Thursday, 30 January 2020

क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र Krida Sahitya Magni Karnare Patra Liha

Krida Sahitya Magni Karnare Patra Liha : Today, we are providing क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Krida Sahitya Magni Karnare Patra to complete their homework.

क्रीडा साहित्याची मागणी करणारे पत्र Krida Sahitya Magni Karnare Patra Liha

क्रीडा साहित्य मागण्यासाठी शक्ती स्पोर्टस्, पुणे यांना पत्र लिहा.
अ. ब. क.
अभिनव विद्यालय,
कर्वे रोड,
पुणे-४११००४.
१०।७।२०१२
प्रति,
मा. व्यवस्थापक,
शक्ती स्पोर्टस्,
डेक्कन जिमखाना,
पुणे - ४११००४ .
विषय :-खेळाचे सामान मागवण्याबाबत
महोदय,
मी, अभिनव विद्यालय, पुणे विद्यालयाचा विद्यार्थी प्रतिनिधी असून आमच्या शाळेसाठी खेळाची सामग्री खरेदी करावयाची आहे. सोबत सामग्री कोणती व किती, याची यादी देत आहे. तरी ही सामग्री शाळेच्या पत्त्यावर लवकरात लवकर पाठवावी, ही विनंती.
कृपया सामग्रीबरोबर शाळेच्या नावे देयक पाठवावे, म्हणजे धनादेश पाठवणे सोयीचे होईल.
कळावे!
आपला विश्वासू,
अ. ब. क.
सामानाचे नाव


नग
फुटबॉल
४ नग
क्रिकेटचा सेट
२ नग
बास्केटबॉलसाठी नेट
बॉल
बॅडमिंटन नेट
बॅडमिंटन रॅकेटस्
४ नग
शटल्कॉक
१ बॉक्स (१ डझनचा)
प्रति,
मा.व्यवस्थापक,
शक्ती स्पोर्टस्,
डेक्कन जिमखाना,
पुणे- ४११००४.

प्रेषक,
अ. ब. क.
अभिनव विद्यालय,
कर्वे रोड,

क्रीडा साहित्य मागवण्याबाबत पत्र-2

प्रति आयुक्त संभव स्पोर्ट्स अकादमी

विषय: क्रीडा साहित्य मागवण्याबाबत
महोदय, मी खाली सही करणारा राज शेलार संपदा विद्यालयातील विद्यार्थी असून गेले काही दिवस आमच्या शाळेत क्रीडा साहित्यांची कमतरता जाणवत आहे. दिनांक २६ जुलै पासून शाळेत क्रिकेट स्पर्धा सुरू होणार आहेत . कृपया आपण ह्याची दखल घेऊन खालील प्रमाणे क्रीडा साहित्य पाठवावे.
बॅट
१० नग
बॉल
५ नग
स्टॅम्प
३ नग
हेल्मेट
४ नग

आपला विश्वासू,
राज शेलार.
Read also

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: