മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language

Nanartham in Malayalam Language : In this article, we are providing മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ  for school students and teachers. മലയാളം നാനാർത്...

Nanartham in Malayalam Language : In this article, we are providing മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ for school students and teachers. മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonyms words in Malayalam Language.

മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language

മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ
 1. അംശം - പങ്ക്, ഭാഗം, ഭിന്നസംഖ്യ, താലൂക്കിന്റെ ഭാഗം 
 2. അകം - ഉൾവശം, ഉള്ള്, മനസ്സ്, ഹൃദയം 
 3. അക്രൂരൻ - ഒരു യാദവൻ, ക്രൂരനല്ലാത്തവൻ 
 4. അക്ഷം - അച്ചുതണ്ട്, വണ്ടി, അക്ഷരേഖ 
 5. അക്ഷമം - ക്ഷമയില്ലാത്ത, കുരികിൽപ്പക്ഷി 
 6. അക്ഷരം - ലിപി, എഴുത്ത്, മോക്ഷം, പ്രമാണം 
 7. അക്ഷി - കണ്ണ്, രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ, താന്നിമരം 
 8. അഗം - പർവ്വതം, വൃക്ഷം, പാമ്പ്, ഏഴ് എന്ന സംഖ്യ 
 9. അഗ്രം - അറ്റം, മുകൾഭാഗം, കൊടുമുടി 
 10. അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, ബ്രാഹ്മണൻ 
 11. അഗ്രണി - പ്രമാണി, ശ്രഷ്ഠൻ, അഗ്നി 
 12. അഘം - പാപം, ദോഷം, ദുഃഖം, കുറ്റം 
 13. അങ്കം - അടയാളം, പാട്, തുട, നാടകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം 
 14. അങ്കുരം - മുള, തളിര്, വെള്ളം, പ്രാരംഭാവസ്ഥ 
 15. അങ്കുശം - തോട്ടി, തടസ്സം, തടവ് 
 16. അംഗം - ശരീരം, അവയവം, കുടുംബാംഗം, ഒരു ദേശം 
 17. അംഗജം - രോമം, രക്തം, ലഹരി, രോഗം 
 18. അങ്ങാടി - കച്ചവടസ്ഥലം, ഉണക്കമരുന്ന് 
 19. അചലം - പർവ്വതം, ഇളക്കമില്ലാത്തത്, ബ്രഹ്മം 
 20. അച്ഛം - അഭിമുഖം, നിർമ്മലം, സ്പടികം 
 21. അച്ഛൻ - പിതാവ്, യജമാനൻ, പ്രസന്നൻ, ശുകൻ 
 22. അജം - ആട്, ഒരു ധാന്യം, ബ്രഹ്മം 
 23. അജൻ - ബ്രഹ്മാവ്, ഒരു രാജാവ്, ചന്ദ്രൻ, കാമദേവൻ 
 24. അഞ്ജനം - മഷി, ഒരു പർവ്വതം, ഇരുട്ട്, നീലക്കല്ല് 
 25. അട - അടയുക, ഒരു പലഹാരം, കോഴിയുടെ പതിയിരിപ്പ് 
 26. അടവ് - അഭ്യാസമുറ, പതിവ്, ഈട്, കപടവിദ്യ, പണം അടയ്ക്കൽ 
 27. അടി - താഴെ, അടിക്കുക, പൂശുക, ചുവട്, താഴ്വശം 
 28. അടിപ്പ് - തല്ല്, അടിച്ചുവാരൽ, തയ്യൽ 
 29. അണ - കെട്ടുപോവുക, കിതയ്ക്കുക, വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തൽ 
 30. അണി - ധരിക്കുക, ഒരുങ്ങുക, ഭംഗിയുള്ള, നിരനിരയായ 
 31. അദി - പർവ്വതം, വൃക്ഷം, മേഘക്കൂട്ടം, സൂര്യൻ 
 32. അധികാരം - ആധിപത്യം, ഉദ്യോഗം, കടമ, അദ്ധ്യായം 
 33. അനന്തം - അവസാനമില്ലാത്തത്, ആകാശം, സ്വർണ്ണം 
 34. അന്നം - ചോറ്, അരയന്നം, ധാന്യം 
 35. അൻപ് - സ്നേഹം, ദയ, ഭക്തി 
 36. അന്യായം - അനീതി, സങ്കടം, മര്യാദകേട്, ഹർജി 
 37. അമൃതം - മോക്ഷം, മധുരപദാർത്ഥം, നെയ്യ്, ചിറ്റമൃത് 
 38. അംബരം - ആകാശം, വസ്ത്രം , പാപം, ജലം 
 39. അരി - ധാന്യമണി, ശ്രതു, അരിയുക, അരിക്കുക 
 40. അർത്ഥം - ധനം, വാക്കിന്റെ പൊരുൾ, നിവൃത്തി, കാര്യം 
 41. അല - അലയുക, അലക്കുക, തിര, ഓളം 
 42. അലങ്കാരം - ആഭരണം, ഭംഗിവരുത്തൽ, അലങ്കാരശാസ്ത്രം , കാവ്യ,                                   ത്തിന്റെ ചമത്ക്കാരം 
 43. അവരോധം - വിരോധം, തടസ്സം, ഉന്നതസ്ഥാനത്തു വാഴിക്കൽ 
 44. അഹം - ഞാൻ, അഹംഭാവം, ആത്മാവ് 
 45. ആകരം - സ്ഥലം, ഈടുവെപ്പ്, കൂട്ടം, ഏറ്റവും നല്ലത് 
 46. ആഗമം - വരവ്, ഉൽപ്പത്തി, വേദം, സന്ധിയിൽ ഒന്ന് 
 47. ആതപം - ചൂട്, വെയിൽ, പ്രകാശം 
 48. ആദർശം - കണ്ണാടി, മാതൃക, ഉൽകൃഷ്ട ലക്ഷ്യം 
 49. ആയ - വളർത്തമ്മ, ദാസി, വന്നുചേർന്ന 
 50. ഇട - നല്ലകാലം, മദ്ധ്യസ്ഥലം, അണക്കെട്ട്, ഇടയുക 
 51. ഇടി - ഇടിയുക, മേഘനാദം, വിലകുറയൽ, ഇടിക്കുക 
 52. ഈർച്ച - അറുപ്പ്, ഒരുതരം മുള, ഈർഷ്യ 
 53. ഉത്തരം - വടക്ക്, പിന്നത്തെ, മുകളിലുള്ള 
 54. ഊറ്റം - ബലം, ധൈര്യം, അഹങ്കാരം 
 55. ഋതം - സത്യം, യാഗം വെള്ളം 
 56. ഒളി - മറവ്, കാന്തി, കീർത്തി 
 57. കനം - ഭാരം, ഗൗരവം, അത്യധികം 
 58. കപി - കുരങ്ങൻ. ആന, സൂര്യൻ 
 59. കമലം - താമര, ചെമ്പ്, ഔഷധം 
 60. കമ്പം -ഇളക്കം, വിറയൽ, ഭയം, തൂണ്, വെടിക്കെട്ടിനുള്ള തൂണ് 
 61. കരി - ആന, കരിക്കട്ട, കലപ്പ 
 62. കരം - കയ്യ്, നികുതി, തുമ്പിക്കെ 
 63. കലാപം - കലഹം, കുഴപ്പം, പടയോട്ടം 
 64. കല്പന - അനുഷ്ഠാനം, ഭാവന, ആജ്ഞ 
 65. കല്യാണം - വിവാഹം, മംഗളം, നന്മ 
 66. കവചം - കുപ്പായം, പടച്ചട്ട, ആവരണം 
 67. കവനം - കവിത, ഗൗനം, ജാഗ്രത
 68. കളി - വിഹരിക്കുക, വിനോദം, കറ 
 69. കളഭം - ആന, ചന്ദനം 
 70. കറ - വൃക്ഷങ്ങളുടെ പശ, കായ്കളിലുള്ള വെള്ളം, അഴുക്ക് 
 71. കാഞ്ചി - അരഞ്ഞാൺ, മഹത്വം, തോക്കിന്റെ കുത്തി 
 72. കാണം - വസ്ത, പഴയ അളവ്, സ്വർണ്ണ നാണയം, കാക്ക 
 73. കാണി - കാഴ്ചക്കാരൻ, കാണിക്ക, കണ്ണ്, അല്പം 
 74. കായം - ശരീരം, ഒരു അങ്ങാടിമരുന്ന്, ഒരു മരത്തിന്റെ കറ 
 75. കാളി - ദുർഗ്ഗ, ഭയങ്കരി ഒരുതരം വാഴ 
 76. കുട - കുടയുക, മഴയത്തു ചൂടുന്നകുട, ആണിയുടെ പരന്ന ഭാഗം 
 77. കുടം - ഒരു പാത്രം, വാഴയുടെയും മറ്റും പൂങ്കുല, വൃക്ഷം 
 78. കുംഭം - മലയാളമാസം, ഒരു രാശി, ആനയുടെ തലയിൽ ഇരു ഭാഗത്തും                              കാണുന്ന മുഴ, കുടം 
 79. കുശം - വെള്ളം, വെളുത്തദർഭ, ഇരുവേലി 
 80. കുറി - കുറിക്കുക, നെറ്റിയിലെ കുറി, ചിട്ടി, നിശ്ചയം 
 81. കൂട്ടം - സമൂഹം, കൂമ്പാരം, വർഗ്ഗം 
 82. കേളി - പ്രസിദ്ധി, കേളികൊട്ട്, ക്രീഡ 
 83. കോടി - പുതിയ, ഉഗ്രമായ, നൂറുലക്ഷം വരുന്ന സംഖ്യ, മൂല 
 84. കോമരം - വേഷം, അലങ്കാരം, നിറം, ബൊമ്മ 
 85. ക്രിയ - പ്രവൃത്തി, ആരംഭം, ശിക്ഷ, സാദ്ധം 
 86. ക്ഷണം - വിളിക്കൽ, വിരുന്ന്, മുഹൂർത്തം, നിമിഷം 
 87. ഗണം - കൂട്ടം, വർഗ്ഗം, സംഖ്യ 
 88. ഗോത്രം - വംശം, വനം, തൊഴുത്ത് 
 89. ഘടം - കുടം, അതിര്, തൂണിന്റെ ഒരു ഭാഗം 
 90. ചട്ടം - നിയമം, ക്രമം, വ്യവസ്ഥ 
 91. ചിത്രം - പടം, മനോഹരം, പലനിറം
 92. ചുവട് - കാൽപ്പാട്, അടിസ്ഥാനം, ഒരടി 
 93. ജ്ഞാനം - അറിവ്, വൈദുഷ്യം, വേദം
 94. ജ്യോതിസ് - പ്രകാശം, മിന്നൽ, നക്ഷത്രം 
 95. തല - ശിരസ്, അഗ്രഭാഗം, പ്രധാനം 
 96. താരം - നക്ഷതം, നടൻ, കൊള്ളിമീൻ 
 97. തിമിരം - ഇരുട്ട്, കണ്ണിലെ ഒരു രോഗം 
 98. തുണ - സഹായം, കൂട്ട്, ഇണ 
 99. ദണ്ഡം - വടി, തണ്ട്, ശിക്ഷ 
 100. ധർമ്മം - പുണ്യം , ദാനം, ആചാരം 
 101. ധാതി - അമ്മ, ഭൂമി, നെല്ലി 
 102. ധൂമം - പുക, ആവി, മേഘം, മൂടൽ 
 103. നവം - ഒൻപത്, പുതിയത്, ആധുനികം 
 104. പക്ഷം - ചിറക്, പാർശ്വം, പകുതി, ചന്ദ്രവാസത്തിന്റെ പക 
 105. പടം - ചിത്രം, വസ്ത്രം , തിരശ്ശീല 
 106. പതം - ഇല, ചിറക്, വർത്തമാനപ്പത്രം 
 107. പദം - കാൽച്ചുവട്, വാക്ക്, അടയാളം 
 108. പാണി - കെ, ഒരുതാളം, കാലം 
 109. പാദം - കാല്, നാലിലൊന്ന്, പദ്യത്തിന്റെ ഒരുവരി 
 110. പിടി - പെണ്ണാന, മുഷ്ടി, സ്വാധീനം 
 111. ബലം - ശക്തി, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയം 
 112. ഭേദം - ക്ഷേമം, സ്വർണ്ണം, കറുത്ത ആമ്പൽ 
 113. ഭൂതം - ഭവിച്ചത്, കഴിഞ്ഞകാലം, പഞ്ചഭൂതം 
 114. മണി - രത്നം, നാഴികമണി, കൃഷ്ണമണി 
 115. മതം - അഭിപ്രായം, വിശ്വാസം, സിദ്ധാന്തം 
 116. മാനം - അളവ്, ആകാശം, അഭിമാനം 
 117. മൃഗം - മാൻ, നാൽക്കാലികൾ, ചന്ദ്രന്റെ കളങ്കം 
 118. യുഗം - നുകം, ജോഡി, തലമുറ 
 119. യോഗം - പ്രയോഗം, അവസരം, കഴിവ് 
 120. രസം - ചാറ്, അഭിരുചി, നാവ് 
 121. രാഗം - നിറം, ചുവപ്പ്, സ്നേഹം 
 122. വക്ത്രം - വായ്, മുഖം, ഒരുവൃത്തം 
 123. വക്രം - ചുരുണ്ട്, വളഞ്ഞ, കപടമായ 
 124. വചനം - സംഭാഷണം, വാക്യം, ഉപദേശം 
 125. വർഗ്ഗം - സമുദായം, പക്ഷം, അദ്ധ്യായം 
 126. വർണ്ണം - നിറം, ജാതി, അക്ഷരം, അലങ്കാരം 
 127. വർഷം - ആണ്ട്, മഴ, മേഘം 
 128. വഴി - പാത, ഉപായം, മതം 
 129. വാരി - ജലം, വാരുക, കമുകിന്റെയും മറ്റും തടി 
 130. വിധി - കർമ്മം, പ്രവൃത്തി, കോടതിയുടെ തീർപ്പ് 
 131. ശുകം - തത്ത, വസ്ത്രം, ചേലാഞ്ചലം 
 132. ശുഭം - ഐശ്വര്യം, മംഗളം, ജലം 
 133. ശൃംഗം - കൊമ്പ്, കൊടുമുടി, മുകളറ്റം 
 134. ശ്രുതി -കേൾവി, ചെവി, സംഗീതത്തിന്റെ ശ്രുതി 
 135. സമയം -അവസരം, കാലം, ഉപദേശം, ആജ്ഞ 
 136. സാധനം - നിർവ്വഹണം, വസ്ത, കേതു 
 137. സാധു - സന്ന്യാസി, പാവപ്പെട്ടവൻ, ഗുണവാൻ 
 138. സാരം - അർത്ഥം, സത്ത്, ധനം 
 139. സിദ്ധി - സാധന, നിർവ്വഹണം, വിജയം 
 140. സുഖം - ക്ഷേമം, ആരോഗ്യം, സ്വർഗ്ഗം 
 141. സ്ഥാനം - പാർപ്പിടം, നില, അവസ്ഥ 
 142. ഹരി - വിഷ്ണു, സിംഹം, രശ്മി 
 143. ഹസ്തം - കൈ, തുമ്പിക്കെ, ഒരുപിടി 
 144. ഹേമം - സ്വർണ്ണം, വെള്ളം, ഹേമന്തകാലം 
 145. ഹൈമം - തണുപ്പുള്ള, സ്വർണ്ണമയം
READ ALSO : 
Make Sentences with Words in Malayalam Language
20 + Hindi Slogan on Coronavirus (COVID-19)

COMMENTS

BLOGGER: 2

Name

10 line essay,281,10 Lines in Gujarati,1,Aapka Bunty,3,Aarti Sangrah,3,Aayog,3,Agyeya,4,Akbar Birbal,1,Antar,170,anuched lekhan,54,article,17,asprishyata,1,Bahu ki Vida,1,Bengali Essays,135,Bengali Letters,20,bengali stories,12,best hindi poem,13,Bhagat ki Gat,2,Bhagwati Charan Varma,3,Bhishma Shahni,6,Bhor ka Tara,1,Biography,141,Biology,88,Boodhi Kaki,1,Buddhapath,2,Chandradhar Sharma Guleri,2,charitra chitran,290,chemistry,1,chhand,1,Chief ki Daawat,3,Chini Feriwala,3,chitralekha,6,Chota jadugar,3,Civics,32,Claim Kahani,2,Countries,10,Dairy Lekhan,1,Daroga Amichand,2,Demography,10,deshbhkati poem,3,Dharmaveer Bharti,10,Dharmveer Bharti,1,Diary Lekhan,8,Do Bailon ki Katha,1,Dushyant Kumar,1,Economics,29,education,1,Eidgah Kahani,5,essay,751,Essay on Animals,3,festival poems,4,French Essays,1,funny hindi poem,1,funny hindi story,3,Gaban,12,Geography,44,German essays,1,Godan,8,grammar,19,gujarati,30,Gujarati Nibandh,214,gujarati patra,20,Guliki Banno,3,Gulli Danda Kahani,1,Haar ki Jeet,2,Harishankar Parsai,2,harm,1,hindi grammar,14,hindi motivational story,2,hindi poem for kids,3,hindi poems,54,hindi rhyms,3,hindi short poems,8,hindi stories with moral,15,History,42,Information,890,Jagdish Chandra Mathur,1,Jahirat Lekhan,1,jainendra Kumar,2,jatak story,1,Jayshankar Prasad,6,Jeep par Sawar Illian,3,jivan parichay,148,Kafan,8,Kahani,25,Kamleshwar,8,kannada,98,Kashinath Singh,2,Kathavastu,33,kavita in hindi,41,Kedarnath Agrawal,1,Khoyi Hui Dishayen,3,kriya,1,Kya Pooja Kya Archan Re Kavita,1,literature,9,long essay,426,Madhur madhur mere deepak jal,1,Mahadevi Varma,7,Mahanagar Ki Maithili,1,Mahashudra,1,Main Haar Gayi,2,Maithilisharan Gupt,1,Majboori Kahani,3,malayalam,139,malayalam essay,112,malayalam letter,10,malayalam speech,36,malayalam words,1,Management,1,Mannu Bhandari,7,Marathi Kathapurti Lekhan,3,Marathi Nibandh,261,Marathi Patra,25,Marathi Samvad,13,marathi vritant lekhan,3,Mohan Rakesh,2,Mohandas Naimishrai,1,Monuments,1,MOTHERS DAY POEM,22,Muhavare,138,Nagarjuna,1,Names,2,Narendra Sharma,1,Nasha Kahani,6,NCERT,27,Neeli Jheel,2,nibandh,755,nursery rhymes,10,odia essay,60,odia letters,86,Panch Parmeshwar,10,panchtantra,26,Parinde Kahani,1,Paryayvachi Shabd,229,patra,235,Physics,2,Poos ki Raat,9,Portuguese Essays,1,pratyay,186,Premchand,65,Punjab,28,Punjabi Essays,72,Punjabi Letters,13,Punjabi Poems,9,Raja Nirbansiya,4,Rajendra yadav,3,Rakh Kahani,2,Ramesh Bakshi,1,Ramvriksh Benipuri,1,Rani Ma ka Chabutra,1,ras,1,Report,6,Roj Kahani,2,Russian Essays,1,Sadgati Kahani,1,samvad lekhan,194,Samvad yojna,1,Samvidhanvad,1,Sandesh Lekhan,3,sangya,1,Sanjeev,2,sanskrit biography,4,Sanskrit Dialogue Writing,5,sanskrit essay,269,sanskrit grammar,157,sanskrit patra,30,Sanskrit Poem,3,sanskrit story,2,Sanskrit words,26,Sara Akash Upanyas,7,Saransh,71,sarvnam,1,Savitri Number 2,2,Shankar Puntambekar,1,Sharad Joshi,3,Sharandata,1,Shatranj Ke Khiladi,1,short essay,66,slogan,3,sociology,8,Solutions,3,spanish essays,1,speech,6,Striling-Pulling,25,Subhadra Kumari Chauhan,1,Subhan Khan,1,Suchana Lekhan,13,Sudarshan,2,Sudha Arora,1,Sukh Kahani,2,suktiparak nibandh,20,Suryakant Tripathi Nirala,1,Swarg aur Prithvi,3,tamil,16,Tasveer Kahani,1,telugu,66,Telugu Stories,65,uddeshya,15,upsarg,67,UPSC Essays,100,Usne Kaha Tha,2,Vinod Rastogi,1,Vipathga,2,visheshan,2,Vrutant lekhan,5,Wahi ki Wahi Baat,1,Wangchoo,2,words,44,Yahi Sach Hai kahani,2,Yashpal,5,Yoddha Kahani,2,Zaheer Qureshi,1,कहानी लेखन,17,कहानी सारांश,56,तेनालीराम,4,नाटक,51,मेरी माँ,7,लोककथा,15,शिकायती पत्र,1,सूचना लेखन,1,हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,9,हिंदी कहानी,110,
ltr
item
HindiVyakran: മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language
മലയാളം നാനാർത്ഥങ്ങൾ Nanartham in Malayalam Language
HindiVyakran
https://www.hindivyakran.com/2020/05/nanartham-in-malayalam-language.html
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/2020/05/nanartham-in-malayalam-language.html
true
736603553334411621
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content