Monday, 4 May 2020

മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language

Nanartham in Malayalam Language : In this article, we are providing മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ for school students and teachers. മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonyms words in Malayalam Language.

മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language

മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ
 1. അംശം - പങ്ക്, ഭാഗം, ഭിന്നസംഖ്യ, താലൂക്കിന്റെ ഭാഗം 
 2. അകം - ഉൾവശം, ഉള്ള്, മനസ്സ്, ഹൃദയം 
 3. അക്രൂരൻ - ഒരു യാദവൻ, ക്രൂരനല്ലാത്തവൻ 
 4. അക്ഷം - അച്ചുതണ്ട്, വണ്ടി, അക്ഷരേഖ 
 5. അക്ഷമം - ക്ഷമയില്ലാത്ത, കുരികിൽപ്പക്ഷി 
 6. അക്ഷരം - ലിപി, എഴുത്ത്, മോക്ഷം, പ്രമാണം 
 7. അക്ഷി - കണ്ണ്, രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ, താന്നിമരം 
 8. അഗം - പർവ്വതം, വൃക്ഷം, പാമ്പ്, ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ 
 9. അഗ്രം - അറ്റം, മുകൾഭാഗം, കൊടുമുടി 
 10. അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, ബ്രാഹ്മണൻ 
 11. അഗ്രണി - പ്രമാണി, ശ്രഷ്ഠൻ, അഗ്നി 
 12. അഘം - പാപം, ദോഷം, ദുഃഖം, കുറ്റം 
 13. അങ്കം - അടയാളം, പാട്, തുട, നാടകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം 
 14. അങ്കുരം - മുള, തളിര്, വെള്ളം, പ്രാരംഭാവസ്ഥ 
 15. അങ്കുശം - തോട്ടി, തടസ്സം, തടവ് 
 16. അംഗം - ശരീരം, അവയവം, കുടുംബാംഗം, ഒരു ദേശം 
 17. അംഗജം - രോമം, രക്തം, ലഹരി, രോഗം 
 18. അങ്ങാടി - കച്ചവടസ്ഥലം, ഉണക്കമരുന്ന് 
 19. അചലം - പർവ്വതം, ഇളക്കമില്ലാത്തത്, ബ്രഹ്മം 
 20. അച്ഛം - അഭിമുഖം, നിർമ്മലം, സ്പടികം 
 21. അച്ഛൻ - പിതാവ്, യജമാനൻ, പ്രസന്നൻ, ശുകൻ 
 22. അജം - ആട്, ഒരു ധാന്യം, ബ്രഹ്മം 
 23. അജൻ - ബ്രഹ്മാവ്, ഒരു രാജാവ്, ചന്ദ്രൻ, കാമദേവൻ 
 24. അഞ്ജനം - മഷി, ഒരു പർവ്വതം, ഇരുട്ട്, നീലക്കല്ല് 
 25. അട - അടയുക, ഒരു പലഹാരം, കോഴിയുടെ പതിയിരിപ്പ് 
 26. അടവ് - അഭ്യാസമുറ, പതിവ്, ഈട്, കപടവിദ്യ, പണം അടയ്ക്കൽ 
 27. അടി - താഴെ, അടിക്കുക, പൂശുക, ചുവട്, താഴ്വശം 
 28. അടിപ്പ് - തല്ല്, അടിച്ചുവാരൽ, തയ്യൽ 
 29. അണ - കെട്ടുപോവുക, കിതയ്ക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തൽ 
 30. അണി - ധരിക്കുക, ഒരുങ്ങുക, ഭംഗിയുള്ള, നിരനിരയായ 
 31. അദി - പർവ്വതം, വൃക്ഷം, മേഘക്കൂട്ടം, സൂര്യൻ 
 32. അധികാരം - ആധിപത്യം, ഉദ്യോഗം, കടമ, അദ്ധ്യായം 
 33. അനന്തം - അവസാനമില്ലാത്തത്, ആകാശം, സ്വർണ്ണം 
 34. അന്നം - ചോറ്, അരയന്നം, ധാന്യം 
 35. അൻപ് - സ്നേഹം, ദയ, ഭക്തി 
 36. അന്യായം - അനീതി, സങ്കടം, മര്യാദകേട്, ഹർജി 
 37. അമൃതം - മോക്ഷം, മധുരപദാർത്ഥം, നെയ്യ്, ചിറ്റമൃത് 
 38. അംബരം - ആകാശം, വസ്ത്രം , പാപം, ജലം 
 39. അരി - ധാന്യമണി, ശ്രതു, അരിയുക, അരിക്കുക 
 40. അർത്ഥം - ധനം, വാക്കിന്റെ പൊരുൾ, നിവൃത്തി, കാര്യം 
 41. അല - അലയുക, അലക്കുക, തിര, ഓളം 
 42. അലങ്കാരം - ആഭരണം, ഭംഗിവരുത്തൽ, അലങ്കാരശാസ്ത്രം , കാവ്യ,                                   ത്തിന്റെ ചമത്ക്കാരം 
 43. അവരോധം - വിരോധം, തടസ്സം, ഉന്നതസ്ഥാനത്തു വാഴിക്കൽ 
 44. അഹം - ഞാൻ, അഹംഭാവം, ആത്മാവ് 
 45. ആകരം - സ്ഥലം, ഈടുവെപ്പ്, കൂട്ടം, ഏറ്റവും നല്ലത് 
 46. ആഗമം - വരവ്, ഉൽപ്പത്തി, വേദം, സന്ധിയിൽ ഒന്ന് 
 47. ആതപം - ചൂട്, വെയിൽ, പ്രകാശം 
 48. ആദർശം - കണ്ണാടി, മാതൃക, ഉൽകൃഷ്ട ലക്ഷ്യം 
 49. ആയ - വളർത്തമ്മ, ദാസി, വന്നുചേർന്ന 
 50. ഇട - നല്ലകാലം, മദ്ധ്യസ്ഥലം, അണക്കെട്ട്, ഇടയുക 
 51. ഇടി - ഇടിയുക, മേഘനാദം, വിലകുറയൽ, ഇടിക്കുക 
 52. ഈർച്ച - അറുപ്പ്, ഒരുതരം മുള, ഈർഷ്യ 
 53. ഉത്തരം - വടക്ക്, പിന്നത്തെ, മുകളിലുള്ള 
 54. ഊറ്റം - ബലം, ധൈര്യം, അഹങ്കാരം 
 55. ഋതം - സത്യം, യാഗം വെള്ളം 
 56. ഒളി - മറവ്, കാന്തി, കീർത്തി 
 57. കനം - ഭാരം, ഗൗരവം, അത്യധികം 
 58. കപി - കുരങ്ങൻ. ആന, സൂര്യൻ 
 59. കമലം - താമര, ചെമ്പ്, ഔഷധം 
 60. കമ്പം -ഇളക്കം, വിറയൽ, ഭയം, തൂണ്, വെടിക്കെട്ടിനുള്ള തൂണ് 
 61. കരി - ആന, കരിക്കട്ട, കലപ്പ 
 62. കരം - കയ്യ്, നികുതി, തുമ്പിക്കെ 
 63. കലാപം - കലഹം, കുഴപ്പം, പടയോട്ടം 
 64. കല്പന - അനുഷ്ഠാനം, ഭാവന, ആജ്ഞ 
 65. കല്യാണം - വിവാഹം, മംഗളം, നന്മ 
 66. കവചം - കുപ്പായം, പടച്ചട്ട, ആവരണം 
 67. കവനം - കവിത, ഗൗനം, ജാഗ്രത
 68. കളി - വിഹരിക്കുക, വിനോദം, കറ 
 69. കളഭം - ആന, ചന്ദനം 
 70. കറ - വൃക്ഷങ്ങളുടെ പശ, കായ്കളിലുള്ള വെള്ളം, അഴുക്ക് 
 71. കാഞ്ചി - അരഞ്ഞാൺ, മഹത്വം, തോക്കിന്റെ കുത്തി 
 72. കാണം - വസ്ത, പഴയ അളവ്, സ്വർണ്ണ നാണയം, കാക്ക 
 73. കാണി - കാഴ്ചക്കാരൻ, കാണിക്ക, കണ്ണ്, അല്പം 
 74. കായം - ശരീരം, ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്, ഒരു മരത്തിന്റെ കറ 
 75. കാളി - ദുർഗ്ഗ, ഭയങ്കരി ഒരുതരം വാഴ 
 76. കുട - കുടയുക, മഴയത്തു ചൂടുന്നകുട, ആണിയുടെ പരന്ന ഭാഗം 
 77. കുടം - ഒരു പാത്രം, വാഴയുടെയും മറ്റും പൂങ്കുല, വൃക്ഷം 
 78. കുംഭം - മലയാളമാസം, ഒരു രാശി, ആനയുടെ തലയിൽ ഇരു ഭാഗത്തും                              കാണുന്ന മുഴ, കുടം 
 79. കുശം - വെള്ളം, വെളുത്തദർഭ, ഇരുവേലി 
 80. കുറി - കുറിക്കുക, നെറ്റിയിലെ കുറി, ചിട്ടി, നിശ്ചയം 
 81. കൂട്ടം - സമൂഹം, കൂമ്പാരം, വർഗ്ഗം 
 82. കേളി - പ്രസിദ്ധി, കേളികൊട്ട്, ക്രീഡ 
 83. കോടി - പുതിയ, ഉഗ്രമായ, നൂറുലക്ഷം വരുന്ന സംഖ്യ, മൂല 
 84. കോമരം - വേഷം, അലങ്കാരം, നിറം, ബൊമ്മ 
 85. ക്രിയ - പ്രവൃത്തി, ആരംഭം, ശിക്ഷ, സാദ്ധം 
 86. ക്ഷണം - വിളിക്കൽ, വിരുന്ന്, മുഹൂർത്തം, നിമിഷം 
 87. ഗണം - കൂട്ടം, വർഗ്ഗം, സംഖ്യ 
 88. ഗോത്രം - വംശം, വനം, തൊഴുത്ത് 
 89. ഘടം - കുടം, അതിര്, തൂണിന്റെ ഒരു ഭാഗം 
 90. ചട്ടം - നിയമം, ക്രമം, വ്യവസ്ഥ 
 91. ചിത്രം - പടം, മനോഹരം, പലനിറം
 92. ചുവട് - കാൽപ്പാട്, അടിസ്ഥാനം, ഒരടി 
 93. ജ്ഞാനം - അറിവ്, വൈദുഷ്യം, വേദം
 94. ജ്യോതിസ് - പ്രകാശം, മിന്നൽ, നക്ഷത്രം 
 95. തല - ശിരസ്, അഗ്രഭാഗം, പ്രധാനം 
 96. താരം - നക്ഷതം, നടൻ, കൊള്ളിമീൻ 
 97. തിമിരം - ഇരുട്ട്, കണ്ണിലെ ഒരു രോഗം 
 98. തുണ - സഹായം, കൂട്ട്, ഇണ 
 99. ദണ്ഡം - വടി, തണ്ട്, ശിക്ഷ 
 100. ധർമ്മം - പുണ്യം , ദാനം, ആചാരം 
 101. ധാതി - അമ്മ, ഭൂമി, നെല്ലി 
 102. ധൂമം - പുക, ആവി, മേഘം, മൂടൽ 
 103. നവം - ഒൻപത്, പുതിയത്, ആധുനികം 
 104. പക്ഷം - ചിറക്, പാർശ്വം, പകുതി, ചന്ദ്രവാസത്തിന്റെ പക 
 105. പടം - ചിത്രം, വസ്ത്രം , തിരശ്ശീല 
 106. പതം - ഇല, ചിറക്, വർത്തമാനപ്പത്രം 
 107. പദം - കാൽച്ചുവട്, വാക്ക്, അടയാളം 
 108. പാണി - കെ, ഒരുതാളം, കാലം 
 109. പാദം - കാല്, നാലിലൊന്ന്, പദ്യത്തിന്റെ ഒരുവരി 
 110. പിടി - പെണ്ണാന, മുഷ്ടി, സ്വാധീനം 
 111. ബലം - ശക്തി, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയം 
 112. ഭേദം - ക്ഷേമം, സ്വർണ്ണം, കറുത്ത ആമ്പൽ 
 113. ഭൂതം - ഭവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞകാലം, പഞ്ചഭൂതം 
 114. മണി - രത്നം, നാഴികമണി, കൃഷ്ണമണി 
 115. മതം - അഭിപ്രായം, വിശ്വാസം, സിദ്ധാന്തം 
 116. മാനം - അളവ്, ആകാശം, അഭിമാനം 
 117. മൃഗം - മാൻ, നാൽക്കാലികൾ, ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കം 
 118. യുഗം - നുകം, ജോഡി, തലമുറ 
 119. യോഗം - പ്രയോഗം, അവസരം, കഴിവ് 
 120. രസം - ചാറ്, അഭിരുചി, നാവ് 
 121. രാഗം - നിറം, ചുവപ്പ്, സ്നേഹം 
 122. വക്ത്രം - വായ്, മുഖം, ഒരുവൃത്തം 
 123. വക്രം - ചുരുണ്ട്, വളഞ്ഞ, കപടമായ 
 124. വചനം - സംഭാഷണം, വാക്യം, ഉപദേശം 
 125. വർഗ്ഗം - സമുദായം, പക്ഷം, അദ്ധ്യായം 
 126. വർണ്ണം - നിറം, ജാതി, അക്ഷരം, അലങ്കാരം 
 127. വർഷം - ആണ്ട്, മഴ, മേഘം 
 128. വഴി - പാത, ഉപായം, മതം 
 129. വാരി - ജലം, വാരുക, കമുകിന്റെയും മറ്റും തടി 
 130. വിധി - കർമ്മം, പ്രവൃത്തി, കോടതിയുടെ തീർപ്പ് 
 131. ശുകം - തത്ത, വസ്ത്രം, ചേലാഞ്ചലം 
 132. ശുഭം - ഐശ്വര്യം, മംഗളം, ജലം 
 133. ശൃംഗം - കൊമ്പ്, കൊടുമുടി, മുകളറ്റം 
 134. ശ്രുതി -കേൾവി, ചെവി, സംഗീതത്തിന്റെ ശ്രുതി 
 135. സമയം -അവസരം, കാലം, ഉപദേശം, ആജ്ഞ 
 136. സാധനം - നിർവ്വഹണം, വസ്ത, കേതു 
 137. സാധു - സന്ന്യാസി, പാവപ്പെട്ടവൻ, ഗുണവാൻ 
 138. സാരം - അർത്ഥം, സത്ത്, ധനം 
 139. സിദ്ധി - സാധന, നിർവ്വഹണം, വിജയം 
 140. സുഖം - ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, സ്വർഗ്ഗം 
 141. സ്ഥാനം - പാർപ്പിടം, നില, അവസ്ഥ 
 142. ഹരി - വിഷ്ണു, സിംഹം, രശ്മി 
 143. ഹസ്തം - കൈ, തുമ്പിക്കെ, ഒരുപിടി 
 144. ഹേമം - സ്വർണ്ണം, വെള്ളം, ഹേമന്തകാലം 
 145. ഹൈമം - തണുപ്പുള്ള, സ്വർണ്ണമയം
READ ALSO : 
Make Sentences with Words in Malayalam Language
20 + Hindi Slogan on Coronavirus (COVID-19)

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

4 comments: