Friday, 18 September 2020

Punjabi Story on "Hathi aur Darji", “ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ”, "Elephant and Tailor Story in Punjabi for Students

Punjabi Story on "Hathi aur Darji", “ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ”, "Elephant and Tailor Story in Punjabi for Students

Hathi aur Darji Story in Punjabi Language: In this article, we are providing ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ for students. Elephant and Tailor Story in Punjabi.

Punjabi Story on "Hathi aur Darji", “ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ”, "Elephant and Tailor Story in Punjabi for Students

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਸੀ। ਮਹਾਵਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

Punjabi Story on "Hathi aur Darji", “ਦਰਜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ”, "Elephant and Tailor Story in Punjabi for Students

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਉਸ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਡ ’ਤੇ ਸੁ ਚੋਭ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਭਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ ਦਰਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਦਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ। 

ਸਿੱਖਿਆ : ਜੈਸਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸਾ ਭਰੋਗੇ।

                      ਜਾਂ 

              ਅਦਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ।

Punjabi Story on "The Wise Crow", “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਹਾਣੀ”, "Chalak Kauwa Punjabi Kahani for Students

Punjabi Story on "The Wise Crow", “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਹਾਣੀ”, "Chalak Kauwa Punjabi Kahani for Students

The Wise Crow Story in Punjabi Language: In this article, we are providing ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਹਾਣੀ for students. Chalak Kauwa Punjabi Kahani.

Punjabi Story on "The Wise Crow", “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਹਾਣੀ”, "Chalak Kauwa Punjabi Kahani for Students

ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਸੀ। ਬਾਗ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਲਾਅ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਟਹਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

Punjabi Story on "The Wise Crow", “ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਕਹਾਣੀ”, "Chalak Kauwa Punjabi Kahani for Students

ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਟਵਾਂ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬੋਹੜ ਸੀ। ਇਸ ਬੋਹੜ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੋਹੜ ਦੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਉਣੀ ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸੱਪ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸੱਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸੱਪ ਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ।

ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਓਂਤ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਲਾਅ ’ਤੇ ਨਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਲਾਹ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਤਲਾਅ 'ਚ ਨਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁੜਾਇਆ | ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰ ਸੱਪ ਦੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸੁੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਖੋੜ ਚੋਂ ਹਾਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਖ਼ਤਰਾ ਭਾਂਪ ਕੇ ਸੱਪ ਖੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਖੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਬੋਹੜ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਦਾ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਉਣੀ ਸੁਖੀ-ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। 

ਸਿੱਖਿਆ : - ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।

                        ਜਾਂ

ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Thursday, 17 September 2020

Punjabi Story on "Unity is Strength", “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਹਾਣ”, "Ekta Vich Bal Hai Story in Punjabi for Students

Punjabi Story on "Unity is Strength", “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਹਾਣ”, "Ekta Vich Bal Hai Story in Punjabi for Students

Ekta Vich Bal Hai Story in Punjabi Language: In this article, we are providing ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਹਾਣੀ for students. Unity is Strength Story in Punjabi.

Punjabi Story on "Unity is Strength", “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਹਾਣ”, "Ekta Vich Bal Hai Story in Punjabi for Students

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਕਿਰਸਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ-ਝਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਰਸਾਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਝਗੜਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ-ਝਗੜ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

Punjabi Story on "Unity is Strength", “ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ ਕਹਾਣ”, "Ekta Vich Bal Hai Story in Punjabi for Students

ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੰਜਾ ਮੱਲ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੁੰਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਠਾ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ । ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗੱਠੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਸਾਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜ-ਝਗੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗੱਠੇ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਸਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ : - ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ।

                        ਜਾਂ

                ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ।

Punjabi Story on "Monkey and Crocodile", “ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਾਣ”, "Bandar te Magarmach Punjabi Kahani" for Students

Punjabi Story on "Monkey and Crocodile", “ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਾਣ”, "Bandar te Magarmach Punjabi Kahani" for Students

Monkey and Crocodile Story in Punjabi Language: In this article, we are providing ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਾਣ for students. Bandar te Magarmach Punjabi Kahani.

Punjabi Story on "Monkey and Crocodile", “ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਾਣ”, "Bandar te Magarmach Punjabi Kahani" for Students

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮਣ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ-ਸ਼ਾਹ ਜਾਮਣਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਮਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਝੰਡ ਸੀ। ਇਸ ਬੁੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਦਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਮਣ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂਮਿੱਠੀਆਂ ਜਾਮਣਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ।

Punjabi Story on "Monkey and Crocodile", “ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਹਾਣ”, "Bandar te Magarmach Punjabi Kahani" for Students


ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਤਰਦਾ-ਤੁਰਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਮਗਰਮੱਛ ਕੋਸੀ-ਕੋਸੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ’ਤੇ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਮਣ ਦੇ ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਪਈ। ਕਾਲੀਆਂ-ਸ਼ਾਹ ਜਾਮਣਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਮਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਝਾਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਮਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਜਾਮਣਾਂ ਬੜੇ ਸੁਆਦ ਨਾਲ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਮਗਰਮੱਛਣੀ ਜਾਮਣਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਗਰਮੱਛ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮਣਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੋਵੇਂ ਪੱਕੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਾਮਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਗਰਮੱਛਣੀ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, “ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਾਮਣਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇ। ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।ਉਹ ਉਦਾਸ ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ!ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਆਦੀ ਜਾਮਣਾਂ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈਂ। ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ।' ਬਾਂਦਰ ਝੱਟ ਮੰਨ ਗਿਆ।

ਬਾਂਦਰ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਖੂਬ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਾਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੱਲ, ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਮਗਰਮੱਛ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੰਢੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਰਖ਼ਤ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, “ਚੰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਤੂੰ! ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਮਣਾਂ ਖੁਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈਂ। ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈਂ। ਮਗਰਮੱਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਸਿੱਖਿਆ : - ਸਾਰਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।

Wednesday, 16 September 2020

Hindi Essay on "An Election Scene", "चुनाव का एक दृश्य पर निबंध", "Chunav ka Ek Drishya" Nibandh for Students

Hindi Essay on "An Election Scene", "चुनाव का एक दृश्य पर निबंध", "Chunav ka Ek Drishya" Nibandh for Students

चुनाव का एक दृश्य पर हिंदी निबंध: इस लेख में हम पढ़ेंगे चुनाव का एक दृश्य पर हिंदी निबंध जिसमें हम जानेंगे भारत में चुनाव प्रक्रिया का वर्णन, "An Election Scene Essay in Hindi" आदि।Hindi Essay on "Chunav ka Ek Drishya" for Class 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12.

Hindi Essay on "An Election Scene", "चुनाव का एक दृश्य पर निबंध", "Chunav ka Ek Drishya" Nibandh for Students

चुनाव जनतंत्र की जान माने जाते हैं। जनतंत्री शासन-व्यवस्था कायम रखने के लिएहर पांच वर्षों के बाद चुनाव कराया जाना आवश्यक हुआ करता है। चुनाव चाहे ग्राम-सभाया ग्राम-पंचायत का हो, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर परिषद, छावनी परिषद का हो,या फिर विधान सभा या संसद का हो, सभी का मूल्य और महत्त्व एक समान ही माना जाता है। अपनी-अपनी सीमा और स्तर पर सभी प्रकार के चुनावों की प्रक्रिया भी एक जैसी ही होती है। सभी के लिए तैयारी भी समान रूप में करनी पड़ती है। इन सभी छोटी-बड़ी संस्थाओं के चुनाव के लिए प्रचार करने के जो तरीके अपनाये जाते हैं. उनमें भी कोई विशेष फर्क नहीं रहा करता। हाँ, उन प्रचार अभियानों का स्वरूप कुछ छोटा-बड़ा अवश्य हो सकता है, हुआ भी करता है, पर बुनियादी बातों में, सारी कार्य-प्रणालियों और गतिविधियों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहता। इस कारण चुनाव चाहे प्राम-पंचायत का हो, नगर पालिका का हो. विधान सभा या संसद किसी का भी क्यों न हो, उसके लिए जो कीभी तैयारी आदि के रूप में किया जाता है,  उसे चुनाव-आन्दोलन कहा जाता है।

Hindi Essay on "An Election Scene", "चुनाव का एक दृश्य पर निबंध", "Chunav ka Ek Drishya" Nibandh for Students

चनावों में हर बालिग या वयस्क आदमी को अपने मताधिकार के प्रयोग का हक रहता है, इस कारण चुनाव लड़ने वाले राजनेता, उनके प्रचार-अधिकारी और प्रचारक आन्दोलन आरम्भ हो जाने पर हर उस व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास अवश्य करते हैं जिसको मतदान करना होता है। मतदाता मत चाहे किसी भी दल या उसके उम्मीदवार को दे, पर हर दल और उसका उम्मीदवार उसके पास एक-न-एक बार तो अवश्य पहुँचता है। इस कारण चुनाव-आन्दोलन के दौरान हर घर के कुण्डे-किवाड़ दिन में कई-कई बार खटाखटाये जाया करते हैं। कभी किसी दल का कोई नेता आ रहा है, तो कभी कार्यकर्ता ! कभी स्वयं उम्मीदवार ही जाकर हाथ जोड़ और मुँह पर चिपकी लम्बी मुस्कान के साथ अपने को मतदान करने का अनुरोध करता हुआ दिखाई दे जाता है ! जो मतदाता अपने स्वभाव, कर्म और विचार से किसी विशेष विचारधारा या दलों के साथ जुड़े रहा करते हैं, उनकी बात छोडिये। उनका मतपत्र तो विचारधारा या उससे मिलते-जुलते दल के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहा करता है, पर जहाँ तक आम विचारधारा या दलों से सम्बन्ध न रखने वाले मतदाताओं का प्रश्न होता है, उन्हें विशेष सावधान रहना पड़ता है। नाराज तो किसी भी चुनावी उम्मीदवार को नहीं किया जा सकता। फिर यह भी पता नहीं होता कि कौन जीते या कौन हारेगा हो सकता है, जिसे हम मत न देना चाहते हों, वही जीत कर हमारा प्रतिनिधि बन कर आ जाये ! सो इस प्रकार की स्थितियों में भी अपने को ठीक-ठीक रखनेके लिए समझदार मतदाता विशेष सावधान रहता है। वह मत पाने की इच्छा से दरवाज़ा खटखटाने वाले हर उम्मीदवार, हर दल और उसके कार्यकर्ता का हँस कर स्वागत करता है। उन सबको आश्वासन देता है कि उसका मतपत्र तो केवल उन्हीं के लिए सुरक्षित है,और किसी के नाम के आगे कभी भूल से भी मुहर नहीं लग सकती। इस प्रकार चुनाव-आन्दोलन करते समय जैसे नेता हर आदमी का हर काम करने या काम हो जाने कावायदा करता है। उसी प्रकार मतदाता भी हर दल के हर उम्मीदवार को अपना मत देने कावायदा करता और आश्वासन देता है। इसे हम जनतंत्र और उसके नाम पर होने वालेचुनावों की विवशता, एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं!

चुनाव-आन्दोलन के समय और दिनों में कई प्रकार के चकित करने वाले, कई तरहसे मनोरंजन करने वाले दृश्य भी दिखायी दिया करते हैं। हमेशा अकड़ कर चलने वाला,किसी से सीधे मुंह बात न करने वाला, दूसरों की सहायता और दुख-दर्द से कोसों दूर रहने,वाला आदमी भीगी बिल्ली बना फिरता है। सभी से सेवा और काम पूछता फिरता है, वहभी हाथ जोड़ और जमीन तक झुक कर! हमेशा गालियाँ बकते और दंगा-फसाद करतारहने वाले आदमी नम्र और महात्मा गाँधी की औलाद बने घूमते हैं। खादी और सादगीसे घृणा करने वाले खादी की पोशाक पहन कर सादगी का अवतार बने नज़र आते है। इस प्रकार की बातों से स्पष्ट हो जाता है कि आजकल चुनाव-आन्दोलन कितने बनावटीबन चुके हैं। आम आदमी यों तो कदम-कदम पर ठगा-लूटा जाता ही है, चुनाव-आन्दोलनोंमें भी प्रायः सभी प्रकार के नेता उसे ठगने और लूटने की तैयारी करते हुए ही दिखायीदेते हैं। इसे जनतंत्र और चुनाव-आन्दोलन दोनों को स्पष्ट विडम्बना कहा जा सकता है।

चुनाव-आन्दोलन के दिन वैसे भी आम जन-जीवन पर बोझ डालने वाले हुआ करते हैं। अक्सर लोग रसीदें छपवाकर दलों और उम्मीदवारों के नाम पर चन्दा बटोरने निकल पड़ते हैं। किस-किस को दें और किसे न दें, निर्णय कर पाना बड़ा कठिन हो जाताहै। सभी कुछ-न-कुछ दन का आग्रह करते हैं, लिये बिना हिलने से भी इन्कार कर देतेहैं। कई बार तो आस-पड़ोस या गली-मुहल्ले का कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है।कि इन्कार कर पाना संभव ही नहीं हुआ करता। इस प्रकार आम आदमी का मत तो जाता ही है, कई-कई बार जेब खुलकर घर-परिवार का बजट भी बिगड़ जाता है, जो फिर कई-कई महीने संभल और सुधर नहीं पाता। वैसे भी रात-दिन लाऊड-स्पीकरों पर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिह्न आदि का प्रचार, मत देने की अपीलें, जोरदार नारे-बाज़ी आदि आदमी के कान के पर्दे तो फाड़ा ही करते है, उसकी चेतना पर सवारहोकर मन-मस्तिष्क को व्याकुल भी बनाये रखते हैं। फिर मोटरों के हार्नो, ढोल-ढमक्कों, बाजे-गाजों के साथ भाँ-भाँ करते हुए निकलने वाले लम्बे-लम्बे जुलूस, हर मोड़ और नुक्कड़ पर रात-दिन होती रहने वाली सभाएं, लाऊडस्पीकर लगा कर कान-फोड़ आवाज़ में दिये जाने वाले लम्बे-चौड़े भाषण, सब मिला कर चुनाव-आन्दोलनों के दिनों में नाक में दम हुआ रहता है। विद्यार्थी के लिए मन लगाकर पढ़ पाना संभव नहीं हो पाता। आराम के इच्छुक और रोगी चाह कर भी आराम नहीं कर पाते। कहीं जल्दी पहुँचने के इच्छुक जुलूसों को घण्टों रास्ता रोके हुए. चींटी की चाल से सरकते देख अपना माथापीट लेते हैं। इस प्रकार चुनाव-आन्दोलन अच्छा-खासा तमाशा खड़ा कर देते हैं। सर-दर्द और परेशानियों का कारण बन जाया करते हैं।

चुनाव-आन्दोलन के दिनों में आन्दोलन चलाने वालों द्वारा भोले-भाले नासमझ बच्चोंका भी बड़ा शोषण किया जाता है। उन्हें बिल्ले या कुछ खाने की चीजों का लालच देकरमात्र नारे लगाने के लिए इकट्ठा कर लिया जाता है। तभी तो अभी-अभी जो बच्चे किसी उम्मीदवार को जिंदाबाद कर रहे हैं, कुछ देर बाद उस के लिए मुर्दाबाद कहते दिखायी देतेहै। नन्हें-मुन्नों को इस प्रकार बरगलाना ठीक नहीं कहा जा सकता ! चुनाव-आन्दोलन काएक तरीका पोस्टरबाजी भी है। सो इन दिनों कोई भी दीवार बच नहीं पाती, जिस पर पोस्टरों की भरमार न होती हो ! इससे घरों की दीवारें गन्दी और काली हो जाती हैं। उतारेगये पोस्टरों, बाँटे गये इश्तहारों से गलियाँ-बाजार भर जाते हैं। महँगे और कठिनता से मिलने वाले कागज, प्रेस-छपाई आदि का जितना दुरुपयोग इस तरीके से होता है, उसका कोई हिसाब नहीं ! उतने काग़ज से किताबें आदि छापकर हज़ारों गरीब छात्रों की शिक्षा-व्यवस्थाका जा सकती है। और भी कई बातें कही जा सकती हैं। जैसे विरोधी दल आपस में टकराकर सिर-फुटौवल तो करते ही हैं, हत्याएँ भी हो जाती हैं। शराब-शबाब का दुरुपयोग तथा अन्य बहुत कुछ!

इस प्रकार स्पष्ट है कि आज के चुनाव एक प्रकार से अमानवीय तमाशा बनकर रह जाते हैं। फिर भी जनतंत्र को जिन्दा रखने के लिए उनका होना आवश्यक है।जनतंत्र की वे रीढ़ हैं। जनता के पास एक मान्य शासन, जिससे वह जन-विरोधी नेताओं,सरकारों को बदल कर कम-से-कम पाँच वर्षों में एक बार तो अपनी शक्ति का परिचय दे ही सकती है। अत: चुनाव-आन्दोलन बन्द करने को तो नहीं, पर उनमें पूरी तरह से सुधार लाने को कहा और प्रयत्न तो किया ही जा सकता है।

Hindi Essay on "Democracy and Election", "लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध", "Loktantra aur Chunav" for Students

Hindi Essay on "Democracy and Election", "लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध", "Loktantra aur Chunav" for Students

लोकतंत्र और चुनाव पर हिंदी निबंध: इस लेख में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध जिसमें हम जानेंगे लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, "चुनाव सुधार पर निबंध", "भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष" आदि। Hindi Essay on "Democracy and Election" anuched.

Hindi Essay on "Democracy and Election", "लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध", "Loktantra aur Chunav" for Students

विश्व में शासन की कई प्रणालियाँ विद्यमान हैं। उन सब में से शासन की एक प्रणाली लोकतंत्र भी कही जाती है। जिसका अर्थ होता है लोक या जन (जनता) द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का जन-हित में शासन। लोकतन्त्र या जनतंत्र की इस सर्वमान्य परिभाषा से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके साथ चुनावों की प्रक्रिया आवश्यक रूप से जुड़ी हुई है।

दूसरे शब्दों में, जनतान्त्रिक शासन-प्रणाली को चलाने के लिए जनता को स्वच्छ और ठीक ढंग से,जनहित में कार्य करने वाले सयोग्य प्रशासकों का चुनाव अपने मतदान के आधार पर करना पड़ता है। इस दृष्टि से लोक या जनतंत्र और चुनाव का सम्बन्ध वही प्रमाणित होता है, जो चोली-दामन का या शरीर और उसे जीवित रखने वाली प्राणवायु का आपस में हुआ करता है। यों भी कहा जा सकता है कि जनतंत्र या लोकतंत्र में चुनाव ही वह शक्ति और माध्यम हैं कि जिनके द्वारा आम जनता अपने हितों की रक्षा के लिए प्रशासनमें एक तरह से हस्तक्षेप कर सकती है। अवांछित और अयोग्य शासन कोबदल सकती है, ढीले और निष्क्रिय शासन को चुस्त बनाकर उचित दिशा में सक्रिय करसकती है। इसी कारण चनावों को लोकतंत्रीय शासन-व्यवस्था का प्राणतत्त्व या आधारभूततत्त्व माना गया है।

Hindi Essay on "Democracy and Election", "लोकतंत्र और चुनाव पर निबंध", "Loktantra aur Chunav" for Students

लोकतंत्र में चुनाव सत्ता-प्राप्ति के माध्यम या साधन भी हैं और सत्ता-परिवर्तन के भी। इस प्रकार चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो सत्तारूढ़ और विरोधी दोनों, दलों के लिए विशेष प्रकार के आकर्षण का केन्द्र हुआ करती है। सत्तारूढ़ दल के लिए इसलिए कि वह जनताकी कठिनाइयों को दूर करे, उसकी समस्याओं को इस प्रकार सुलझाये कि सभी के हितों की रक्षा हो सके, सभी के मन में निश्चिन्तता और विश्वास का भाव उभर सके, ताकिअगले चुनावों में भी उसकी शासन-सत्ता बनी रहे। विरोधी दलों के लिए इसलिए कि वे सत्तारूढ़ दलों की कमजोरियों और बुराइयों को इस सीमा तक सामने ला सकें कि अगले चुनावों में वह स्वयं सत्तारूढ़ होकर जनता की सुख-सुविधा और सुरक्षा के कार्य अपनी मान्यताओं तथा नीतियों के अनुरूप कर सकें। इस दृष्टि से लोकतंत्र मेंचनावों को सत्ता-प्राप्ति के संघर्ष का एक महत्त्वपूर्ण और अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है।पर इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग मात्र सत्ता-प्राप्ति के लिए ही करना परमाणु बम से भी कहीं भयानक और संघातक कहा जायेगा।

लोकतंत्र में जनता के पास चुनाव ही वह अस्त्र हुआ करता है, जिसके द्वारा वह शासकदल और विरोधी दल दोनों पर अपना अंकुश और नियंत्रण लगाये रख सकती है। परअपने इस अचूक अस्त्र के प्रयोग के लिए लोकतत्री व्यवस्था वाले देशों में जनता का सभी प्रकार से जागरूक तथा सावधान होना बहुत आवश्यक है। सामाजिक, राजनीतिक आदिसभी पहलूओं से जागरूक जनता ही चुनाव के माध्यम से देश या प्रान्तों के प्रशासन मेंऐसे व्यक्तियों को भेज सकती है जो वास्तव में निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जन-सेवा के कार्यों में रुचि रखने वाले हों। त्याग और बलिदान की भावना से भरकर जनता और राष्ट्र-हित को ही सर्वोच्च मानने वाले हों। उनमें ऐसा सब कर सकने की शक्ति और क्षमता भी पूर्णतया विद्यमान हो। इस जागरूकता और सावधानी के अभाव में चुनावों का नाटकऔर लोकतंत्र दोनों ही प्रायः खिलवाड़ बनकर रह जाया करते हैं। कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में चुनावों के अस्त्र का प्रयोग करने वाली जागरूक जनता ही सब कछ है। भारत के कुछ चुनावों में इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका है।

यह भी प्रमाणित हो चुका है कि चुनाव जनता को बरगलाने और धोखा देने के भी साधन हैं। चुनावों से पहले उनमें भाग लेने के इच्छुक सभी प्रकार के दल बड़े-बड़े घोषणा-पत्र प्रकाशित किया करते हैं। जनता को अनेक प्रकार के सब्जबाग दिखाते हैं, आश्वासन और वचन देते हैं। परन्तु जब चुनाव जीतकर वे दल सत्ता में आ जाते हैं, तो फिर सत्ता-पद या व्यक्तिगत स्वार्थों में अन्धे हो जनता को एकदम भूल जाते हैं। भाई-भतीजावाद, स्वार्थ-सिद्धि और अपने परिवार का ही भरण-पोषण, भविष्य की सुरक्षा उनके लिए समचा लोकतंत्र होजाया करता है। पाँच वर्ष में ही वह अपनी पीढ़ी-दर-पीढ़ी की सुरक्षा की व्यवस्था कर लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए ऐसे निहित स्वार्थी लोग जनता को भ्रष्ट करने के भी अनेक उपाय किया करते है। सुरा-सुन्दरी और धन-बल तक का सहारा लिया जाता है। ऐसे चरित्र-भ्रष्ट लोगों से सावधान रहकर ही जब जनता चुनाव के अवसर पर विवेकपूर्ण ढंग से अपने मत का प्रयोग करती है, तभी चुनाव का कुछ अर्थ भी हआ करता है। तभी लोकतंत्र भी सुरक्षित रहकर फूल-फल सकता है। पर बेचारी जनता भी उस स्थिति में क्या करे, जब उसके मतों से निर्वाचित नेता ही विश्वासघात पर उतर आयें। भारत में जनता पार्टी और उसी जैसे कठमुल्ला दल-समूहों को मत देकर मतदाता विश्वासघात का कटु फल दो-तीन बार चख चुके हैं।

वर्तमान चुनाव-प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है। लोकतन्त्री व्यवस्था में चुनाव सस्ते होने चाहिए, ताकि साधनहीन, सच्चरित्र और वास्तविक जन-हितैषी भी चुनाव जीतकर आगे आ सकें। इसे दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि आज हमारे देश में हो नहीं, लोकतंत्री व्यवस्था वाले प्रत्येक देश में चुनाव अधिकाधिक महंगे बनते जा रहे हैं। इसी कारण समर्थ और निहित स्वार्थी लोग ही आगे आ पाते हैं, सच्चरित्र और वास्तविक समाज-सेवी नहीं। चुनाव आयोग एवं अन्य कई गण्य-मान्य व्यक्तियों ने चुनावों को सस्ता और निष्पक्ष बनाने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। देखें, उन पर कब अमल होता है। फिर भी, लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया और शासन-परिवर्तन का प्रमुख बल्कि एकमात्र अस्त्र है। जागरूक जनता ही इस अस्त्र का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करके आ गयी समस्त बुराइयों का निराकरण कर सकती है। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता जन-जागरण की ही है। अपने और अपने अधिकारों की शक्ति, अपना महत्त्व पहचान कर सक्रिय होने की है।

Tuesday, 15 September 2020

Hindi Essay on "Reservation", "Aarakshan ek Abhishap", "आरक्षण एक समस्या पर हिंदी निबंध" for Students

Hindi Essay on "Reservation", "Aarakshan ek Abhishap", "आरक्षण एक समस्या पर हिंदी निबंध" for Students

आरक्षण एक समस्या पर हिंदी निबंध: इस लेख में हम पढ़ेंगे आरक्षण से लाभ और हानि पर हिंदी निबंध जिसमें हम जानेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण, "आरक्षण के दुष्परिणाम", "आरक्षण के प्रकार" आदि।Hindi Essay on "Reservation", "Aarakshan ek Abhishap".

Hindi Essay on "Reservation", "Aarakshan ek Abhishap", "आरक्षण एक समस्या पर हिंदी निबंध" for Students

आरक्षण-अर्थात् स्थान सुरक्षित रखना, समाज के पिछड़े वर्गों को, निम्न जातियों के लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रयास करना। उन्हें संविधान के स्तर पर आश्वासन देना कि तरह-तरह की रियायतें प्रदान करके सरकारी नौकरियों में उन्हें निश्चित संख्या में जगह दी जायेगी। सामान्य तौर पर आरक्षण या स्थान सुरक्षित रखने की इस बात को बुरा नहीं कहा जा सकता। समाज में जो लोग सामाजिक, आर्थिक या किसी भी दृष्टि से पिछडे हुए हैं, स्वतंत्र राष्ट्र में भी किसी प्रकार से अपने-आप को असुरक्षित मानते हैं, उनकी रक्षा होनी ही चाहिए। दूसरे वर्गों के लोगों को इस बात के लिए यदि कुछ नुकसान भी होता है, तो प्रसन्नता से उसे सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकारी तौर पर आर्थिक सुरक्षा और नौकरी आदि की गारण्टी स्वयं सरकार ही दे सकती है, इसलिए संविधान में कुछ संशोधन कर या अन्य प्रकार से स्थानों की सुरक्षा करती है, तो कुछ अनुचित नहीं। मानवता के नाते पिछड़े हुए वर्गों के मानवों का जिस तरह भी भला हो सके, होना ही चाहिए! आजकल सुरक्षा का वास्तविक अर्थ आर्थिक सुरक्षा ही है, अतः आर्थिक विकास कर प्रयास करना आरक्षण-व्यवस्था का मानवीय दृष्टि से अत्यन्त उज्ज्वल पक्ष कहा जा सकता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि आरक्षण आर्थिक पिछड़ेपन और सामाजिक विषमता से लड़ने का अच्छा तरीका है। यह होना ही चाहिए।

आरक्षण का यह उजला पक्ष मैला तब हो जाता है. जब इसे देने का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन न रहने देकर उसके साथ किसी या किन्हीं विशेष जातियों को भी जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की जाति-आधारित आरक्षण-नीति अपनाने या उसकी घोषणा करने का सबसे दुखद परिणाम यह निकला है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद के इतने वर्षों में जाति-प्रथा का जो भूत अपने-आप ही बोतल में बन्द होता जा रहा था, उसे फिर से कूद या उछल कर बाहर आ जाने का अवसर दे दिया गया। यह एक यथार्थ है कि लोगों में उच्च-निम्न आदि वर्गों का कोई प्रत्यक्ष आधार, प्रत्यक्ष अहसास नहीं रह गया था। लोगबिना जाति पूछे आपस में मिलने, खाने-पीने लगे थे। लेकिन कुछ वोट की फसल काटने के इच्छुक तथाकथित जन-नेताओं ने जैसे ही कुछ विशेष जातियों के आर्थिक ऊँचे-नीच को सोचे या उनमें भी अगड़े-पिछड़े का भेद किये बिना, उनके लिए आरक्षण-नीति की घोषणा कर दी, तो लोग फिर से एक-दूसरे की जाति जानने की कोशिश करने लगे। जाति केआधार पर अपने व्यवहार और सोच बनाने लगे। यानि भूला-बिसरा जाति-पाँति और छुआछूतवाद फिर से याद आने लगा। फिर से जागकर लोगों में भेद-भाव की दीवारें खडी करने लगा। इस दृष्टि से जातिवादी चेतना का दुबारा जाग उठना आरक्षण-नीति का सबसे मैला या सबसे घृणित पक्ष कहा-माना जाता है। इसका समर्थन और घोषणा करने वालोंका यह सबसे बड़ा घटियापन भी स्वीकारा जाता है।

सामान्य आदमी भी जान और सोच सकता है कि स्वर्गीय जगजीवनराम पिछड़ी जाति के होते हुए भी समृद्ध थे। इसी प्रकार आजके कई नेता पिछड़ी जाति से आये हुए होते हुए भी लाखों-करोड़ों अगड़ी जाति वालों से उन्नत और सम्पन्न जीवन जी रहे हैं। हज़ारों ऐसे सरकारी अफसर हैं, जो इस पिछडे वर्ग के तो हैं, पर आर्थिक दृष्टि से उन्नत हैं। अब यदि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है; तो इस प्रकार के सभी लोग ही वास्तव में लाभ उठा पायेंगे; जिन तक उसका लाभ पहँचना चाहिए, इस प्रकार के लोगों ने उन तक न आगे पहुँचने दिया है, न अब ही पहुँचने देंगे! सो आरक्षण का वास्तविक उद्देश्य व्यर्थ होकर रह गया है, रह जायेगा। हुआ यह है कि इस प्रकार आरक्षण पाने वाले लोग आर्थिक उच्चता पाने के बाद अपने ही जाति-वर्ग के लोगों से घृणा करने लगे हैं। इस प्रकार की वस्तु-स्थितियों को आरक्षण-नीति का उजला पक्ष कैसे स्वीकारा जा सकता है? वास्तव में आरक्षण पिछड़ों को हमेशा पिछडेपन के भाव से भरे रहने, अपने को दूसरों से हीन मानते रहने की एक तरह की बाध्यता है।पराधीनों को पराधीन और परावलम्बी बनाये रखने की एक तरह की साजिश है! हीनता-भावजगाये रखकर किसी को उन्नत और विकसित नहीं किया जा सकता! पिछड़े कहे-समझे जाने वाली जातियों या वर्गों के जिन लोगों ने अपने को सम्पन्न और उन्नत बनाया है, उनमें आरक्षण का सहारा लेने वालों का वास्तविक प्रतिशत न्यूनतम है। प्रतियोगिता की भावना से, प्रतियोगिता में भाग लेकर ही वे आगे बढ़ पाये हैं, आरक्षण पाकर नहीं! 

स्कूलों-कॉलेजों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने वालों की सही स्थिति बड़ी ही दयनीय हुआ करती है। पैंतीस-चालीस प्रतिशत अंक होने पर भी उन्हें कॉलेजों में प्रवेश तो मिल जाता है, फीस आदि की माफी की सुविधा भी मिल जाती है, पर वे अन्य छात्रों के साथ चल नहीं पाते! दब्बू और दुबके हुए बनकर रह जाते हैं ! धीरे-धीरे एकदम निल हो जाते हैं। ऐसे छात्रों के कारण पूरी कक्षा का पास-प्रतिशत गिर जाता है। क्या ही अच्छा हो, यदि इन्हें योग्यता बढ़ाने जैसे तरीकों के लिए आरक्षण दिया जाये। इन्हें स्वस्थ प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाये। प्रतियोगिता की भावना इनके आत्मविश्वास को जगाकर अपने-आप ही प्रगति के मार्ग खोल देगी ! प्रतिशत या जातीयता के आधार पर इनमें जो हीनता और कण्ठा आ जाती है, वह नहीं आयेगी। अतः हमारे विचार में आरक्षण यदि कहींकरना आवश्यक ही है, तो बिना जातिवादी आधार के समस्त पिछड़े लोगों में केवल उनकीप्रतिभा और आत्मविश्वास जगाने के लिए किया जाये। उन्हें प्रतियोगिता के स्तर पर लाकरसंसार-सागर में धक्का दे दिया जाये कि जाओ अपनी बाँहों से तैर कर किसी किनारे लगनेकी कोशिश करो। हमें विश्वास है, देर-सवेर इस ढंग से जब वे किनारे लगेंगे, तो उनकाहौसला और स्वाभिमान ऊँचा होगा। उनमें दब्बूपन कतई नहीं रह गया होगा। आरक्षण काउजला पहलू इसी प्रकार उजागर हो सकता है।

ऊपर कहे गये आरक्षण को छोड़कर अन्य किसी तरह का आरक्षण होना ही नहींचाहिए। यदि वोटों के शिकारी नेतागण उसको अनिवार्य मानते हैं और मानते हैं कि आरक्षणके बिना उनका अपना गुजारा नहीं हो सकता, तो इसका वर्तमान आधार एकदम बदल देना,चाहिए। यानि जातिवाद के भूत को तो बोतल में बन्द करके किसी गहरे कुएं में फेंक देनाचाहिए, केवल आर्थिक विपन्नता या पिछड़ेपन को आरक्षण का आधार बनाना चाहिए! 

आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, जनजाति, अनुसूचित जनजाति किसी का भी क्यों न हो, उसे नौकरियों में तथा अन्य सभी सम्भव आवश्यक तरीकों से आरक्षण मिलना ही चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार बिना किसी भेद-भाव के इसी प्रकार से सभी का उत्थान संभव हो सकता है ! सभी जातियों-वर्गों में गरीबी की मान्य और उससे भी नीचे रहने वाले परिवारों, लोगों की कमी नहीं। समय स्तर पर उन सभी का उत्थान आवश्यक है। अतः आरक्षण को यदि उत्थान की एक प्रक्रिया बनाना है,तो उसका आधार विशुद्ध मानवीय होना चाहिए, जातिवादी नहीं। जातिवादी जीवन-दृष्टि और जीवन-मूल्यों के दिन तो कब के लद गये। आज का युग मानवतावादी है। आज राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय जातिवाद को बात करना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और बुद्धिवाद के बौनेपन का ही प्रतीक माना जायेगा!

मानव होने के नाते सभी एक समान है। हमारा संविधान भी यही कहता है और आजका मानवतावाद भी। अतः आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने, उसके उजले पक्ष को और उजला बनाने के लिए आवश्यक है कि ऊपर जिन मैले-अँधेरे पक्षों की चर्चा की गयी है, उन्हें जड़-मूल से मिटा दिया जाये!

Hindi Essay on "Drought ", "Sukha par Nibandh", "सूखे का दृश्य पर हिंदी निबंध" for Students

Hindi Essay on "Drought ", "Sukha par Nibandh", "सूखे का दृश्य पर हिंदी निबंध" for Students

सूखे का दृश्य पर हिंदी निबंध: इस लेख में हम पढ़ेंगे सूखा की भयानकता पर हिंदी निबंध जिसमें हम जानेंगे सूखा का प्रभाव, " सूखे की समस्या", "साम्प्रदायिकता का अर्थ"। Hindi Essay on Drought, "Sukha par Nibandh" for Class 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 10.

Hindi Essay on "Drought ", "Sukha par Nibandh", "सूखे का दृश्य पर हिंदी निबंध" for Students

Hindi Essay on "Drought ", "Sukha par Nibandh", "सूखे का दृश्य पर हिंदी निबंध" for Students

प्रकृति का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। उसे समझ पाना कम-से-कम अभी तक तो मनुष्य के बस की बात नहीं बन सका। ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के साथ-साथ कहा जाताहै कि प्रकृति के सभी रहस्यों को जान और सुलझा लिया गया है। परन्तु यह बात सच नहीं लगती। मौसम विज्ञानी घोषणा करते हैं कि अगले चौबीस घण्टों में बहुत वर्षा होगी, याकडाके की ठण्ड पड़ेगी; पर होता कुछ और ही है। वर्षा और ठण्ड के स्थान पर कड़ाकेदार धूप खिलखिला उठती है। सारा विज्ञान, उसकी जानकारियों और सफलताओं का सारा दम्भ धरा रह जाता है । सो प्रकृति अनन्त है। उसका स्वभाव अबूझ है। कभी तो वह इतनापानी बरसा देती है, कि बाढ़ के कारण मानव हाहाकार करने लगता है। कभी इस तरह से तपती है कि यदि कहीं थोड़ा-बहुत पानी रहता भी है, तो सूख कर धरती और उसके सारे वातावरण को रूखा बना देता है। इस प्रकार पूरी तरह कभी कोई जान और कह नहीं सका कि कब बाढ़ आयेगी और कब सूखे की भयानकता हाहाकार मचा देगी!

पिछले वर्षों हमारे इलाके में एक बार ऐसे ही सूखा पड़ गया था। यों पहले रोज समाचारपत्रों में पढ़ते, दूरदर्शन-रेडियो पर सुनते कि इस बार मानसून अच्छा आयेगा, बारिश भी अच्छी होगी। हमारे इलाके में क्योंकि पिछले बार भी बारिश नहीं हुई थी, सूखा ही बीत गया था, सो इस प्रकार के समाचार और घोषणाएँ बहुत अच्छे लगते ! राम-राम करके वर्षा का मौसम भी आ गया। हम रोज़ समाचार पढ़ने-सुनने लगे कि बम्बई-कलकत्ता में इतनी भारी वर्षा हुई कि सड़कों पर नावें तैरने लगीं। मद्रास में चौथे दिन भी लगातार वर्षा। अमुक नगर में एक ही दिन या कुछ ही घण्टों में इतने सैण्टीमीटर वर्षा कि जल-थल एक हो गया। हम भी बड़ी आशा और उत्साह से देखते कि उधर बरसने के बाद बादल देवता अपनी बड़ी फुहारें लेकर इधर हमारे इलाके में भी बरसने आयेंगे, पर नहीं आये! आस-पास मीलों तक कहीं एक बूंद भी नहीं बरसी। धीरे-धीरे मौसम बीतता गया और निराशा बढ़ती गयी। कई बार पुरवेया का झोंका आकर दिलासा भी दे जाता, कई बार बादलों की कुछ टुकड़ियाँ भी घूमती-फिरती हमारे इलाके के आकाश पर आ मँडरातीं और हम उत्साह से भर उठते, कि आज जी भर कर बरसात में नहायेंगे, पर देखते-ही-देखते बादल महोदय जाने उड़कर किधर चले जाते ! सो पिछले वर्ष के समान वर्षा को इस वर्ष भी नहीं होना था, नहीं हुई। हम लोग भयानक गर्मी में झुलसते तपते ही रह गये!

दो-तीन वर्षों तक लगातार बारिश न होने का परिणाम जल्दी ही हम लोगों के सामने आने लगा! बरसाती नदी-नाले, तालाब आदि एक-एक करके सभी सूख गये। इनके तलों में या तो पपड़ी जमी हुई दिखायी देती, या फिर दरारें ही दरारें दीख पड़तीं। लगता था प्यास से व्याकुल होकर धरती ने अपने पपड़ी जमे रूखे-सूखे होंठ खोल रखे हो। आस-पास जो छोटे-मोटे चरागाह थे, वे एकदम सूख गये। कहीं घास का एक तिनका तक भी दिखायी न देता। इस कारण आम लोगों के क्या, गाँव-खेड़ों के अच्छे-भले. खाते-पीते लोगों के ढोर-डंगर भूख-प्यास से तड़प-तड़प कर मरने लगे। बस्तियों से बाहर तो उनकी हड्डियाँ, शरीर के सूखे-सड़े ढाँचे नज़र आते ही, भूखे-प्यासे कुत्ते उन्हें घसीट कर बस्तियों में भी ले आते। इस कारण चारों तरफ का वातावरण गन्दा और बदबूदार होने लगा! यहाँ का खेती-बाड़ी भी अधिकतर वर्षा के पानी पर ही आश्रित थी। सो दो-तीन साल लगातार बारिश न होने के कारण उसका बुरा हाल हो गया। छोटी जोत वाले किसान तो बीज ही न बो सके। जिन्होंने किसी तरह इस आशा में बीज बो लिये कि देर-सबेर वर्षा तो होगी ही, उनके खेतों के बीज रूखी-सूखी मिट्टी में ही सड़ गये। किसान-मज़दूरों को तो काम मिल पाना एकदम बन्द हो गया, आम किसानों के पास भी कोई काम-धाम न रह गया। अगर किसी के पास कोई बचा-खुचा अनाज बाकी था, तो वह कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। सो उनकी नौबत भी मज़दूरों और रोजी-रोटी कमाने वालों की तरह भूखों मरने कीआ गयी। बड़े-बड़े जमाखोर महाजन और किसान-जमींदार अभी तक अवश्य कुछ सुरक्षित थे, बाकी सबकी हालत तो देखते-ही-देखते बिगड़ती गयी।

हमारी हालत भी बहुत खराब हो गयी थी। घर में ढोरों के लिए भूसे आदि का जो स्टॉक कर रखा था, वह खत्म हो गया ! हरे चारे के उगने का सवाल ही नहीं था, सो ढोर-डंगर बिलबिलाने लगे। उन्हें भरपेट पानी भी तो नहीं मिल पा रहा था। हमारे घरेलू कुएं का पानी घटता जा रहा था, सो अपनी रक्षा के विचार से हम ढोर-डंगरों को पानी भी पूरी तरह पिला न पाते ! घर में जो अनाज का स्टॉक था, जब वह भी समाप्त होने को आया, तब हमें ढोरों की क्या मुख्य रूप से अपनी चिन्ता सताने लगी। हमारी हैसियत के जो अन्य घर-परिवार हमारे आस-पास थे, उनकी दशा भी लगभग हमारे जैसी ही थी। एक-दूसरे से सामना होने पर सब यही सवाल करते कि अब क्या होगा? सवाल तो सबके पास था, पर जवाब किसी के भी पास नहीं था। तो हाथ ऊपर को उठाकर 'भगवान आसरे' की बात कर चल देते। मन-ही मन सोचते अवश्य कि इस तरह कब तक चल पायेगा?

यह बात नहीं कि इलाके में सूखा पड़ने की बात से सरकार या देश के बाकी भागों के लोग परिचित न हों, अवश्य थे! समाचार-पत्र तो चिल्ला-चिल्ला कर सबको बता ही रहे थे, दूरदूर्शन-रेडियो आदि पर भी समाचार आते रहते थे! फिर भी अभी तक सरकारी या गैर-सरकारी तौर पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं आयी थी! धीरे-धीरे हालत यह हो गयी कि भूख-प्यास से बेचारे मज़दूर-वर्ग के आदमी मरने लगे। परिवार के परिवार खत्म होने लगे। उन्हें उठाने और अन्तिम संस्कार करने वाला भी कोई न रह गया! अन्त में हम कुछ परिवारों ने मिल कर घर-द्वार छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का निश्चय कर लिया।एक सुबह जितना भी बच रहा था, या संभव हो सकता था, खान-पान का सामान उठा,बचे-खुचे ढोर-डंगर हाँकते हुए सुरक्षित स्थानों की खोज के लिए हम लोग निकल पडे। जिधर भी जाते. आस-पास के इलाकों में मीलों तक अपनी तरह के ही हैरान-परेशान लोग दिखायी पड़ते। हमें अपनी इस यात्रा का कहीं अन्त नजर न आता। यदि नज़र आता भी तो केवल मृत्यु में। सचमुच चार-पाँच दिन चलते रहने के बाद पानी आदि का अभाव और थकान के कारण पहले वृद्ध और बच्चे लुढ़कने लगे, फिर बाकियों का नम्बर भी आने लगा। उस समय हमारे मन पर क्या बीतती होगी; नहीं, उसका सही अनुमान कोई नहीं लगा सकता!

इस प्रकार कई दिनों तक चलने, रास्ते में अपने कई साथियों-सदस्यों को गंवाने के बाद हम लोग तहसील मुख्यालय पहुँचे। वहाँ जाकर हमें कुछ राहत, कुछ खान-पान की सहायता मिल सकी। हमारी दुर्दशा देखकर, हमसे उधर की बुरी हालत जान कर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ और कुछ खाऊ-पियू सरकारी कर्मचारी उनकी सहायता के लिए चल पड़े। उन्होंने क्या किया, वहाँ के रहने वालों के साथ क्या बीती, हमें पता न चल सका। हाँ, वातावरण और मौसम कुछ सुधरने के बाद जब हम लोग वापिस अपने घरों में पहुंचे, वहाँ की जनसंख्या लगभग आधी रह गयी थी। इतनी ही कृषियोग्य भूमि जल-भुन कर बंजर-समान हो चुकी थी ! देखा, वहाँ कुछ कुएँ खुदे हुए हैं। पानी के हैण्ड पम्प भी लगे हुए हैं। किन्तु जिनको हमारी आँखें ढूँढतीं, उनमें से कइयों का न मिलना. उनके जो समाचार मिल, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले थे! वास्तव में सूखे का वह आपबीता अनुभव याद आकर आजभी मेरी हड्डियाँ तक कँपा जाता है!

Monday, 14 September 2020

Hindi Essay on "Sampradayikta Ek Abhishap", "Communalism", "साम्प्रदायिकता एक अभिशाप पर हिंदी निबंध" for Students

Hindi Essay on "Sampradayikta Ek Abhishap", "Communalism", "साम्प्रदायिकता एक अभिशाप पर हिंदी निबंध" for Students

साम्प्रदायिकता एक अभिशाप पर हिंद निबंध: इस लेख में हम पढ़ेंगे साम्प्रदायिकता एक अभिशाप पर हिंदी निबंध जिसमें हम जानेंगे भारत में साम्प्रदायिकता के कारण, "साम्प्रदायिकता को दूर करने के उपाय", "साम्प्रदायिकता का अर्थ", "साम्प्रदायिकता के प्रकार" आदि। Hindi Essay on Sampradayikta Ek Abhishap.

Hindi Essay on "Sampradayikta Ek Abhishap", "Communalism", "साम्प्रदायिकता एक अभिशाप पर हिंदी निबंध" for Students 

अपनी मूल अवधारणा में, सम्प्रदाय या मज़हब वास्तव में बड़े ही पवित्र और भावनात्मक शब्द हैं। इनका सम्बन्ध मस्तिष्क के साथ उतना नहीं, जितना मन की भावुकता-भावना केसाथ है। भावनाएँ वास्तव में बड़ी हा कामल, बड़ी ही नाजुक और साथ ही पवित्र भी हुआ करती है। अतः कहा जा सकता है कि अपने-आप में किसी विशेष सम्प्रदाय या मजहबकी मान्यताओं को मानना, उनके अनुसार चलना-कोई बुरी बात नहीं है। अपने लाभदायिक विश्वासों के अनसार चलते हए दसरे सम्प्रदायों के प्रति भी सम्मान का भाव रखना का मानवता है। प्रत्येक सम्प्रदाय के सन्तों-महापुरुषों का आदेश और सन्देश भी यही है और भारतीय संविधान ने भी इसी प्रकार की पवित्र साम्प्रदायिकता को मान्यता प्रदान कर रखीहै। सम्प्रदाय या साम्प्रदायकिता की भावना बुरी तब बन जाती है, जब उसमें अहंकार,अपनी श्रेष्ठता या उच्चता का भाव, कट्टरता या संकीर्णता और इन सब कारणों से असहिष्णता की अमानवीय दुर्भावना का राक्षस हुंकारने लगता है। इस प्रकार की सम्प्रदायिक भावना राष्ट्र और मानवता की शत्र बनकर तो सामने आती ही है, अपने लिए भी वास्तव में शत्रु काकाम ही करती है। वह ऐसे कि उसकी अपनी संकीर्णता और असहिष्णुता अन्य सम्प्रदायों में प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भावना जगा कर अपने गिरने-मरने के लिए भी अपने हाथोंसे खाई खोद लिया करती है। इसी कारण साम्प्रदायिकता को एक सर्व-संहारक विष कहकर उससे दूर रहने की बात कही और प्रेरणा दी जाती है।

भारत आरम्भ से ही अपनी समन्वयवादी दृष्टि के कारण बहु धर्मों-सम्प्रदायों का देश रहा है। यह ठीक है कि इसके विभाजन का मूल कारण कट्टर साम्प्रदायिकता ही थी, फिरभी, आज भी यहाँ विभिन्न धर्मों-सम्प्रदायों को मानने वाले लोग स्वतन्त्रतापूर्वक निवास करतेहैं। दुःख तब होता है, समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायअन्यों के साथ तो लड़ते-झगड़ते ही हैं, अनेक बार अपनी जाति के भीतर के अपने हीभिन्न सम्प्रदायों से लड़ने झगड़ने लगते हैं। शिया-सुन्नी, रोमन-कैथोलिक-प्रोटेस्टेण्ट,सिख-निरंकारी सनातनी-आर्य समाजी आदि में होने वाले झगड़े इसी प्रकार की घृणित साम्प्रदायिकता की उपज कहे जा सकते हैं। विषम स्थिति तो यह है कि भारत मेंआज दीवालिया मनोवृत्तियों वाले राजनीतिज्ञों ने अनेक नये सम्प्रदाय भी खड़े कर दिये हैं। ज़मींदारों के सम्प्रदाय अलग गठित हो गये हैं, किसानों के अलग। इसी प्रकार नगरीय सम्प्रदाय, ग्रामीण सम्प्रदाय,मज़दूर सम्प्रदाय, अमीर-गरीब. जाट-बाह्मण, स्पश्य-अस्पृश्य न जाने कितने सम्प्रदाय उत्पन्न होकर सभी मात्र अपनो सरक्षा की माँग कर रहे हैं। दूसरी को जहाँ तक हो नीचा दिखाने और समाप्त कर देने की चेष्टा कर रहे हैं। देश और राष्ट्र का नाम तक भूला बैठे हैं ये नव-सम्प्रदायवादी। परिणामस्वरूप आज देश के प्रत्येकक्षेत्र में, प्रत्येक नगर, गाँव और गली-मुहल्ले तक में साम्प्रदायिकता का भूत अपना नग्न ताण्डव कर रहा है। पिस रही है बेचारी राष्ट्रीयता, बेचारी मानवता ! आज भारत मे हिन्दू,मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, जाट हरिजन गिरजन, अल्पसंख्यक, बहसंख्यक, अगड़े-पिछड़े, पंजाबी, असमी, बंगाली, बिहारी और मद्रासी आदि तो हैं; पर केवल भारतीय कोई नहीं रह गया। यह स्थिति बड़ी ही निराशाजनक है। राष्ट्र का इन सबसेबड़ा अहित हो रहा है। यथाशीघ्र इसे समाप्त करना बहत ही आवश्यक हो गया है।अन्यथा हमारी समन्वय साधना के सभी उदात्त मूल्य अतीत की भूली-बिसरी कहानी मात्र रह जायेंगे।

आज जो नियोजित ढंग से साम्प्रदायिकता की आग यहाँ-वहाँ सहसा भड़क उठती है।वह कम से कम भारत नामक राष्ट्र का भला तो किसी भी रूप में नहीं कर सकती। जब भारत का भला सम्भव नहीं,तो उसके नाम वाली भूमि पर रहने वालों की भलाई की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारे विचारों में रह-रहकर इस साम्प्रदायिकता के घणित रूप के उभार का प्रमुख कारण यहाँ की निहित स्वार्थों वाली राजनीति और राजनीतिज्ञ ही हैं। भावी चुनाव में अपने लिए वोट सुरक्षित करने के लिए वे लोगों को भिन्न प्रकार से उकसाते या बेकार की अनचाही सुविधाएँ या अनेक प्रलोभन देते रहते हैं। दूसरे राजनीतिक स्वयं ही यहाँ के सभी निवासियों को भारतीय मात्र न कह उन्हें अनेक प्रकार के विभिन्नता में वाले खानों और खेमों में बाँट कर ऊटपटाँग नारे लगाते रहते हैं। परिणामस्वरूप साम्प्रदायकिता को नाहक प्रश्रय और भड़काव मिलता रहता है। यदि देश के सभी राजनीतिक दल यह बन्दर-बॉट छोड़ केवल भारत और भारतीय नागरिक के बारे में ईमानदारी से सोचना और कार्य करना शुरू कर दें, तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि अन्त में सभी प्रकारकी साम्प्रदायिकता अपने-आप समाप्त हो जायेगी। परन्तु वोट-प्रधान राजनीति और तथाकथित जन-सेवा वाले आज के युग में ऐसा हो पाना सम्भव नहीं लगता।

साम्प्रदायिक विष की समाप्ति के लिए एक स्तर पर भारतीय संविधान में भी संशोधन और परिवर्तन आवश्यक है। संविधान से अल्पसंख्यक, बहसंख्यक और इसी प्रकार केविभाजक शब्द और सूत्र हटा कर मात्र भारतीय और भारतीयता को ही रखने की आवश्यकता है। वर्ग-विशेष या विशेष वर्गों को भाषा या अन्य प्रकार की अलग सविधा देने, उनकेलिए अलग प्रकार का संविधान होने जैसी बातों को भी समाप्त करना होगा। ऐसा करनेसे ही भारत की धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र प्रणाली सार्थक ढंग से कार्य करके सफल हो सकेगी।सभी प्रकार की साम्प्रदायिकताओं का अन्त भी तभी हो पायेगा। इसके साथ-साथ आज सहिष्णुता, समता के भाव, पारस्परिक स्नेह और सद्भाव, सभी धर्मों के प्रति समान भावरखने की सहज मानवीय भावना के विकास की भी बहुत अधिक आवश्यकता है। इन्हीं सब उपार्यों पर चलकर ही साम्प्रदायिकता के विष से छुटकारा पा, केवल मानव बने रहकर सुख-शान्तिपूर्वक जिया जा सकता है। अन्य कोई उपाय या रास्ता नहीं।

Hindi Essay on "autobiography of a cricket bat", "क्रिकेट बैट (बल्ले) की आत्मकथा" for Class 5, 6, 7, 8, 9 & 10

Hindi Essay on "autobiography of a cricket bat", "क्रिकेट बैट (बल्ले) की आत्मकथा" for Class 5, 6, 7, 8, 9 & 10

Essay on autobiography of a cricket bat in hindi : In this article, we are providing क्रिकेट बैट (बल्ले) की आत्मकथा पर निबंध कक्षा 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए. Hindi Essay on autobiography of a cricket bat.

Hindi Essay on "autobiography of a cricket bat", "क्रिकेट बैट (बल्ले) की आत्मकथा" for Class 5, 6, 7, 8, 9 & 10

प्रस्तावना- हाय, श्रीमान बैट, तुम क्यों रो रहे हो? तुम हमेशा अपने मालिक द्वारा क्यों फेंके जाते हो? श्रीमान टिनमैन ने मुझसे पूछा ? मैंने उसे अपनी दुःखी कहानी सुनाई। मेरा जन्म इंग्लैण्ड में हुआ था। मेरे पिता बहुत कीमत वाले वृक्ष थे। एक बल्ले बनाने वाले ने मुझे अच्छी तरह छीलकर बनाया। मैं एक सुन्दर और शक्तिशाली बल्ला था। मुझ पर अच्छी तरह पॉलिश की गयी। मेरे निर्माणकर्ता ने मुझे बहुत अच्छा और सर्वश्रेष्ठ निर्माण बताया, जो विश्व स्तर के क्रिकेटर के लिए उपयुक्त था। मैं अपने तीन भाईयों के साथ भारत आया। मैं कपिल देव द्वारा पसन्द किये जाने पर रोमांचित था।

मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन- कपिल देव, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान अपने बल्लों का बहुत ध्यान रखते थे इसलिए मुझे उनसे बहुत प्रेम मिलता था। मुझे अभी तक याद है जब कपिल देव ने मेरे द्वारा प्रथम शतक लगाया था। यह 12 मार्च 1985 था मैं पाकिस्तान के विरूद्ध खेला गया। उस दिन कपिल देव ने प्रसन्नता में मुझे चूमा था।

दुर्घटना जो मैं नहीं भूल सका- समय प्रसन्नता से गुजर गया लेकिन इसका एक दिन अन्त हो गया। यह 12 जुलाई, 1987 था। यह मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। जब कपिल देव अभ्यास कर रहे थे, उन्होंने गेंद को जोर से मारने का प्रयत्न किया। मेरी हड्डियाँ टूट गयीं। कपिल देव मेरी यह दशा देखकर बहुत दु:खी हुए। उन्होंने दु:खी ह्रदय से युवा लड़के सचिन को दे दिया। सचिन मेरा बहुत शौकीन था। उस पर कपिल का आशीर्वाद था। वह मुझ पर गर्व करता था। एक दिन जब वह अभ्यास कर रहे थे एक तेज गेंद ने मेरी हड्डियों को तोड़ दिया और यह मेरा अन्त था। 

Sunday, 13 September 2020

સ્વાશ્રય પર નિબંધ Essay on Self Help in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

સ્વાશ્રય પર નિબંધ Essay on Self Help in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Essay on Self Help in Gujarati Language : In this article, we are providing સ્વાશ્રય પર નિબંધ for students. Essay on Self Help in Gujarati.

સ્વાશ્રય પર નિબંધ Essay on Self Help in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

“આપ સમાન બળ નહિ, અને મેઘ સમાન જળ નહિ”

સ્વાશ્રય એ સંસ્કૃત શબ્દ છે. તે (સ્વ=જાત+આશ્રય+અવલંબન) 

નામ તથા સમજુતી : કેસમાં દર્શાવેલા બે શબ્દને બને છે. પોતાની જાત પર આધાર રાખી કાર્ય કરવું તેને સ્વાશ્રય કહેવામાં આવે છે. સ્વાશ્રયથી ઉલ્ટે શબ્દ પરાશ્રય છે. સ્વાશ્રયી મનુષ્ય સ્વકર્તવ્ય પોતાની જાતે જ કરે છે અને અન્ય મનુષ્યની આશા રાખતો નથી. 

સ્વાશ્રયના લાલ : સ્વાશ્રયી મનુષ્ય નિરંતર જાતે જ ઉદ્યોગ કરે છે, અને તેથી  તે અનેક લાભ પામે છે. “ઉદ્યોગથી એકલો હજારને  હઠાવી દે” એ ગુજરાતી વાકય ઉદ્યોગની મહત્તા દર્શાવે છે. વળી, અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે કે આળસ એ શયતાનનું કારખાનું છે, અને સંસ્કૃતમાં પણ કહ્યું છે કે –

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। 

नास्त्युचमसमो बन्धुः कृत्वा नावसीदति ॥

[ ભાવાર્થ :–આળસ એ ખરેખર મનુષ્યના શરીરમાં વસતો મોટો શત્રુ છે. ઉદ્યમ સમાન બીજો એકે મિત્ર નથી, કે જેની મદદથી મનુષ્ય ઉદ્યોગતિને પામતો નથી.]

આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થતા સર્વ ગેરલાભમાંથી મુકત થઇ ઉદ્યોગના સર્વ લાભ સ્વાશ્રયી મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. સ્વાશ્રયી મનુષ્ય નિરંતર તન અથવા મનના ઉદ્યોગમાં રહેવાથી તંદુરસ્ત રહે છે અને તે અનેક સદ્દગુણો પ્રાપ્ત કરે છે. તે ઉપરાંત સ્વાશ્રય એ સ્વતંત્રતાનો પાયો છે, તેથી સ્વતંત્રતાના ઉપાસકોએ સ્વાશ્રયથી બનવું એજ યોગ્ય માર્ગ છે. સ્વાશ્રયી મનુષ્ય નૈતિક ઉન્નતિ કરી શકે છે. અનેક મનુષ્યો સ્વાશ્રયથી વિદ્યા સંપાદન કરી વિદ્વાન થયા છે અને અનેક મનુષ્યો સ્વાશ્રયથી ધનિક થયા છે. 

ઉપસંહાર અને બોધ : "પારકી આશ સદા નિરાશ" એ લોકપ્રિય ગુજરાતી કહેવત પ્રત્યેક મનુષ્યને સ્વાશ્રયી થવાનું સૂચન કરે છે. મનુષ્ય માત્રની પવિત્ર ફરજ છે કે તેણે સ્વાશ્રયી  બનવું જોઈએ. જે મનુષ્ય રોગી હોય, અપંગ હોય અથવા કુદરતી ખોડવાળે હેાય તે મનુષ્ય પરાશ્રયી બની શકે; પરંતુ જે મનુષ્ય નિરગી છે તેણે પરાશ્રયી બની ભારરૂપ બનવું તેમાં તે મનુષ્યની શોભા નથી તેમ તેને લાભ નથી. પ્રત્યેક નિરોગી મનુષ્ય પોતાની ધાર્મિક ફરજ સમજી આત્મહિતાર્થે તથા જનમંડળનું કલ્યાણ કરવા નિરંતર સ્વાશ્રયી બનવું જોઈએ.

કરકસર પર નિબંધ Essay on Thrift in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

કરકસર પર નિબંધ Essay on Thrift in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Essay on Thrift in Gujarati Language : In this article, we are providing કરકસર પર નિબંધ for students. Essay on Thrift in Gujarati.

કરકસર પર નિબંધ Essay on Thrift in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

“ત્રેવડે ત્રીજો ભાઈ” 

[ભાવાર્થ- કરકસરથી અન્ય મનુષ્યનો નિભાવ થાય તેટલા ધનનો બચાવ કરી શકાય છે. ] 

નામ તથા સમજુતી : કરકસર એટલે જરૂરીઆત પ્રમાણે સંભાળપૂર્વક ખર્ચ કરવું તે. કરકસર અને કંજુસાઈમાં ફેર છે. જે મનુષ્ય કંજુસ છે તે ધનનો સંચય કરે છે પરંતુ જરૂરીઆત પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરતો નથી. વળી, કરકસર અને ઉડાઉપણામાં પણ તફાવત છે. જે મનુષ્ય ઉડાઉ છે તે જરૂરીઆત કરતાં અધિક ખર્ચ કરે છે. કરકસર કરનાર મનુષ્ય કંજુસ હોતો નથી, તેમ ઉડાઉપણું હેત નથી. તે પોતાના દ્રવ્યનો સંભાળપૂર્વક જરૂરીઆત પ્રમાણે ઉપયોગ કરે છે. 

કરકસરથી થતા લાભ : નાણના ખર્ચ સંબંધી કરકસરનો નિયમ અત્યંત ઉપયોગી છે. અંગ્રેજીમાં એવી મતલબની કહેવત છે કે જે મનુષ્ય વસ્તુનો નકામો બગાડ કરતો નથી તેને તેની તંગાશ વેઠવી પડતી નથી. કરકસરથી સ્ત્રીઓ કુટુંબનો નિભાવ ઓછા ખર્ચે કરી શકે છે. 

કરકસરથી બુદ્ધિમાં વૃદ્ધિ થાય છે તથા અનેક સદ્દગુણોનો વાસ થાય છે, અને ઉડાઉપણુના તથા અન્ય દુર્ગુણેનો નાશ થાય છે. ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે, “કાંકરે કાંકરે પાળ બંધાય, અને ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય.” અર્થાત જે મનુષ્ય કરકસરનો ગુણ કેળવે છે તે કમે કમે ધનનો સંચય પણ કરી શકે છે. પ્રત્યેક મનુષ્ય ધનપ્રાપ્તિ કરવી એટલું જ કંઈ જરૂરનું નથી પરંતુ પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનો કરકસરથી સદુપયેાગ કરતાં શીખવું એ પણ અત્યંત મહત્વનું છે.

ઉપસંહાર અને બેધ : પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજવું જોઈએ કે ઉપજ કરતાં ખર્ચ ઓછું હોવું જોઈએ. જે મનુષ્ય ઉપજ કરતાં અધિક ખર્ચ કરે તો તેની આર્થિક સ્થિતિ મંદ પડે અને તેવી સ્થિતિ વધુ સમય ચાલુ રહે તો તે

દેવાદાર પણ બને; આથી આવક કરતાં ખર્ચ વધુ ને થાય તે પર પ્રત્યેક મનુષ્યે લક્ષ આપવું ઘટે છે. તે ઉપરાંત નાણના ખર્ચ સંબંધી કરકસરનો સદગુણ પ્રાપ્ત કરવા પ્રત્યેક મનુષ્યે લક્ષ આપવું જોઈએ. વળી, મનુષ્યજીવનમાં સમયની કીંમત અમૂલ્ય છે તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યે સમયને નકામો જવા દેવો ન જોઈએ, અને પોતાની પવિત્ર ફરજ સમજી તેનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ.

Saturday, 12 September 2020

શાંતિ પર નિબંધ Essay on Peace in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

શાંતિ પર નિબંધ Essay on Peace in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Essay on Peace in Gujarati Language : In this article, we are providing શાંતિ પર નિબંધ for students. Essay on Peace in Gujarati.

શાંતિ પર નિબંધ Essay on Peace in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

નામ તથા સમજૂતી : જે સ્થળે શાન્તિ હોય છે ત્યાં આરામ અને આનંદ હોય છે. શાંતિથી વિરૂદ્ધનું વાતાવરણ તે અશાંતિનું વાતાવરણ. જે ગૃહમાં સંપ હોય છે ત્યાં શાંતિ, સુખ અને સંતોષ ઉત્પન્ન થાય છે. જયાં કંકાસ અને કલેશનું વાતાવરણ હોય છે ત્યાં અસંતોષ અને દુઃખ ‘ઉત્પન્ન થાય છે. શાંતિના સમયમાં જનસમાજમાં અયુદય થાય છે. શાંતિથી મનુષ્ય તથા સમાજના સુખમાં વૃદ્ધિ થાય છે. તે ઉપરાંત મનુષ્ય વિપત્તિના સમયમાં શાંતચિત્તથી દુખનું નિવારણ વધારે સારી રીતે કરી શકે છે.

લાભ : ગુજરાતીમાં કહેવત છે કે “કંકાસે ગોળાનું પાણું જાય.” આ કહેવતનો ભાવાર્થ એ છે કે જે ગૃહમાં અતિશય કંકાસ થાય તે તે અતિશય નુકશાન કર્તા થાય છે. જનસમાજની શાંતિનું રક્ષણ કરવા કાયદાઓ કરવામાં આવેલા છે. આથી, શાંતિની કેટલી આવશ્યકતા છે તે પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજવું જોઈએ.

જે એક દેશ અને અન્ય દેશને વિગ્રહ થાય તે જાનમાલનું અતિશય નુકશાન થાય છે. વળી, વિગ્રહથી મનુષ્યના હદમાં પ્રેમને સ્થાને દેવ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી મનુષ્યને અનેક અનિષ્ટ ફળ ભોગવવાં પડે છે; તેથી ઉલટું, જે દેશદેશાન્તરમાં શાંતિ હેય તે પ્રત્યેક દેશને તેમાં લાભ થાય છે, તેથી શાંતિ જાળવવાનું તથા તેને પ્રચાર કરવાનું પ્રત્યેક મનુષ્ય લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

ઉપસંહાર અને બોધ : પ્રત્યેક મનુષ્યની પવિત્ર ફરજ છે કે તેણે શાંતિ રાખવી જોઇએ. શાંતચિત્તવાળા મનુષ્યને ક્રોધનાં અનિષ્ટ પરિણામ ભોગવાં પડતાં નથી. જે મનુષ્ય શાંતિ રાખે છે તે મનુષ્ય ચિતની સ્વસ્થતા રાખી શકે છે. જે મનુષ્ય શાંતિ રાખે છે તે હિંમત અને સંયમને યોગ્ય રીતે કેળવી શકે છે. શાંતિના વાતાવરણમાં વ્યકિતની તથા સમાજની ઉન્નતિ થાય છે તેથી પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની પ્રવૃત્તિઓથી શાંતિના વાતાવરણને વેગ મળે તે તરફ લક્ષ આપવું જોઈએ.

હિંમત પર નિબંધ Essay on Courage in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

હિંમત પર નિબંધ Essay on Courage in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Essay on Courage in Gujarati Language : In this article, we are providing હિંમત પર નિબંધ for students. Essay on Courage in Gujarati.

હિંમત પર નિબંધ Essay on Courage in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

"હિંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા"

નામ તથા સમજુતી :  હિંમત એટલે નિડરતા. હિંમતવાન મનુષ્ય વિન અને મુશ્કેલીઓ છતાં પિતાનું કર્તવ્ય દઢ મનથી કરે છે. હિંમતવાન મનુષ્ય વિM અને ભયથી ડરતા નથી પરંતુ બહાદુરીથી તેની સામે થઈ પિતાનું કાર્ય કરે છે. કેટલીક વખત દુઃખદ પ્રસંગોમાં કલ્પના અને તર્કવિર્તકથી મનુષ્યો હિંમત વિનાના બને છે, પરંતુ આવા પ્રસંગમાં પ્રત્યેક મનુષ્યની ફરજ છે કે તેણે કલ્પનાઓ અને કુતર્કો દૂર કરી હિંમતવાન બનવું જોઈએ. 

હિમતના પ્રકાર : શારીરિક હિંમત અને નૈતિક હિંમત એમ હિંમતના બે મુખ્ય પ્રકાર છે. જે પ્રસંગોએ મનુષ્ય શારીરિક હિંમત વિશેષ પ્રમાણમાં દર્શાવે છે ત્યાં મનુષ્ય શારીરિક હિંમત દર્શાવી એમ કહેવાય છે. અકસ્માતના પ્રસંગમાં તથા જીવનના અન્ય અનેક પ્રસગમાં મનુષ્ય શારીરિક હિંમત દર્શાવી શકે છે. જે મનુષ્યમાં નૈતિક હિંમત હોય છે તે લેકેની નિંદાથી અથવા તેમના કટાક્ષથી યત્કિંચિત કરતું નથી. તે મનુષ્ય પોતાને જે સત્ય લાગે છે તેનું જ સમર્થન કરે છે અને તે પ્રમાણેજ પિતાનું વર્તન રાખે છે. નૈતિક હિંમતથી મનુષ્ય પિતાની તથા જનસમાજની નીતિ ઉચ્ચ પ્રકારની બનાવે છે. 

હિંમતથી થતા લાભ : આ જગતમાં હિંમતની અત્યંત જરૂરીઆત છે. હિંમતની કીંમત અમૂલ્ય છે. અનેક કષ્ટો અને મુશ્કેલીઓ છતાં મનુષ્ય હિંમતથી પિતાની ફરજ બજાવી શકે છે. સામાજીક, રાજકીય વિ. પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં હિંમતવાન મનુષ્ય પ્રગતિ કરી શકે છે. હિંમતવાન મનુષ્ય કદાપિ હિંમત હારતો નથી, પરંતુ તે તે જે કાર્ય હાથપર લે છે તે પૂર્ણ થતાં સુધી તેનો કદી ત્યાગ કરતા નથી. જે મનુષ્યોએ મહાન કાર્યો કર્યા છે તે સર્વ મનુષ્યોએ વિદને અને દુઃખની લેશમાત્ર દરકાર ન કરતાં પિતાના કાર્યમાં સતત પ્રયાસ કરી અતે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે.. 

દ્રષ્ટાંતો : લેસેપ્સ નામના એક ઈજનેરે સુવેઝની નહેર દાવવાનું માથે લીધેલું. આ નહેરનું કાર્ય પૂર્ણ કરતાં લેસેસ સાહેબને અત્યંત વિ તથા મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડી, પરંતુ હિંમતથી માથે લીધેલું કાર્ય તેમણે પાર પાડયું. મહારાણું પ્રતાપે હિંમતથી યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે; તે ઉપરાંત, હિંમતથી અનેક રાજનીતિન પુરૂષ, હાઓ તથા લેખકોએ કીર્તિ પ્રાપ્ત કરી છે. 

ઉપસંહાર અને બોધ : પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજવું જોઈએ કે હિંમત અને અવિચારી સાહસપણામાં તફાવત છે. શૌર્ય અને પરાક્રમ દાખવામાં પણ ડહાપણ અને જ્ઞાનની જરૂર છે. અંગ્રેજીમાં કહયું છે કે ડહાપણુ એ શૌર્ય અને પરાક્રમને સારે ભાગ છે. સારાસારને વિચાર કર્યા સિવાય હિંમત દાખવવામાં આવે તો તેને ધૃષ્ટતાજ કહી શકાય; તેથી હિંમતવાન મનુષ્ય ધૃષ્ટતાથી દૂર રહેવાની સંભાળ રાખવી જોઈએ. અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે કે વ્હીકણુ મનુષ્ય જીવનમાં અનેક વખત મૃત્યુ પહેલાં મરી જાય છે પરંતુ શરીર મનુષ્ય એકજ વખત મૃત્યુ પામે છે. ગુજરાતીમાં કહ્યું છે કે “ઘણું ક કાળ, ઘણું બૈર્ય ધારે.” તેથી પ્રત્યેક મનુષ્ય દુઃખના સમયમાં વર્ય રાખી પિતાની ફરજ બજાવવી જોઇએ. જે મનુષ્ય ચારિત્ર્યવાન હોય છે તે જ ખરે હિંમતવાન બની શકે છે અને તેવાજ મનુષ્ય જગતને પ્રગતિના પંથે દેરી શકે છે. નીતિમાન મનુષ્ય અન્ય મનુઓ પર પિતાના ચારિત્ર્યની ઊંડી છાપ પાડે છે. અને જનસમાજને કલ્યાણને માર્ગે દોરે છે. હું વોલ્ નામના એક લેખક “ફેટીટયુડ” નામના એક અંગ્રેજી પુસ્તકમાં લખે છે કે જંદગીની કઈ કીંમત નથી પરંતુ જીંદગીમાં જે હિંમત તમે લાવો છે તેની જ કીમત છે. સારાંશ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યની પવિત્ર ફરજ છે કે તેણે હિંમતને ગુણ કેળવવો જોઈએ અને તેને બુદ્ધિપૂર્વક સદુપયોગ કરી સર્વનું કલ્યાણ કરવા યથાશકિત પ્રયાસ કરવો જોઇએ. 

Friday, 11 September 2020

સત્ય પર નિબંધ Essay on Truth in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

સત્ય પર નિબંધ Essay on Truth in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

Essay on Truth in Gujarati Language : In this article, we are providing સત્ય પર નિબંધ for students. Essay on Truth in Gujarati.

સત્ય પર નિબંધ Essay on Truth in Gujarati Language for class 5, 6, 7, 8, 9 and 10

નામ તથા સમજૂતી : सत्यप्राप्ति परमो धर्मः ! (ભાવાર્થ–સત્યથી કેાઈ ધર્મ મહાન નથી). સત્ય એટલે સાચાપણું. જે મનુષ્ય સાચે અને પ્રમ ણિક હોય તે સત્યવાદી મનુષ્ય કહેવાય. જે મનુષ્ય સત્યવાદી હોય છે તે વાણું, વિચાર અને વર્તનમાં એકતા રાખે છે. 

સત્યથી વર્તવું એ મનુષ્યની ફરજ છે: ધાર્મિક તથા નૈતિક દૃષ્ટિએ મનુષ્યમાત્રની પવિત્ર ફરજ છે કે તેણે સર્વ રીતે સત્યથી વર્તવું જોઈએ. સત્યથી વર્તનાર મનુષ્ય હિંમતવાન અને નીતિમાન બને છે. સત્ય મનુષ્યને પ્રભુ તરફ પ્રેરે છે. કેટલીક વખત સત્ય હકીકતપર ઢાંક પીડા થાય છે પરંતુ અંતે સત્યનો જય થાય છે. કહ્યું છે કે સત્યમેવ જયતે ! અર્થાત, સત્યને ખરેખર જય થાય છે. સત્યથી વર્તનાર મનુષ્ય નિશ્ચિતતા અને સરળતા અનુભવે છે.

કેટલીક વખત અસત્યથી મનુષ્યો તાત્કાલિક લાભ પ્રાપ્ત કરે છે પરંતુ અસત્યથી વર્તનારને અનેક ગેરલાભો છે તે પ્રત્યેક મનુષ્ય સમજવું જોઈએ. જુદી જુબાની આપવી તથા જુઠા દસ્તાવેજો કરવા એ ગેરકાયદેસર કર્યો છે અને જેઓ તે કરે છે તે શિક્ષાને પાત્ર બને છે. વળી, જનસમાજમાં અસત્યથી વર્તનારની કીર્તિ ઘટે છે. અસત્યથી મનુષ્યની નૈતિક અને ધાર્મિક અધોગતિ થાય છે તેથી પ્રત્યેક મનુષ્ય સત્યથી વર્તવું જોઈએ. પુરાણ સમયના રાજા હરિશ્ચંદ્રની તથા ધર્મના સ્થંભ યુધિષ્ઠર રાજાની સત્યપ્રિયતા પ્રસિદ્ધ છે. આ જમાનામાં પૂ. ગાંધિજીની સત્યની ધગશ પ્રસિદ્ધ છે. 

ઉપસંહાર અને બોધ : સંપત્તિમાં અને વિપત્તિમાં પ્રત્યેક મનુષ્યની પવિત્ર ફરજ છે કે તેણે દૃઢતાપૂર્વક સત્યનું અવલંબન કરવું જોઈએ.  માબાએ તથા વડીલેએ બાળકને નાનપણથી , સત્ય બોલવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. વળી, કહ્યું છે કે सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् અર્થાત, (મનુષ્ય) સત્ય બોલવું જોઈએ (તથા) પ્રિય બોલવું જોઈએ. મનુષ્યને અન્ય મનુષ્યને પ્રિય લાગે તેવાં સુવા દ્વારા સત્યનું સેવન કરવું જોઈએ. જેમ સત્યથી મનુષ્યની નૈતિક તથા ધાર્મિક ઉન્નતિ થાય છે તેમ શુદ્ધ પ્રેમની ભાવનાઓથી મનુષ્યની ઉન્નતિ થાય છે, તેથી પ્રત્યેક મનુષ્ય અન્ય મનુષ્ય પ્રત્યે સત્યથી અને પ્રેમથી વર્તવું જોઈએ. વળી, સત્ય વિષેની ગુજરાતી વાંચનમાળાની કવિતા દરેક વિદ્યાર્થીએ લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. તે કવિતાને કેટલોક ભાગ નીચે દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

“ સતનું ચિત ચિંતન રે કરવું, 

સત વાયક નિશ્ચય ઉચરવું, 

નહિ કામ અસત્ય કદી કરવું. 

જશથી ઝળકીત જગે ફરવું, 

સત બીજથી વૃક્ષ વિશાળ થશે, 

ગુણકારી મીઠાં ફળે ઉતરશે. 

જન આશ્રય છાંયતળે કરશે. 

પરિતાપ જતાં સુખ સૌ મળશે.”               (ભ. બ. હેરા)