പര്യായപദങ്ങൾ Synonyms in Malayalam Language

Admin
1
Synonyms in Malayalam Language : In this article, we are providing പര്യായപദങ്ങൾ for school students and teachers. പര്യായപദങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonyms words in Malayalam Language.

പര്യായപദങ്ങൾ Synonym in Malayalam Language

അകം - ഉള്ള്, ഉൾഭാഗം
അക്ഷരം - വർണം, ലിപി
അക്ഷി - കണ്ണ്, നേത്രം, നയനം
അഗ്നി - തീ, വഹ്നി 
അംഗന - നാരി, വനിത, മഹിള 
അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, പൂർവ്വജൻ  
ആഘം - പാപം, പങ്കം 
അങ്കം - അടയാളം, ചിഹ്നം 
അഖിലം - സമം, സകലം, സമസ്തം 
അംഗുലീയം - മോതിരം, അംഗുലീയകം
അടി - പ്രഹരം, ആഹതി
അങ്കണം - മുറ്റം, ചത്വരം
അങ്ങാടി - വിപണി, ചന്ത
അചലം - പർവ്വതം, ഗിരി
അച്ഛൻ - താതൻ, ജനകൻ, പിതാവ്
അജ്ഞാനം - അവിദ്യ, അറിവില്ലായ്മ
അതിഥി - ആവേശികൻ, വിരുന്നുകാരൻ 
അജ്ഞൻ - മൂഢൻ, ബാലിശൻ
അഞ്ജസാ - പെട്ടെന്ന്, വേഗം, ശീഘം
അതിർത്തി - സീമ, അതിര്
അധമൻ - നികൃഷ്ടൻ, പാപൻ 
അധമം - നികൃഷ്ടം, നിന്ദിതം
അമൃതം - പീയൂഷം, സുധ
അധിപൻ - നായകൻ, നേതാവ്
അധോമുഖം - അവനതം, ആനതം
അമ്പ് - അസ്ത്രം , ശരം, ബാണം
അമ്മ - ജനനി, ജനയിത്രി
അനാദരം - പരിഭവം, നിന്ദ, അവജ്ഞ
അരയന്നം - ഹംസം, അന്നം
അർജുനൻ - പാർത്ഥൻ, വിജയൻ
അനിലൻ - വായു, മരുത്ത്, മാരുതൻ
അനുജൻ - കനിഷ്ഠൻ, അവരജൻ
അന്തകൻ - കാലൻ, യമൻ
അനുകമ്പ - ദയ, കരുണ, കൃപ
അപരാധം - കുറ്റം, തെറ്റ്
അപവാദം - ആക്ഷേപം, നിന്ദനം
അനുഗ്രഹം - ആശീർവാദം, ആശിസ്
അഭിലാഷം - ഇച്ഛ, ആഗ്രഹം, ആശ
അലങ്കാരം - ആഭരണം, ഭൂഷണം
അശു - കണ്ണീർ, ബാഷ്പം
അശ്വം - കുതിര, വാജി, തുരഗം
അസുരൻ - ദൈത്യൻ, ഇന്ദാരി
അസ്ഥി - എല്ല്, കീകസം
അളി - വണ്ട്, ഭ്രമരം, മധുപം
അതിര് - അതിർത്തി, സീമ
അടയാളം - ചിഹ്നം, ലാഞ്ഛനം
അളകം - കുറുനിര, ഭ്രമരകം
ആകാരം - രൂപം, ആകൃതി
ആകാശം - വാനം, മാനം
ആക്ഷേപം - അപവാദം, നിന്ദ
ആഗ്രഹം - രുചി, അഭിലാഷം
ആന് - ദന്തി, ഗജം, കരി
ആജ്ഞ - അനുവാദം, നിർദ്ദേശം, ശാസനം
ആമ്പൽ - കുമുദം, കൈരവം, കുവലയം  
ആഢ്യൻ - ധനവാൻ, കുബേരൻ
ആണ്ട് - വർഷം, കൊല്ലം
ആശ്രമം ഉടജം, പർണ്ണശാല
ആഹാരം - ഭക്ഷണം, ഭോജനം
ആതപം - വെയിൽ, ദ്യോതം, പ്രകാശം
ആത്മജൻ - പുത്രൻ, മകൻ, തനയൻ
ആത്മജ - പുതി, മകൾ, തനയ
ആനനം - മുഖം, വദനം
ആഭരണം - അലങ്കാരം, ഭൂഷണം
ആശയം - രക്ഷ, ശരണം, ആലംബം
ആയുധം - ശസ്തം , പ്രഹരണം
ആവനാഴി - തുണം, തൂണീരം -
ആരാമം - പൂന്തോട്ടം, ഉദ്യാനം
ഇന്ദ്രൻ - ദേവേന്ദ്രൻ, ജിഷ്ണ 
ഇരുട്ട് - അന്ധകാരം, തിമിരം 
ഇല - പത്രം, ദലം 
ഇഷ്ടം - ഹൃദ്യം, അഭീഷ്ടം
ഈച്ച് - മക്ഷിക, ചർവ്വണ്
ഈറ്റില്ലം - ഗർഭഗൃഹം, പ്രസവാലയം
ഉത്തരം - പ്രതിവചനം, പ്രതിവാണി
ഉക്തി - വാക്ക്, വചനം
ഉച്ചം - ഉന്നതം, തുംഗം 
ഉപ്പ് - സാമുദ്രം, വസിരം 
ഉടജം - ആശ്രമം, തപോവനം
ഉറക്കം - നിദ്ര, ശയനം 
ഉഡു - നക്ഷത്രം, താരം 
ഉത്തമം - പ്രമുഖം, മുഖ്യം 
ഉദരം - വയറ്, കുക്ഷി
ഉപ്പൻ - ചകോരം, ചകോരകം 
ഋഷഭം - കാള, വൃഷം 
ഋഷി - മുനി, താപസൻ
എപ്പോഴും - അനാരതം, അനവരതം
എലി - മൂഷികൻ, മൂഷകം
ഏണി - ഗോവണി, അതിരോഹിണി
ഐരാവതം - ഐരാവണം, മഹേഭം
ഐശ്വര്യം - ഭൂതി, വിഭൂതി
ഒച്ച - രവം, ആരവം
ഓടക്കുഴൽ - വേണു, മുരളി
ഔഷധം - ഭേഷജം, മരുന്ന് 
കടൽ - പാരാവാരം, സമുദ്രം 
കടുവ - നരി, വ്യാഘം 
കച്ചവടം - വാണിജ്യം, വിക്രയം 
കടം - ഋണം, വായ്പ 
കഠിനം - കൂരം, കഠാരം 
കട്ടിൽ - മഞ്ചം, തല്പം 
കണ്ണീർ - അശു, ബാഷ്പം 
കണം - കഴുത്ത്, ഗളം 
കണ്ണ് - അക്ഷി, നയനം 
കണ്ണാടി - ദർപ്പണം, മുകുരം 
കരുണ - അനുകമ്പ, കാരുണ്യം 
കപാലം - തലയോട്, കർപ്പരം 
കര - തീരം, കൂലം 
കരച്ചിൽ - രോദനം, രുധിതം
കരിങ്കൂവളം - നീലോല്പലം, നീലാംബുജം 
കർണൻ - അംഗരാജൻ, രാധേയൻ 
കല്പന - ആജ്ഞ, നിർദ്ദേശം 
കല്ല് - അശ്ശം, ഉപലം 
കലപ്പ് - സീരം, ഹലം 
കവിൾത്തടം - ഗണം, കപോലം 
കാക്ക - ബലിഭുക്ക്, ചിരഞ്ജീവി 
കാൽ - പാദം, ചരണം 
കാട് - വനം, വിപിനം 
കാലൻ - യമൻ, അന്തകൻ 
കാട്ടാളൻ - കിരാതൻ, നിഷാദൻ 
കാരണം - മൂലം, ഹേതു 
കിണർ - കൂപം, ഉദപാനം 
കിരീടം - മകുടം, മുകുടം 
കീർത്തി - ഖ്യാതി, യശസ് 
കുയിൽ - കോകിലം, പരിഭതം 
കുട - ഛത്രം, ആതപത്രം 
കുട്ടി - പോതം, ശിശു 
കുതിര - അശ്വം, വാജി 
കുളം - വാപി, പുഷ്കരിണി
കുട് - നീഢം, പഞ്ജരം 
കൃഷിക്കാരൻ - കൃഷീവലൻ, കർഷകൻ
കെ - കരം, ഹസ്തം 
കൊക്ക് - ബകം, ബകോഡം 
കൊടിമരം - ധ്വജം, കേതനം 
കൊടുമുടി - ശിഖരം, ശൃംഗം 
കൊടി - പതാക, വൈജയന്തി 
ക്രീഡ - നർമ്മം, കേളി 
ക്ഷമ - സഹനം, സഹിതം 
ഗംഗ - ഭാഗീരഥി, ആകാശഗംഗ 
ഗണപതി - വിനായകൻ, ലംബോദരൻ 
ഗൃഹം - വീട്, ആലയം 
ചന്ദ്രൻ - ഇന്ദു, സോമൻ 
ചന്ദ്രിക - നിലാവ്, ജ്യോത്സന 
ചാട് - വണ്ടി, ശകടം 
ചാരം - ഭസ്മം, ഭൂതി 
ചിരി - ഹാസം, സ്മിതം 
ചിറ - സേതു, അണ 
ചീങ്കണ്ണി - ഗ്രാഹം, അവഹാരം 
ചുണ്ണാമ്പ് - നൂറ്, ചൂർണം 
ചുണ്ട് - അധരം, രദനം 
ചെരുപ്പ് - പാദരക്ഷ, പാദരഥം . 
ചോര - നിണം, രുധിരം
ജലം - വെള്ളം, സലിലം
ജനം - ലോകം, പ്രജ 
ജീവൻ - പ്രാണൻ, ചേതന 
തടാകം - പത്നാകരം, സരസി 
തരുണൻ - യുവാവ്, വയസ്ഥൻ 
താപസൻ - തപസ്വി, സന്ന്യാസി 
താമര - കമലം, നളിനം 
തീരം - തടം, കുലം 
തുല്യം - സമം, സദൃശ്യം 
തേൻ - മധു, മരന്ദം 
ദയ - കൃപ, കരുണ 
ദുഃഖം - പീഢ, ബാധ 
ദുര്യോധനൻ - സുയോധനൻ, സർവ്വകേതു 
ദുഷ്ടൻ - നീചൻ, ഖലൻ 
ദ്വാരം - സുഷിരം, ഗുഹരം
ധനം - ദ്രവ്യം, വിത്തം 
നരകം - നാരകം, ദുർഗതി 
നാമം - പേര്, ആഖ്യ 
നിദ - ഉറക്കം, ശയനം 
നെറ്റി - ലലാടം, നിടിലം 
പകൽ - ദിനം, ദിവസം 
പക്ഷി - ഖഗം , വിഹഗം 
പട്ടി - നായ്, ശ്വാവ് 
പണ്ഡിതൻ - വിദ്വാൻ, വിശാരദൻ 
പത്നി - ഭാര്യ, കളത്രം 
പന്നി - വരാഹം, സൂകരം 
പരിമളം - വാസന, സുഗന്ധം 
പർവ്വതം - അചലം, ഗിരി 
പല്ല് - രദനം, ദന്തം 
പശു - ദോവ്, ധേനു 
പഴം - ഫലം, പക്വം 
പരാക്രമി - ശൂരൻ, വീരൻ 
പുത്രൻ - തനയൻ, സുതൻ 
പുതി - ആത്മജ, തനയ 
പുഷ്പം - സുമം, കുസുമം 
പ്രഭാതം - ഉഷസ്, പുലരി 
ബ്രാഹ്മണൻ - ദ്വിജൻ, വിപ്രൻ 
ഭസ്മം - ഭൂതി, ക്ഷാരം 
ഭിക്ഷ - യാചന, അർത്ഥന 
ഭൂമി - ധര, ധരണി 
മഞ്ഞ് - തുഷാരം, നീഹാരം 
മനസ് - മാനസം, ചിത്തം 
മനുഷ്യൻ - മാനവൻ, നരൻ
മരണം - അന്ത്യം , മൃത്യു
മഴ - മാരി, വൃഷ്ടി
മാൻ - ഏണം, ഹരിണം 
മാല - ഹാരം, മാല്യം 
രാതി - നിശ, നിശീഥിനി, രജനി 
വിത്തം - ധനം, ദ്രവ്യം
വില്ല് - ചാപം, ധനുസ്സ് 
വേദം - ആമായം, ആഗമം, മറ 
വേര് - മൂലം, ജഡ 
ശ്രതു - വൈരി, രിപു
ശബ്ദം - നാദം, നിനാദം 
ശരം - അമ്പ്, അസ്ത്രം 
ശരീരം - മെയ്യ്, കളേബരം 
ശവം - ജഡം, മൃതശരീരം 
ശിവൻ - പശുപതി, മഹേശ്വരൻ 
ശുഭം - മംഗളം, കല്ല്യാണം 
ശോഭ - കാന്തി, ദ്യുതി 
സഖി - തോഴി, ആളി
സന്തോഷം - മോദം, ആമോദം 
സന്ധ്യ - സായംകാലം, സായാഹ്നം
സമുദ്രം - കടൽ, പാരാവാരം
സഹോദരൻ - സഹജൻ, ഭ്രാതാവ്
സിംഹം - കേസരി, മൃഗേന്ദ്രൻ
സീത - ജനകജ, ജനകാത്മജ 
സുഖം - മോദം, ആമോദം
സുഗന്ധം - വാസന, പരിമളം
സുന്ദരി - സുലോചന, മനോഹരി 
സുബ്രഹ്മണ്യൻ  - കാർത്തികേയൻ, സ്കന്ദൻ
സ്വർണം - ഹിരണ്യം, ഹേമം, കനകം
Read also : 
Malayalam Antonyms List
Tags

Post a Comment

1Comments
Post a Comment

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !