Monday, 27 January 2020

लालबहादुर शास्त्री पर संस्कृत निबंध Essay on Lal Bahadur Shastri in Sanskrit

लालबहादुर शास्त्री पर संस्कृत निबंध Essay on Lal Bahadur Shastri in Sanskrit

Essay on Lal Bahadur Shastri in Sanskrit: In this article we are providing लालबहादुर शास्त्री पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Sanskrit Nibandh on Lal Bahadur Shastri" This Essay on Lal Bahadur Shastri is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 

लालबहादुर शास्त्री पर संस्कृत निबंध Essay on Lal Bahadur Shastri in Sanskrit

श्रीलालबहादुर शास्त्री स्वतन्त्रभारतस्य द्वितीयं प्रधानमंत्री आसीत्। अस्य जन्म 1904 तमे वर्षे अक्टोबर् मासस्य द्वितीयायां ताराकायां उत्तरप्रदशेस्य मुगलसरायनगरे  समभूत् । अस्य पितृनाम श्रीशारदाप्रसादः मातृनाम च राजदुलारी आस्ताम्। एषः हरिश्चन्द्रविद्यालये काशीविद्यापीठे च विद्याभ्यासं कृतवान्। तदानीम् एव एषः सत्याग्रहसंग्रामे निगृहीतः कारागारे निक्षिप्तः अभवत् । एषः नाना पदवीम् अलञ्चकार । कदाचित् कामराज योजनानुसारं पदवीं त्यक्तवान् । पश्चात् एषः भारतदशेस्य प्रधानमन्त्रिपदम् अलञ्चकार। 
Read Essay

Sunday, 26 January 2020

हनुमान पर संस्कृत निबंध Essay on Hanuman in Sanskrit

हनुमान पर संस्कृत निबंध Essay on Hanuman in Sanskrit

Essay on Hanuman in Sanskrit: In this article we are providing हनुमान पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Sanskrit Nibandh on Hanuman" This Essay on Hanuman in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 

हनुमान पर संस्कृत निबंध Essay on Hanuman in Sanskrit

मारुतिं कः न जानाति ? तस्य कथा रामायणे महाभारते च अस्ति । आञ्जनेयः, हनुमान्, वायुपुत्रः, केसरीनन्दनः इति तस्य नामान्तराणि सन्ति । अञ्जनादेवी तस्य माता, पिता च केसरी । अञ्जनागिरौ तस्य जन्म अभवत् । बाल्यात् एव मारुतिः एकः धीरः बालकः आसीत् । एकदा सः सूर्यदेवं आम्रफलम् इति मत्वा तं खादितुं प्रयत्नम् अकरोत् । सः किष्किन्धायाः महाराजस्य सुग्रीवस्य अमात्यः आसीत् । सः करुणालुः महान् स्वामिभक्तः च।

पुरा अयोध्यायां दशरथः नाम राजा आसीत्। तस्य पुत्रः श्रीरामः। एकदा राघवः वनवासं कर्तुं सीतालक्ष्मणाभ्यां सह दण्डकारण्यं प्रति गच्छति । तत्र लंकाधिपतिः रावणः नाम राक्षसः तस्य पत्नीं जानकीम् अपहरति । दुःखितः रामः सर्वत्र वैदेहीम् अन्विषति । अन्ते सः किष्किन्धां प्रति आगच्छति । वायुपुत्रः श्रीरामं लक्ष्मणं च सुग्रीवस्य समीपम् आनयति । तत्र सुग्रीवः श्रीरामस्य सर्ववृत्तान्तं श्रुणोति । सर्वे सीतायाः अन्वेषणं कर्तुं गच्छन्ति । सर्वत्र सीताम् अन्विषन्ति, तथा च सर्वे समुद्रतीरं प्राप्नुवन्ति । अतः हनूान् समुद्रं लङ्कयति । रावणस्य लंका प्राप्नोति । लंकायाः रक्षणार्थं लंकिणी नाम एका राक्षसी अस्ति । सा आञ्जनेयं पश्यति तथा पीडयति, तं खादितु अपि आगच्छति । तदा हनूान् युद्धे तां जयति, लंका प्रविशति ।

अशोकवने भयकंरराक्षसीभिः परिवृतां सीतादेवीं पश्यति । रामस्य अंगुलीयकं यच्छति अहं रामदूतः मारुतिः सीतान्वेषणाय आगतः अस्मि इति स्वपरिचयं करोति । शीघ्रेव श्रीरामः रावणं मारयति । त्वाम् अयोध्यां नयति इति तां सान्त्वयति । तदनन्तरं दशाननस्य मनसि भीतिं जनयितुं दहनं करोति । ततः किष्किन्धां प्रति आगच्छति सीतायाः सन्देशं कथयति च । श्रीरामः कपिसेनासहितः लंकाम् आगत्य दशकण्ठस्य हननं करोति । सीतासमेतः सः अयोध्यां प्रति आगच्छति । एवं कपिवरः मारुतिः सीतारामयोः पुनः मेलने साहाय्यं करोति स्वस्वामिभक्तिं प्रकटयति च । अतः सः रामभक्तः मारुतिः इति प्रसिद्धः ।

Saturday, 25 January 2020

जनसँख्या वृद्धि पर संस्कृत निबंध Jansankhya Vriddhi Essay in Sanskrit

जनसँख्या वृद्धि पर संस्कृत निबंध Jansankhya Vriddhi Essay in Sanskrit

Jansankhya Vriddhi Essay in Sanskrit: In this article we are providing जनसँख्या वृद्धि पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Jansankhya Visfot Essay in Sanskrit" This Essay on Jansankhya Vriddhiin Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 

जनसँख्या वृद्धि पर संस्कृत निबंध Jansankhya Vriddhi Essay in Sanskrit

अल्पकाले एव जनानाम् अनियमिता वृद्धिरेव जनसङ्ख्यास्फोट: इत्युच्यते ।
कारणानि - एकविंशतिशतकेऽस्मिन् अपि बहुत्र दृश्यते बाल्यविवाह:। वैद्यकीयविज्ञानस्य प्रगत्या मरणप्रमाणं न्यूनं जातम्। अज्ञानेन अन्धश्रद्धया च नैके जना: सन्ताननियन्त्रणं न जानन्ति नांगीकुर्वन्ति च। इतरदेशेभ्य:  गतानाम् असङ्ख्याकानां निराश्रितानां कृते आश्रयः दत्तः भारतेन। जनसँख्यानियन्त्रणे अनासक्ति: दृश्यते केषुचित् जनेषु।

परिणामा: - देशस्य प्रगतये निर्मिता: समस्तयोजना: विफला: भवन्ति । जीवनावश्यकवस्तूनाम् अभाव: न्यूनता वा भवति। अरण्यानां विनाश:, कृषिभूमिनाश:, परिसरप्रदूषणं च प्रवर्धते। वञ्चनं, हननं, भ्रष्टाचार:, इत्यादिसमाजविरोधीनि कार्याणि सम्भवन्ति। बाधन्ते च जनान् निरुद्योग:, निरक्षरता, अनारोग्यं, दारिद्य्र् इत्यादिसमस्या:।

निवारणोपाया:- बाल्यविवाहस्य दुष्परिणामस्य कुटुम्बयोजना शासनस्य प्रचार: करणीयः।

Similar Article:
जनसंख्या विस्फोट पर निबंध : जनसंख्या विस्फोट वह स्थिति है जिसमें जनसंख्या उपलब्ध साधनों के आगे बढ़ जाती है। भारत में यह स्थिति बहुत ही निकट भविष्य में पहुंच जाएगी। अति जनसंख्या भी बहुत से खतरों से परिपूर्ण है भूख¸ बीमारी¸ दयनीय आवास की दशाएं¸ अकाल¸ कुपोषण आदि बुराइयां अधिक जनसंख्या के साथ चलती हैRead more

Friday, 24 January 2020

देशभक्ति पर संस्कृत निबंध Essay on Desh Bhakti in Sanskrit

देशभक्ति पर संस्कृत निबंध Essay on Desh Bhakti in Sanskrit

Essay on Desh Bhakti in Sanskrit: In this article we are providing देशभक्ति पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Patriotism Essay in Sanskrit" This Essay on Desh Bhakti in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 

देशभक्ति पर संस्कृत निबंध Essay on Desh Bhakti in Sanskrit

बाल्ये एव देशभक्तिविषये आसक्तिः भवेत्‌। वयं ‘मातृदेवो भव’ इति उपनिषद्वाक्यं स्मरन्तः मातरं प्रणमामः। तद्वत्‌ ‘भारतमाता’ अपि अस्माकं जननी अस्ति। अतः ‘भारतमातुः’ पूजा करणीया। अस्मासु देशभक्तिः सदा भवेत्‌। अस्माकं गृहस्य रक्षणं यथा प्रमुखं तथैव देशरक्षणम्‌ अपि अस्माकं महत्त्वभूतं कार्यम्‌। प्रथमं देशहितचिन्तनं, ततः स्वहितचिन्तनम्‌। एवम्‌ अस्माकं धारण भवेत्‌
Read Also:
26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर निबंध
सुभाष चंद्र बोस पर निबंध
डॉ राजेंद्र प्रसाद पर निबंध
बाल गंगाधर तिलक पर निबंध

Thursday, 23 January 2020

जन्मदिन पर संस्कृत में कविता Birthday Poem in Sanskrit

जन्मदिन पर संस्कृत में कविता Birthday Poem in Sanskrit

Birthday Poem in Sanskrit : In this article we are providing जन्मदिन पर संस्कृत में कविता which is also searched as "Poem on Birthday in Sanskrit.

जन्मदिन पर संस्कृत में कविता Birthday Poem in Sanskrit

शुभमस्तु शुभमस्तु
तव जन्मदिने
शुभमस्तु।।

यच्छतु यच्छतु देव
विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम्।
यच्छतु यच्छतु देव
स्वास्थ्यं ज्ञानं आयुर्यशः।। शुभमस्तु.....

माता वदति पिता वदति। शुभमस्तु....
मातामही वदति पितामहः वदति। शुभमस्तु....
अग्रजः वदति अग्रजा वदति। शुभमस्तु....
अनुजः वदति अनुजा वदति। शुभमस्तु....

ज्येष्ठः वदति कनिष्ठः वदति। शुभमस्तु...
बन्धुः वदति मित्रं वदति। शुभमस्तु....

Wednesday, 22 January 2020

राजेन्द्र प्रसाद पर संस्कृत निबंध Essay on Rajendra Prasad in Sanskrit

राजेन्द्र प्रसाद पर संस्कृत निबंध Essay on Rajendra Prasad in Sanskrit

Essay on Rajendra Prasad in Sanskrit : In this article we are providing राजेन्द्र प्रसाद पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Rajendra Prasad nibandh in sanskrit" This Essay on Rajendra Prasad in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

राजेन्द्र प्रसाद पर संस्कृत निबंध Essay on Rajendra Prasad in Sanskrit

डा. राजेन्द्रप्रसादः स्वतन्त्रभारतस्य प्रथम : राष्ट्रपति : आसीत्। अस्य जन्म १८८४ तमे वर्षे दिसम्बर् मासस्य  तृतीयतारिकायां बिहारप्रान्ते अभवत्। अस्य पितुः नाम महादेव सहायः यः जनेभ्यः निःशुल्कमौषधिं वितरति स्म। एषः एम्.ए., बी.एल्, एम्.एल् च पठितवान्। एषः पाट्ना नगरस्थे राष्ट्रियमहाविद्यालये प्राचार्यपदवीम् अलञ्चकार। महात्मनः गान्धिनः सम्पर्कं प्राप्य असौ स्वतन्त्रतायाः आन्दोलने मनसा वाचा कर्मणा च संलग्नः अभवत्। एषः जलप्रलयसमुपस्थिते समये स्वयमेव भोजनादीनि वस्तूनि संगृह्य जनेभ्यः वितरितवान्। एषः १९५० तमे वर्षे स्वतन्त्रभारतस्य राष्ट्रपति पदे नियुक्तः। एषः स्वमातृभूमेः संस्कृतेः च आजीवनं सेवयन् १९६३ तमे वर्षे पञ्चत्वं गतः।
Read also
डॉ राजेंद्र प्रसाद पर निबंध
सुभाष चंद्र बोस पर निबंध

Tuesday, 21 January 2020

नारी शिक्षा पर संस्कृत निबंध Sanskrit Essay on Girl Education

नारी शिक्षा पर संस्कृत निबंध Sanskrit Essay on Girl Education

Sanskrit Essay on Girl Education : In this article we are providing नारी शिक्षा पर संस्कृत निबंध which is also searched as "stri shiksha par nibandh sanskrit mein" This Essay on Girl Education in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

नारी शिक्षा पर संस्कृत निबंध Sanskrit Essay on Girl Education

शिक्षणं तावत् सर्वेषां मानवानां मूलभूतः अधिकारः। पुरुषाः यथा उन्नताध्ययनं कुर्वन्ति तथैव महिलाः अपि अध्येतु् अर्हन्ति। प्राचीनकाले अपि स्त्रियः विशेषाध्यायनं कुर्वन्ति स्म। वेदकाले गार्गी, मैत्रेयी, वाचक्नवी इत्याद्याः स्त्रियः स्वेषां ज्ञानवैभवेन विद्वत्सभासु विराजन्ते स्म। एतत् सर्वपि शिक्षणस्यैव प्रभावः। सुशिक्षिता स्त्री अन्यान् अपि शिक्षणार्थं प्रेरयति। कालान्तरे वैदेशिकैः अस्माकं देशः आक्रान्तः। तदा स्त्रीणां शिक्षणं स्थगितप्रायं सञ्जातम्।
अधुना सर्वत्र महिलानां शिक्षणोत्साहं पश्यामः विभिन्नक्षेत्रेषु अपि सा स्वसामथ्र्यं प्रदर्शयति। सा विमानचालने, धूशकटचालने, आरक्षकक्षेत्रे, तन्त्रज्ञाने, राजनीतिक्षेत्रे अपि पदं स्थापितवती। सर्वकारोऽपि महिलाभ्याः निशुल्कविद्याभ्यासः, उद्योगावकाशे आरक्षणम् इत्यादिरूपेण प्रोत्साहं ददाति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इत्युक्तिम् अनुसृत्य सर्वाः महिलाः योग्यशिक्षणं संस्कारं च प्राप्य भारतस्य गरिमाणं वर्धयेयुः।

Monday, 20 January 2020

कर्नाटक पर संस्कृत निबंध Essay on Karnataka in Sanskrit

कर्नाटक पर संस्कृत निबंध Essay on Karnataka in Sanskrit

Essay on Karnataka in Sanskrit : In this article we are providing कर्नाटक पर संस्कृत निबंध which is also searched as "Karnataka nibandh in sanskrit" This Essay on Karnataka in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

कर्नाटक पर संस्कृत निबंध Essay on Karnataka in Sanskrit

कर्नाटकराज्ये नवम्बर् मासस्य प्रथमदिवसः कर्नाटकराज्योत्सवः इति आचर्यते। स्वातन्त्र्यानन्तरं भारतस्य प्रदेशाः भाषादृष्ट्या विभक्ताः। क्रि. श. १९७३ तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य प्रथमे दिने ‘कर्नाटकराज्यम्ङ्क इति अधिकृतघोषणा अभूत्। पूर्वं कर्नाटकराज्यस्य मैसूरुराज्यमिति नाम आसीत्। भाषाप्रदेशविभागानन्तरं कर्नाटकराज्यमिति प्रसिद्धम् अभवत्। अस्य स्मरणार्थं सर्वे कर्नाटकप्रदेशीयाः आनन्देन उत्सवम् इमम् आचरन्ति।

अस्मिन् सन्दर्भे साहित्य-संगीत-नृत्य-नाटक-विज्ञानादिषु क्षेत्रेषु विख्यातेभ्यः सर्वकारेण प्रशस्तयः प्रदीयन्ते। प्रशस्तिरियं ‘कर्नाटकराज्योत्सवप्रशस्तिःङ्कइति विख्याता वर्तते। कर्नाटके सर्वत्र ध्वजारोहणं भुवनेश्वरीपूजादिकं च कृत्वा गौरवम् अर्पयन्ति। अनेन सर्वेषां मनसि वयं सर्वे कर्नाटकीयाः इति भावना उत्पद्यते।

Sunday, 19 January 2020

विज्ञान पर संस्कृत निबंध Essay on Science in Sanskrit

विज्ञान पर संस्कृत निबंध Essay on Science in Sanskrit

Essay on Science in Sanskrit : In this article we are providing विज्ञान पर संस्कृत निबंध which is also searched as "vigyan par nibandh sanskrit mein." This Essay on Sanskrit in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

विज्ञान पर संस्कृत निबंध Essay on Science in Sanskrit

भौतिकानां पदार्थानां विशेषतः ज्ञानं विज्ञानम् इति कथ्यते। यः पदार्थानां विशेषाणां गुणानाम् अन्वेषणं करोति सः तेषां विशिष्टां शक्तिं ज्ञातुं योग्यः भवति । तं वैज्ञानिकः इति जनाः वदन्ति ।

आधुनिकेन विज्ञानेन संसारस्य स्वरूपमेव परिवर्तितम्। अद्य विद्युता रेलयन्त्रम् चाल्यते, पेट्रोलेन मोटर-यानं वायुयानं च। विद्युता प्रकाशः क्रियते, व्यजनानि वीज्यन्ते, नानायन्त्राणि च चाल्यन्ते । विज्ञानस्य कृपया अधुना मनुष्यः एकेन होराकालेन क्रोशानां सहस्राणां यात्रां कर्तुं अर्हति।

आकाशवाण्या शब्दस्य दूरसंचारणं क्रियते। एतेन साधनेन अद्य वयं विश्वस्य समाचारान्, गीतानि , वाद्यानि , भाषणानि च श्रोतुं समर्थाः स्मः। विज्ञानस्यैव कृपया वयं चलचित्राणि चित्राणि द्रष्टुं समर्थाः, 'एक्सरे' इत्यस्य अयं चमत्कारः यत् वयं शरीरान्तरे अस्थि गतमपि दोषं ज्ञातुं समर्थाः।

अणुवीक्षण-यन्त्रेण वयं सूक्ष्मतमं वस्तुजातं द्रष्टुं शक्नमः । दूरवीक्षणयन्त्रेण वयं ग्रहनक्षत्राणि द्रष्टुमर्हाः। विज्ञानेन परमाणोरपि तत्त्वं परिज्ञातम्।

अद्य तु राकेटादि यन्त्राणि प्रेषयित्वा मनुजस्य चन्द्रलोकम् अपि गमनं सम्भवम् ।

इत्थं विज्ञानं लोकोपकारकं भवति ।।

Saturday, 18 January 2020

आर्यभट्ट पर संस्कृत निबंध Essay on Aryabhatta in Sanskrit

आर्यभट्ट पर संस्कृत निबंध Essay on Aryabhatta in Sanskrit

Essay on Aryabhatta in Sanskrit : In this article we are providing आर्यभट्ट पर संस्कृत निबंध which is also searched as "aryabhatta ka jeevan parichay sanskrit mein." This Essay on Aryabhatta in Sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

आर्यभट्ट पर संस्कृत निबंध Essay on Aryabhatta in Sanskrit

476 तमे ख्रिस्ताब्दे (षट्सप्तत्यधिकचतु:शततमे वर्षे) आर्यभटः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते 'आर्यभटीयम्' इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिकस्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभटस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्।

आर्यभटस्य योगदानं गणितज्योतिषा सम्बद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्त्वम् आदधाति। आर्यभटः फलितज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। गाणितीयपद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहकेतुनामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः, चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहण भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वीसूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते।

समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यमनुभवन्ति। भारतीयज्योतिःशास्त्रे तथैव आर्यभटस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ताः उपेक्षिताः। स पण्डितम्मन्यानाम् उपहासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन्, तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट इति कृतम्।

वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्।

Friday, 17 January 2020

सावित्रीबाई फुले संस्कृत निबंध तथा जीवन परिचय Savitribai Phule Essay in Sanskrit

सावित्रीबाई फुले संस्कृत निबंध तथा जीवन परिचय Savitribai Phule Essay in Sanskrit

Savitribai Phule Essay in Sanskrit : In this article we are providing सावित्रीबाई फुले संस्कृत निबंध which is also searched as "Savitribai Phule ka Jeevan Parichay Sanskrit Mein." This Savitribai Phule anuched in sanskrit is ideal for class 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

सावित्रीबाई फुले संस्कृत निबंध तथा जीवन परिचय Savitribai Phule Essay in Sanskrit

जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे १८३१ तमे ख्रिस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव-नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। नववर्षदेशीया सा ज्योतिबा-फुले-महोदयेन परिणीता। सोऽपि तदानीं त्रयोदशवर्षकल्पः एव आसीत्। यतोहि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत् अत: सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती।

१८४८ तमे ख्रिस्ताब्दे पुणेनगरे सावित्री ज्योतिबामहोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तदानी सा केवलं सप्तदशवर्षीया आसीत्। १८५१ तमे ख्रिस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः।

Savitribai Phule Essay in Sanskrit
सामाजिककुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधं अकरोत्। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितैः मिलिता। फलतः केचन नापिताः अस्यां रूढौ सहभागिताम् अत्यजन्। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। उच्चवर्गीयाः उपहासं कुर्वन्तः कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशक्नोत्। सा ताः स्त्रियः निजगृहं नीतवती। तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जलं नयत। सार्वजनिकोऽयं तडागः। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनम्। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतन्त्रतायाश्च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः। 

'महिला सेवामण्डल' 'शिशुहत्या प्रतिबन्धक गृह' इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फुलेदम्पत्योः अवदानम् महत्वपूर्णम्। सत्यशोधकमण्डलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति।

सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासनकौशलेन सञ्चालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेग-काले च सा पीडितजनानाम् अश्रान्तम् अविरतं च सेवाम् अकरोत्। सहायता- सामग्री-व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम् अकरोत्। महारोगप्रसारकाले सेवारता सा स्वयम् असाध्यरोगेण ग्रस्ता १८९७ तमे ख्रिस्ताब्दे निधनं गता।

साहित्यरचनया अपि सावित्री महीयते। तस्याः काव्यसङ्कलनद्वयं वर्तते 'काव्यफुले' 'सुबोधरत्नाकर' चेति। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्रीमहोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम् अध्येतव्यम्।

Thursday, 16 January 2020

पवन चक्की पर निबंध Essay on Windmill in Hindi

पवन चक्की पर निबंध Essay on Windmill in Hindi

पवन चक्की पर निबंध Essay on Windmill in Hindi

पवन चक्की पर निबंध Essay on Windmill in Hindi पवन चक्की वह मशीन है जो हवा के बहाव की उर्जा को विद्युत उर्जा में बदल देती है। यह ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। संसार के अनेक भागों में पवनशक्ति का प्रयोग बिजली उत्पादन में, आटे की चक्की चलाने में, पानी खींचने में तथा अनेक अन्य उद्योगों में होता है।पवन चक्की से बिजली निर्माण 1980 में सर्वप्रथम डेनमार्क में आरंभ हुआ जहां उसे सरकार से काफी संरक्षण प्राप्त हुआ। यद्यपि आज विश्व में पैदा की गई कुल बिजली के केवल 1 प्रतिशत के लिए पवन शक्ति जिम्मेदार है।
पवन चक्की पर निबंध Essay on Windmill in Hindi
पवन चक्की कई तरह की होती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलित हैं उनमें एक विशाल खंभे के ऊपरी भाग पर एक सिलेंडर लगा होता है जिसके मुंह पर 20 से 30 फ़ुट लम्बे और 3 से 4 फ़ुट चौड़े पंखे लगे रहते हैं। पवनचक्की के टावरों को स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है। जब बहती हुई हवा पवन चक्की के पंखों से टकराती है तब पवन उन पर बल आरोपित करती है जिसके कारण पवनचक्की के पंखे घूमने लगते है। इससे पैदा हुई ऊर्जा को जेनेरेटर द्वारा बिजली में परिवर्तित किया जाता है।

भारत उच्च स्तर की पवन चक्कियां बनाने लगा है। देश में 20 से अधिक कंपनियां इस व्यवसाय में लगी हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में पाँचवाँ स्थान है। तमिलनाडु राज्य, पवन से उर्जा उत्पन्न करने के मामले में अग्रणी है। आनेवाले दिनों में पवन शक्ति अनेक देशों के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। 

पर्यावरणीय दृष्टि से पवन शक्ति एकदम साफ-सुथरा है। आजकल कोयला जलाकर अधिकांश बिजली बनाई जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) और मीथेन (CH4) जैसी गैसें उत्हैसर्जित होती हैं।  इन गैसों को जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके विपरीत, पवनचक्की बिजली पैदा करते समय कोई ग्रीनहाउस गैस नहीं बनाती हैं।

Wednesday, 15 January 2020

पुलिसकर्मी पर निबंध Essay on Policeman in Hindi

पुलिसकर्मी पर निबंध Essay on Policeman in Hindi

पुलिस पर निबंध Essay on Policeman in Hindi

पुलिसकर्मी पर निबंध Essay on Policeman in Hindi : In this article, we are providing पुलिस पर निबंध। This Essay on Policeman in Hindi is ideal for class 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.

Short Essay on Policeman in Hindi

पुलिस पर निबंध Essay on Policeman in Hindi
पुलिस विभाग सरकार का एक महत्वपूर्ण विभाग है। पुलिसकर्मी कानून और व्यवस्था का संरक्षक होता है। वह असामाजिक तत्वों के लिए आतंक का पर्याय होता है। पुलिसकर्मी को ही पुलिस वाला भी कहा जाता है। पुलिसकर्मी खाकी वर्दी, खाकी टोपी और मजबूत काले जूते पहनता है। वह अपने हाथ में एक मोटी छड़ी या बंदूक रखता है।

वह समाज में शान्ति बनाए रखता है तथा अपराधियों को दण्डित करता है। वह रात में सड़क पर गश्त लगाता है और चोरों और लुटेरों से हमारी संपत्ति की रक्षा करता है। मेलों और बड़े समारोहों में उसे बहुत काम करना पड़ता है। मेलों में, वह उन महिलाओं और बच्चों की मदद करता है जो खो या भटक जाते हैं और मुसीबत में पड़ जाते हैं।

भारत में कुछ पुलिसवाले खुद को अधिकारी समझते है न कि जनता का सेवक। वह मुसीबत में किसी की मदद करना अपना कर्तव्य नहीं समझते। वह पूरी तरह से भृष्टाचार के लिप्त रहते है। वह गरीब और निर्बल लोगों को परेशान करता है। पीटे जाने के डर से लोग बोल नहीं सकते। उनमे दया और सहानुभूति की भावनाओं का अभाव पाया जाता है।

उसके साथ सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन पुलिसकर्मी को विनम्र और विचारशील होना चाहिए। उसे सामान्य और निर्दोष व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसे कठोर कठोर नहीं होना चाहिए। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि वह लोगों की सेवा करे।

पुलिस पर निबंध 

एक पुलिस एजेंसी को पुलिस बल, पुलिस विभाग, पुलिस सेवा भी कहा जा सकता है। पुलिस ऐसे लोगों का समूह है, जिनका काम कानूनों को लागू करना, अपराधों को सुलझाना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना होता है। पुलिस वास्तव में समाज की रक्षक होती है। पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों की जांच, पता लगाने और रोकने के लिए जिम्मेदार होती है। इन कार्यों को पुलिसिंग के रूप में जाना जाता है। पुलिस को अक्सर विभिन्न लाइसेंसिंग और नियामक गतिविधियों के साथ सौंपा जाता है।

पुलिस के काम 
अपराध रोकना : पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण काम अपराध को रोकना और जनता की सुरक्षा करना है। पुलिसकर्मी पैदल तथा पुलिस कारों में गश्त लगाकर ऐसा करता हैं।

अपराधों पर प्रतिक्रिया: जब कोई पुलिस को किसी अपराध की सूचना मिलती है तो पुलिस फ़ौरन ही घटनास्थल पर अधिकारियों को भेजकर अपराध को रोकना तथा अपराधी को पकड़ने का कार्य करती है। 

अपराध की जांच : इसका मतलब है कि पुलिस अपराध घटित होने के पश्चात यह पता लगाने की कोशिश करती है की अपराध का वास्तविक दोषी कौन है। वह संदिग्धों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेती है। जब पुलिस यह मानती है कि किसी ने अपराध किया है, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है, उन्हें थाने ले जाती है और उनसे सवाल पूछती है। हालांकि, उन्हें दण्डित करने का अधिकार न्ययालय का है न की पुलिस का। 

आपात स्थिति या प्राकृतिक आपदा, आगजनी जैसी गंभीर परिस्थितियों में पुलिस अग्निशमन, एंबुलेंस और बचाव दल के साथ मिलकर काम करती है। 

निष्कर्ष : एक पुलिसकर्मी समाज की रीढ़ होता है। वह कानून के संरक्षक और समाज के रक्षक के रूप में कार्य करता है। कभी-कभी वह कुछ अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात होता है जहाँ उसके अपने जीवन के लिए भी खतरा होता है। कभी-कभी भीड़ हिंसक हो जाती है, उसे लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ता है। कई बार जब स्थिति बिगड़ती है, तो उसे गोलीबारी जैसी कड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है। उसे अपने कर्तव्य के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करना पड़ता है। 

Long Essay on Policeman in Hindi

पुलिसवाला एक सरकारी कर्मचारी होता है। वह पुलिस विभाग के लिए काम करता है। उसका मुख्य कार्य समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपने क्षेत्र में अपराधियों से नागरिकों की रक्षा करना है। वह उन लोगों को गिरफ्तार करता है जो कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उन्हें पुलिस स्टेशन में बंद कर देता हैं। वह एक महत्वपूर्ण लोक सेवक हैं। उसे बस स्टैंड, सड़क, रेलवे स्टेशन, बाजार, अंतर-राज्यीय बस स्टैंड आदि सभी जगह देखा जा सकता है। त्योहार के समय में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है।

पुलिसवाला हमारे समाज का बहुत उपयोगी सदस्य है। उसका मुख्य कार्य असामाजिक तत्वों पर नजर रखना है। हर समाज में, ऐसे तत्व होते हैं जो उपद्रव पैदा करते हैं। वे समाज में शांति और सद्भाव के लिए खतरा पैदा करते हैं। यह पुलिसकर्मी ही है जो उन्हें नियंत्रित करते है। वह उनके साथ सख्ती से पेश आता है जो कानून का पालन नहीं करते हैं। एक पुलिसकर्मी समाज की रीढ़ होता है।

वह कानून का प्रतीक है और उसे शांति का संरक्षक कहा जाता है। वह दुष्टों के लिए एक आतंक है। वह कानून और समाज के रक्षक के रूप में कार्य करता है। उसे बहुत कम छुट्टियां मिलती हैं। बहुत बार उसे त्योहार के मौके पर भी काम करना पड़ता है। उसे अपने कर्तव्य के लिए अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग करना पड़ता है। उनकी नौकरी में बड़ा जोखिम है। वह चोरों और लुटेरों को गिरफ्तार करता है। 

पुलिस की दो मुख्य भूमिकाएं होती हैं: अपराध की जांच और अपराध की रोकथाम। इसके अतिरिक्त उसे कई तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है। उसे रात में गश्त लगानी पड़ती है कई बार वह यातायात को नियमित करता है।वह ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलता है। वह यातायात को नियंत्रित करने के लिए सीटी का उपयोग करता है। वह शासन के सुचारू संचालन में मदद करता है। वह समाज में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करता है। वह दो पक्षों के बीच विवादों का निपटारा करता है। 

लेकिन पुलिस विभाग में भी भ्रष्टाचार जड़ जमा चुका है। कुछ पुलिसकर्मी कर्तव्यपरायण और ईमानदार नहीं हैं। वे भौतिक सुखों के लिए अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कभी-कभी वे असामाजिक तत्वों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करते हैं और इस तरह समाज की शांति और सद्भाव को बिगाड़ते हैं। ऐसे पुलिसकर्मी पुलिस विभाग को शर्मसार करते हैं।

सरकार को पुलिस विभाग में शिक्षित और ईमानदार व्यक्तियों की भर्ती करनी चाहिए। उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि रिश्वत स्वीकार न करें। पुलिसकर्मी को भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तभी हमारा समाज एक अच्छा समाज बनेगा।

Tuesday, 14 January 2020

अम्बेडकर जयंती पर निबंध Essay on Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti in Hindi

अम्बेडकर जयंती पर निबंध Essay on Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti in Hindi

अम्बेडकर जयंती पर निबंध Essay on Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti in Hindi

अम्बेडकर जयंती पर निबंध Essay on Ambedkar Jayanti in Hindi डॉ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देने के लिए 14 अप्रैल को भारत में हर साल अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। इस शुभ दिन पर, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान तथा उपलब्धियों को याद करते हैं। दलित डॉ अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं क्योंकि उन्होंने दलितों की बहुत मदद की। डॉ अंबेडकर ने दलितों को समाज में बराबरी का दर्जा, अधिकार और सम्मान दिलाया। अंबेडकर जयंती पर इस निबंध में, हम उनके योगदान, उपलब्धियों और उनके बारे में और देखेंगे।

Short Essay on Ambedkar Jayanti in Hindi

डॉ भीमराव अम्बेडकर भारत के इतिहास में सबसे महान नेताओं में से एक थे। उन्हें ज्यादातर "बाबा साहेब" के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1990 को हुआ था।हम इस दिन को डॉ अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। डॉ। बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलितों में से एक थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल की। वह एक महान वकील, लेखक, इतिहासकार और महान राजनीतिक नेताओं में से एक थे।  उन्होंने हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून, न्याय मंत्री तथा भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे।

भीमराव अम्बेडकर पर निबंध

डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले दलितों में से एक थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और कानून में डिग्री हासिल की। वह एक महान वकील, लेखक, इतिहासकार और महान राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 

परिचय : उनका जन्म 14 अप्रैल 1990 को मध्य प्रदेश में हुआ था। हम इस दिन को डॉ अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाते हैं। भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल डॉ अंबेडकर के माता-पिता थे। उन्हें ज्यादातर "बाबा साहेब" के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर जयंती ज्यादातर महाराष्ट्र में दलितों द्वारा मनाई जाती है क्योंकि उन्होंने हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी।
Essay on Dr Bhimrao Ambedkar Jayanti in Hindi
उन्होंने खुद अपने जीवन में बहुत अन्याय का सामना किया है। उनकी शिक्षा यात्रा भी दूसरों की तुलना में बहुत कठिन रही। स्वतंत्रता के बाद, दलितों को "अछूत" माना गया। उन्हें हर जगह बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा था। डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर आगे आए और उनके लिए लड़े और दलितों को उनके सम्मान तथा अधिकार दिलाया। 

डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा योगदान :डॉ अम्बेडकर ने भारतीय कानून और शिक्षा को बनाने में बहुत योगदान दिया। डॉ अंबेडकर ने एक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसे "स्वतंत्र श्रमिक पार्टी" कहा गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, वह पहले कानून और न्याय मंत्री थे। डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत की कानून व्यवस्था और संविधान के निर्माण में बहुत योगदान दिया। वह हमेशा दलितों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने दलितों के समर्थन में नए कानून बनाए और उन्हें अन्य जातियों की तरह शिक्षा और समान अधिकार दिए।

निष्कर्ष : डॉ अम्बेडकर भारत के इतिहास में सबसे महान नेताओं में से एक थे। हमें उन्हें भारतीय कानून और संविधान में योगदान देने पर सम्मान और श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उन्होंने दलितों की मदद की और सुनिश्चित किया कि उन्हें वह मिले जिसके वह हकदार हैं। उन्होंने 1990 में भारत रत्न पुरस्कार जीता। अंबेडकर भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

Long Essay on Ambedkar Jayanti in Hindi

बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म अनुसूचित जाति के एक निर्धन परिवार में 14 अप्रैल, 1891 ई० को महाराष्ट्र (वर्तमान में मध्य प्रदेश ) के ‘महू’ छावनी में हुआ था। वे अपने माता-पिता की चौदहवीं संतान थे। मेधावी छात्र अम्बेडकर ने 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और इसी वर्ष इनका विवाह रामबाई के साथ हो गया। 1912 में इन्होंने बी० ए० को परीक्षा उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए लालायित अम्बेडकर के मन को शान्ति तब मिली जब बड़ौदा नरेश से इस कार्य के लिए उन्हें आर्थिक सहायता मिलने लगी। 1913 में उच्च अध्ययन के लिये न्यूयार्क चले गये। अमेरिका, लन्दन तथा जर्मनी में रहकर उन्होंने अपना अध्ययन पूरा किया। 1923 तक वे एम० ए०, पी-एच डी० और बैरिस्टर (बार एट लॉ) बन चुके थे।

1923 से 1931 तक का समय डॉ. अम्बेडकर के लिए संघर्ष एवं अभ्युदय का समय था। दलित वर्ग का नेतृत्व करने वाले डॉ० अम्बेडकर प्रथम नेता थे। इन्होंने 'मूक' नामक पत्रिका की प्रकाशन प्रारम्भ किया जिससे दलितों में डा० भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर के विचारों में आस्था और प्रसिद्धि का शुभारम्भ हुआ। गोलमेज कांफ्रेंस लंदन में भाग लेकर इन्होंने पिछड़ी जातियों के लिये पृथक् चुनाव पद्धति और विशेष माँगें अंग्रेज शासन से स्वीकार करायीं। दलितों के लिए उनका कहना था-
“शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो।”
बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 मार्च, 1927 को ‘महाड’ में चौबदार तालाब सत्याग्रह किया। बढ़ती हुई ख्याति से शक्ति अर्जन करते हुए 2 मार्च, 1920 को डॉ० अम्बेडकर ने नासिक मन्दिर प्रवेश का आन्दोलन प्रारम्भ किया। दलितों, अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के अधिकार दिलाने के लिये 6 दिसम्बर, 1930 को प्रथम गोलमेज परिषद् में भाग लेने के लिये लंदन रवाना हुये तथा 15 अगस्त, 1931 को द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गये। डॉ० अम्बेडकर की प्रतिभा, तर्क शक्ति और कुशाग्रता से प्रभावित अंग्रेजों ने 24 सितम्बर, 1932 को पूना में इनसे ऐतिहासिक पैक्ट किया जो ‘पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। 27 मई, 1935 में इनकी धर्मपत्नी रामबाई का देहान्त हो गया। सहधर्मिणी के बिछोह से डॉ. अम्बेडकर को मानसिक आघात पहुंचा।

13 अक्टूबर, 1935 को डॉ० अम्बेडकर ने अपने धर्मान्तरण की घोषणा की। श्रमिकों और दलित में चेतना जाग्रत करने तथा उन्हें सुसंगठित करने के लिये अगस्त 1936 में स्वतन्त्र मजदूर दल की स्थापना की तथा उसकी अखिल भारतीय गतिविधियों को आगे बढ़ाने में लग गये। दलित, शोषितों में शिक्षा का अभाव इन्हें सदैव खटकता था। ये समझते थे 5 दलितों के बिना शिक्षित बने इनमें जागृति लाना सम्भव नहीं है इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये 20 जून, 1946 को इनाने सिद्धार्थ मल्लविद्यालय की स्थापना की। अब तक डॉ० अम्बेडकर की ख्याति देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल चुकी थी।

देश को स्वतन्त्रता के प्रथम स्वर्णिम प्रभात में भारत के हृदय-सम्राट प्रथम प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पैनी और पारखी दृष्टि विधि विशेषज्ञ डॉ० भीमराव अम्बेडकर पर पड़ी। 3 अगस्त,1947 को प्रधानमन्त्री पं० नेहरू ने इनका स्वतन्त्र भारत के प्रथम मन्त्रिमण्डल में विधि मंत्री के रूप में समायोजन किया तथा 21 अगस्त, 1947 को भारत की संविधान प्रारूप समिति का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डॉ० अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत के लोकतान्त्रिक धर्म-निरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। 26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 25 मई, 1950 को डॉ० अम्बेडकर ने कोलम्बो की यात्रा की तथा 15 अप्रैल, 1951 को अम्बेडकर भवन दिल्ली का शिलान्यास किया। 27 सितम्बर, 1951 को डॉ० अम्बेडकर ने केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् से त्याग-पत्र दे दिया।

डॉ० अम्बेडकर की विद्वत्ता और अपूर्व प्रतिभा का विश्व के विधि विशेषज्ञ लोहा मानते थे। 5 जून, 1952 को कोलम्बो विश्वविद्यालय ने उन्हें एल० एल० डी० की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया। 12 जून, 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने इन्हें डी० लिट् की उपाधि से सम्मानित किया।

दिसम्बर 1954 में विश्व बौद्ध परिषद् में भाग लेने रंगून गये तथा बौद्ध धर्म के नेता के रूप में नेपाल गये। वहाँ विश्व बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष ने इन्हें विशेष प्रकार से सम्मानित किया। 14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गये। 20 नवम्बर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने 'बुद्ध' और 'कार्ल मार्क्स' पर विद्वत्तापूर्ण तथा ओजपरक ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी शोधकर्ताओं और विद्वानों का स्मरणीय बना हुआ है। डॉ० अम्बेडकर विधि-विशेषज्ञ, राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक और अद्वितीय वक्ता होने के साथ-साथ विद्वान् साहित्यकार भी थे। इन्होंने भगवान् बुद्ध और उनका धर्म' नामक महान् ग्रन्थ की रचना की जिसका समापन 5 दिसम्बर, 1956 को हुआ। 6 दिसम्बर, 1956 को यह महामानव महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया।

1990 में देश के कोने-कोने में डॉ० अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह मनाये गए। समाज ने उनका पुनीत स्मरण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित की। समाज को उन्होंने जो कुछ दिया उसके प्रतिदान में कृतज्ञता भरे नेत्रों से श्रद्धावनत समाज आज उनको नमन कर रहा है। भारत की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने डॉ० अम्बेडकर के जन्म शताब्दी वर्ष 1990 में उन्हें 'भारत रत्न' की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया था।

भारत के दलितों और पीड़ितों को जीवन का संदेश देकर, ‘उठकर आगे बढ़ो' की संगीत लहरी सुनाकर, उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाकर, मृत्यु से अमरत्व का पथ दिखाकर भारत माता के सपूत डॉ० अम्बेडकर ने भारत की हृदय तन्त्री को जो झंकृत किया था आज उनमें से मधुर संगीत निकलने लगा है जिसे सुनकर मानवता प्रेमियों का हृदय आन्दोलित हो उठता है। युग की विचारधाराओं में परिवर्तन उपस्थित कर देने वाले ऐसे महापुरुषों को भारत-माता कभी-कभी ही जन्म देती है। देश का कल्याण चाहने वाले सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि भारत रत्न डॉ० अम्बेडकर के बताये हुए पथ का अनुसरण करें।

Monday, 13 January 2020

ब्रूस ली की जीवनी Bruce Lee Biography in Hindi ब्रूस ली की कहानी इन हिंदी

ब्रूस ली की जीवनी Bruce Lee Biography in Hindi ब्रूस ली की कहानी इन हिंदी

ब्रूस ली की जीवनी Bruce Lee Biography in Hindi ब्रूस ली की कहानी इन हिंदी 

ब्रूस ली की जीवनी Bruce Lee Biography in Hindi ब्रूस ली की कहानी इन हिंदीब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर, 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। वह हांगकांग में एक बाल कलाकार थे जो बाद में अमेरिका लौट आए और मार्शल आर्ट सिखाया। उन्होंने टीवी श्रृंखला द ग्रीन हॉर्नेट (1966-67) में अभिनय किया और द चाइनीज़ कनेक्शन एंड फ़िस्ट्स ऑफ़ फ्यूरी में एक प्रमुख बॉक्स ऑफिस ड्रॉ बन गये। अपनी फिल्म एंटर द ड्रैगन की रिलीज़ से कुछ समय पहले, 20 जुलाई, 1973 को 32 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
  1. जीवनी
  2. फ़िल्मी करियर
  3. समर्पित शिक्षक
  4. ब्रूस ली की मौत

जीवनी

ब्रूस ली की जीवनी Bruce Lee Biography in Hindi ब्रूस ली की कहानी इन हिंदी
प्रतिष्ठित अभिनेता, निर्देशक और मार्शल-आर्ट्स विशेषज्ञ ब्रूस ली का जन्म 27 जून 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में ड्रैगन वर्ष में हुआ था। उनके पिता, ली होई चुएन, एक हांगकांग ओपेरा गायक, अपनी पत्नी ग्रेस हो और तीन बच्चों के साथ 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका आ गए। होई चुएन के सैन फ्रांसिस्को यात्रा के दौरान उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर ब्रूस ली कहलाया। 

उनकी कैथोलिक मां ग्रेस हो, चीनी और जर्मन वंश की थीं। वह हांगकांग के सबसे शक्‍तिशाली और धनी कुलों में से एक हो तुंग सं संबध रखती थीं, जो हांगकांग में रॉकफेलर और केनेडी जितना ही समृद्धशाली था। वह कुल के मुखिया सर रॉबर्ट हो तुंग की भतीजी थीं। ली जब तीन महीने के थे, तो उनके माता-पिता हांगकांग लौट आए। वह 3 महीने की उम्र में अपनी पहली फिल्म में दिखाई दिए, जब उन्होंने गोल्डन गेट गर्ल (1941) में एक अमेरिकी बच्चे के रूप में काम किया।

उनकी हांगकांग और हॉलीवुड निर्मित फिल्‍मों ने, परंपरागत मार्शल आर्ट को लोकप्रियता और ख्‍याति के एक नए स्‍तर पर पहुंचा दिया और पश्चिम में चीनी मार्शल आर्ट के प्रति दिलचस्‍पी की दूसरी प्रमुख लहर छेड़ दी। उनकी फिल्‍मों ने हांगकांग के साथ-साथ बाकी दुनिया में मार्शल आर्ट फिल्‍मों को प्रभावित किया। वह मुख्‍य रूप से पांच फीचर फिल्‍मों में अपने श्रेष्‍ठ अभिनय के लिए जाने जाते हैं।

फ़िल्मी करियर 

ली ने टेलीविजन श्रृंखला द ग्रीन हॉर्नेट में अपनी भूमिका से सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त किया, जिसके 1966 से '67 तक 26 एपिसोड में प्रसारित हुये। इस श्रृखंला ने हांगकांग बॉक्स ऑफिस में नए रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने आयरन टीवी और लॉन्गस्ट्रीट जैसे टीवी शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। उन रिकॉर्ड्स को ली की अगली फिल्म, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, उर्फ ​​द चाइनीज कनेक्शन (1972) ने तोड़ दिया, जिसे द बिग बॉस की तरह, यू.एस. रिलीज पर कुछ आलोचकों से खराब समीक्षा मिली।गोल्डन हार्वेस्ट और वार्नर ब्रदर्स द्वारा सह निर्मित पहली फ़िल्म, एंटर द ड्रैगन ने अमेरिका और यूरोप में ली को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। हालांकि, फिल्म के पूरे होने के कुछ ही महीनों बाद और 26 जुलाई 1973 को फिल्म के प्रदर्शन के 6 दिन पहले अत्यंत स्वस्थ ली की संदेहास्पद मृत्यु हो गई।एंटर द ड्रैगन साल की सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाली फिल्मों में एक बन गई और ली को मार्शल आर्ट के लेजेंड के रूप में स्थापित किया। 

समर्पित शिक्षक

ली ने एडिसन, वाशिंगटन में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और बाद में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र में दाखिला लिया। उन्हें मार्शल आर्ट्स की विंग चुन शैली सिखाने का काम भी मिला जो उन्होंने हांगकांग में सीखा था। अपने शिक्षण करियर के दौरान, ली की मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिनसे उन्होंने 1964 में शादी की। उस समय तक, ली ने सिएटल में अपना मार्शल-आर्ट्स स्कूल खोल चुके थे।

वह और लिंडा जल्द ही कैलिफोर्निया चले गए, जहां ली ने ओकलैंड और लॉस एंजिल्स में दो और स्कूल खोले। उन्होंने ज्यादातर एक शैली सिखाई, जिसे उन्होंने जीत कुन डो या "द वे ऑफ़ इंटरसेप्टिंग फिस्ट" कहा। कहा जाता है। 

ब्रूस ली की मौत

20 जुलाई 1973 को, एंटर द ड्रैगन के प्रीमियर से ठीक एक महीने पहले, ब्रूस ली का 32 साल की उम्र में हांगकांग, चीन में निधन हो गया था। ली की मौत का आधिकारिक कारण मस्तिष्क की सूजन थी, जो एस्पिरिन की प्रतिक्रिया के कारण हुई जोकि उन्होंने पीठ की चोट के लिए ली थी।लेकिन ऐसी अफवाहें थीं कि उन्हें चीनी माफिया या हांगकांग फिल्म उद्योग के शक्तिशाली सदस्यों द्वारा जहर दिया गया था।