പര്യായപദങ്ങൾ Synonyms in Malayalam Language

Synonyms in Malayalam Language : In this article, we are providing പര്യായപദങ്ങൾ for school students and teachers. പര്യായപദങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonym words in Malayalam Language. അകം - ഉള്ള്, ഉൾഭാഗം അക്ഷരം - വർണം, ലിപി അക്ഷി - കണ്ണ്, നേത്രം, നയനം അഗ്നി - തീ, വഹ്നി അംഗന - നാരി, വനിത, മഹിള അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, പൂർവ്വജൻ ആഘം - പാപം, പങ്കം

Synonyms in Malayalam Language : In this article, we are providing പര്യായപദങ്ങൾ for school students and teachers. പര്യായപദങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonyms words in Malayalam Language.

പര്യായപദങ്ങൾ Synonym in Malayalam Language

അകം - ഉള്ള്, ഉൾഭാഗം
അക്ഷരം - വർണം, ലിപി
അക്ഷി - കണ്ണ്, നേത്രം, നയനം
അഗ്നി - തീ, വഹ്നി 
അംഗന - നാരി, വനിത, മഹിള 
അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, പൂർവ്വജൻ  
ആഘം - പാപം, പങ്കം 
അങ്കം - അടയാളം, ചിഹ്നം 
അഖിലം - സമം, സകലം, സമസ്തം 
അംഗുലീയം - മോതിരം, അംഗുലീയകം
അടി - പ്രഹരം, ആഹതി
അങ്കണം - മുറ്റം, ചത്വരം
അങ്ങാടി - വിപണി, ചന്ത
അചലം - പർവ്വതം, ഗിരി
അച്ഛൻ - താതൻ, ജനകൻ, പിതാവ്
അജ്ഞാനം - അവിദ്യ, അറിവില്ലായ്മ
അതിഥി - ആവേശികൻ, വിരുന്നുകാരൻ 
അജ്ഞൻ - മൂഢൻ, ബാലിശൻ
അഞ്ജസാ - പെട്ടെന്ന്, വേഗം, ശീഘം
അതിർത്തി - സീമ, അതിര്
അധമൻ - നികൃഷ്ടൻ, പാപൻ 
അധമം - നികൃഷ്ടം, നിന്ദിതം
അമൃതം - പീയൂഷം, സുധ
അധിപൻ - നായകൻ, നേതാവ്
അധോമുഖം - അവനതം, ആനതം
അമ്പ് - അസ്ത്രം , ശരം, ബാണം
അമ്മ - ജനനി, ജനയിത്രി
അനാദരം - പരിഭവം, നിന്ദ, അവജ്ഞ
അരയന്നം - ഹംസം, അന്നം
അർജുനൻ - പാർത്ഥൻ, വിജയൻ
അനിലൻ - വായു, മരുത്ത്, മാരുതൻ
അനുജൻ - കനിഷ്ഠൻ, അവരജൻ
അന്തകൻ - കാലൻ, യമൻ
അനുകമ്പ - ദയ, കരുണ, കൃപ
അപരാധം - കുറ്റം, തെറ്റ്
അപവാദം - ആക്ഷേപം, നിന്ദനം
അനുഗ്രഹം - ആശീർവാദം, ആശിസ്
അഭിലാഷം - ഇച്ഛ, ആഗ്രഹം, ആശ
അലങ്കാരം - ആഭരണം, ഭൂഷണം
അശു - കണ്ണീർ, ബാഷ്പം
അശ്വം - കുതിര, വാജി, തുരഗം
അസുരൻ - ദൈത്യൻ, ഇന്ദാരി
അസ്ഥി - എല്ല്, കീകസം
അളി - വണ്ട്, ഭ്രമരം, മധുപം
അതിര് - അതിർത്തി, സീമ
അടയാളം - ചിഹ്നം, ലാഞ്ഛനം
അളകം - കുറുനിര, ഭ്രമരകം
ആകാരം - രൂപം, ആകൃതി
ആകാശം - വാനം, മാനം
ആക്ഷേപം - അപവാദം, നിന്ദ
ആഗ്രഹം - രുചി, അഭിലാഷം
ആന് - ദന്തി, ഗജം, കരി
ആജ്ഞ - അനുവാദം, നിർദ്ദേശം, ശാസനം
ആമ്പൽ - കുമുദം, കൈരവം, കുവലയം  
ആഢ്യൻ - ധനവാൻ, കുബേരൻ
ആണ്ട് - വർഷം, കൊല്ലം
ആശ്രമം ഉടജം, പർണ്ണശാല
ആഹാരം - ഭക്ഷണം, ഭോജനം
ആതപം - വെയിൽ, ദ്യോതം, പ്രകാശം
ആത്മജൻ - പുത്രൻ, മകൻ, തനയൻ
ആത്മജ - പുതി, മകൾ, തനയ
ആനനം - മുഖം, വദനം
ആഭരണം - അലങ്കാരം, ഭൂഷണം
ആശയം - രക്ഷ, ശരണം, ആലംബം
ആയുധം - ശസ്തം , പ്രഹരണം
ആവനാഴി - തുണം, തൂണീരം -
ആരാമം - പൂന്തോട്ടം, ഉദ്യാനം
ഇന്ദ്രൻ - ദേവേന്ദ്രൻ, ജിഷ്ണ 
ഇരുട്ട് - അന്ധകാരം, തിമിരം 
ഇല - പത്രം, ദലം 
ഇഷ്ടം - ഹൃദ്യം, അഭീഷ്ടം
ഈച്ച് - മക്ഷിക, ചർവ്വണ്
ഈറ്റില്ലം - ഗർഭഗൃഹം, പ്രസവാലയം
ഉത്തരം - പ്രതിവചനം, പ്രതിവാണി
ഉക്തി - വാക്ക്, വചനം
ഉച്ചം - ഉന്നതം, തുംഗം 
ഉപ്പ് - സാമുദ്രം, വസിരം 
ഉടജം - ആശ്രമം, തപോവനം
ഉറക്കം - നിദ്ര, ശയനം 
ഉഡു - നക്ഷത്രം, താരം 
ഉത്തമം - പ്രമുഖം, മുഖ്യം 
ഉദരം - വയറ്, കുക്ഷി
ഉപ്പൻ - ചകോരം, ചകോരകം 
ഋഷഭം - കാള, വൃഷം 
ഋഷി - മുനി, താപസൻ
എപ്പോഴും - അനാരതം, അനവരതം
എലി - മൂഷികൻ, മൂഷകം
ഏണി - ഗോവണി, അതിരോഹിണി
ഐരാവതം - ഐരാവണം, മഹേഭം
ഐശ്വര്യം - ഭൂതി, വിഭൂതി
ഒച്ച - രവം, ആരവം
ഓടക്കുഴൽ - വേണു, മുരളി
ഔഷധം - ഭേഷജം, മരുന്ന് 
കടൽ - പാരാവാരം, സമുദ്രം 
കടുവ - നരി, വ്യാഘം 
കച്ചവടം - വാണിജ്യം, വിക്രയം 
കടം - ഋണം, വായ്പ 
കഠിനം - കൂരം, കഠാരം 
കട്ടിൽ - മഞ്ചം, തല്പം 
കണ്ണീർ - അശു, ബാഷ്പം 
കണം - കഴുത്ത്, ഗളം 
കണ്ണ് - അക്ഷി, നയനം 
കണ്ണാടി - ദർപ്പണം, മുകുരം 
കരുണ - അനുകമ്പ, കാരുണ്യം 
കപാലം - തലയോട്, കർപ്പരം 
കര - തീരം, കൂലം 
കരച്ചിൽ - രോദനം, രുധിതം
കരിങ്കൂവളം - നീലോല്പലം, നീലാംബുജം 
കർണൻ - അംഗരാജൻ, രാധേയൻ 
കല്പന - ആജ്ഞ, നിർദ്ദേശം 
കല്ല് - അശ്ശം, ഉപലം 
കലപ്പ് - സീരം, ഹലം 
കവിൾത്തടം - ഗണം, കപോലം 
കാക്ക - ബലിഭുക്ക്, ചിരഞ്ജീവി 
കാൽ - പാദം, ചരണം 
കാട് - വനം, വിപിനം 
കാലൻ - യമൻ, അന്തകൻ 
കാട്ടാളൻ - കിരാതൻ, നിഷാദൻ 
കാരണം - മൂലം, ഹേതു 
കിണർ - കൂപം, ഉദപാനം 
കിരീടം - മകുടം, മുകുടം 
കീർത്തി - ഖ്യാതി, യശസ് 
കുയിൽ - കോകിലം, പരിഭതം 
കുട - ഛത്രം, ആതപത്രം 
കുട്ടി - പോതം, ശിശു 
കുതിര - അശ്വം, വാജി 
കുളം - വാപി, പുഷ്കരിണി
കുട് - നീഢം, പഞ്ജരം 
കൃഷിക്കാരൻ - കൃഷീവലൻ, കർഷകൻ
കെ - കരം, ഹസ്തം 
കൊക്ക് - ബകം, ബകോഡം 
കൊടിമരം - ധ്വജം, കേതനം 
കൊടുമുടി - ശിഖരം, ശൃംഗം 
കൊടി - പതാക, വൈജയന്തി 
ക്രീഡ - നർമ്മം, കേളി 
ക്ഷമ - സഹനം, സഹിതം 
ഗംഗ - ഭാഗീരഥി, ആകാശഗംഗ 
ഗണപതി - വിനായകൻ, ലംബോദരൻ 
ഗൃഹം - വീട്, ആലയം 
ചന്ദ്രൻ - ഇന്ദു, സോമൻ 
ചന്ദ്രിക - നിലാവ്, ജ്യോത്സന 
ചാട് - വണ്ടി, ശകടം 
ചാരം - ഭസ്മം, ഭൂതി 
ചിരി - ഹാസം, സ്മിതം 
ചിറ - സേതു, അണ 
ചീങ്കണ്ണി - ഗ്രാഹം, അവഹാരം 
ചുണ്ണാമ്പ് - നൂറ്, ചൂർണം 
ചുണ്ട് - അധരം, രദനം 
ചെരുപ്പ് - പാദരക്ഷ, പാദരഥം . 
ചോര - നിണം, രുധിരം
ജലം - വെള്ളം, സലിലം
ജനം - ലോകം, പ്രജ 
ജീവൻ - പ്രാണൻ, ചേതന 
തടാകം - പത്നാകരം, സരസി 
തരുണൻ - യുവാവ്, വയസ്ഥൻ 
താപസൻ - തപസ്വി, സന്ന്യാസി 
താമര - കമലം, നളിനം 
തീരം - തടം, കുലം 
തുല്യം - സമം, സദൃശ്യം 
തേൻ - മധു, മരന്ദം 
ദയ - കൃപ, കരുണ 
ദുഃഖം - പീഢ, ബാധ 
ദുര്യോധനൻ - സുയോധനൻ, സർവ്വകേതു 
ദുഷ്ടൻ - നീചൻ, ഖലൻ 
ദ്വാരം - സുഷിരം, ഗുഹരം
ധനം - ദ്രവ്യം, വിത്തം 
നരകം - നാരകം, ദുർഗതി 
നാമം - പേര്, ആഖ്യ 
നിദ - ഉറക്കം, ശയനം 
നെറ്റി - ലലാടം, നിടിലം 
പകൽ - ദിനം, ദിവസം 
പക്ഷി - ഖഗം , വിഹഗം 
പട്ടി - നായ്, ശ്വാവ് 
പണ്ഡിതൻ - വിദ്വാൻ, വിശാരദൻ 
പത്നി - ഭാര്യ, കളത്രം 
പന്നി - വരാഹം, സൂകരം 
പരിമളം - വാസന, സുഗന്ധം 
പർവ്വതം - അചലം, ഗിരി 
പല്ല് - രദനം, ദന്തം 
പശു - ദോവ്, ധേനു 
പഴം - ഫലം, പക്വം 
പരാക്രമി - ശൂരൻ, വീരൻ 
പുത്രൻ - തനയൻ, സുതൻ 
പുതി - ആത്മജ, തനയ 
പുഷ്പം - സുമം, കുസുമം 
പ്രഭാതം - ഉഷസ്, പുലരി 
ബ്രാഹ്മണൻ - ദ്വിജൻ, വിപ്രൻ 
ഭസ്മം - ഭൂതി, ക്ഷാരം 
ഭിക്ഷ - യാചന, അർത്ഥന 
ഭൂമി - ധര, ധരണി 
മഞ്ഞ് - തുഷാരം, നീഹാരം 
മനസ് - മാനസം, ചിത്തം 
മനുഷ്യൻ - മാനവൻ, നരൻ
മരണം - അന്ത്യം , മൃത്യു
മഴ - മാരി, വൃഷ്ടി
മാൻ - ഏണം, ഹരിണം 
മാല - ഹാരം, മാല്യം 
രാതി - നിശ, നിശീഥിനി, രജനി 
വിത്തം - ധനം, ദ്രവ്യം
വില്ല് - ചാപം, ധനുസ്സ് 
വേദം - ആമായം, ആഗമം, മറ 
വേര് - മൂലം, ജഡ 
ശ്രതു - വൈരി, രിപു
ശബ്ദം - നാദം, നിനാദം 
ശരം - അമ്പ്, അസ്ത്രം 
ശരീരം - മെയ്യ്, കളേബരം 
ശവം - ജഡം, മൃതശരീരം 
ശിവൻ - പശുപതി, മഹേശ്വരൻ 
ശുഭം - മംഗളം, കല്ല്യാണം 
ശോഭ - കാന്തി, ദ്യുതി 
സഖി - തോഴി, ആളി
സന്തോഷം - മോദം, ആമോദം 
സന്ധ്യ - സായംകാലം, സായാഹ്നം
സമുദ്രം - കടൽ, പാരാവാരം
സഹോദരൻ - സഹജൻ, ഭ്രാതാവ്
സിംഹം - കേസരി, മൃഗേന്ദ്രൻ
സീത - ജനകജ, ജനകാത്മജ 
സുഖം - മോദം, ആമോദം
സുഗന്ധം - വാസന, പരിമളം
സുന്ദരി - സുലോചന, മനോഹരി 
സുബ്രഹ്മണ്യൻ  - കാർത്തികേയൻ, സ്കന്ദൻ
സ്വർണം - ഹിരണ്യം, ഹേമം, കനകം
Read also : 
Malayalam Antonyms List

COMMENTS

BLOGGER: 1

Name

10 line essay,281,10 Lines in Gujarati,1,Aapka Bunty,3,Aarti Sangrah,3,Aayog,3,Agyeya,4,Akbar Birbal,1,Antar,170,anuched lekhan,50,article,17,asprishyata,1,Bahu ki Vida,1,Bengali Essays,135,Bengali Letters,20,bengali stories,12,best hindi poem,13,Bhagat ki Gat,2,Bhagwati Charan Varma,3,Bhishma Shahni,6,Bhor ka Tara,1,Biography,141,Biology,88,Boodhi Kaki,1,Buddhapath,2,Chandradhar Sharma Guleri,2,charitra chitran,203,chemistry,1,chhand,1,Chief ki Daawat,3,Chini Feriwala,3,chitralekha,6,Chota jadugar,3,Civics,32,Claim Kahani,2,Countries,10,Dairy Lekhan,1,Daroga Amichand,2,Demography,10,deshbhkati poem,3,Dharmaveer Bharti,10,Dharmveer Bharti,1,Diary Lekhan,7,Do Bailon ki Katha,1,Dushyant Kumar,1,Economics,29,education,1,Eidgah Kahani,5,essay,736,Essay on Animals,3,festival poems,4,French Essays,1,funny hindi poem,1,funny hindi story,3,Gaban,12,Geography,44,German essays,1,Godan,8,grammar,19,gujarati,30,Gujarati Nibandh,214,gujarati patra,20,Guliki Banno,3,Gulli Danda Kahani,1,Haar ki Jeet,2,Harishankar Parsai,2,harm,1,hindi grammar,14,hindi motivational story,2,hindi poem for kids,3,hindi poems,54,hindi rhyms,3,hindi short poems,8,hindi stories with moral,15,History,42,Information,890,Jagdish Chandra Mathur,1,Jahirat Lekhan,1,jainendra Kumar,2,jatak story,1,Jayshankar Prasad,6,Jeep par Sawar Illian,3,jivan parichay,147,Kafan,8,Kahani,24,Kamleshwar,8,kannada,98,Kashinath Singh,2,Kathavastu,33,kavita in hindi,41,Kedarnath Agrawal,1,Khoyi Hui Dishayen,3,kriya,1,Kya Pooja Kya Archan Re Kavita,1,long essay,426,Madhur madhur mere deepak jal,1,Mahadevi Varma,7,Mahanagar Ki Maithili,1,Mahashudra,1,Main Haar Gayi,2,Maithilisharan Gupt,1,Majboori Kahani,3,malayalam,139,malayalam essay,112,malayalam letter,10,malayalam speech,36,malayalam words,1,Management,1,Mannu Bhandari,7,Marathi Kathapurti Lekhan,3,Marathi Nibandh,261,Marathi Patra,25,Marathi Samvad,13,marathi vritant lekhan,3,Mohan Rakesh,2,Mohandas Naimishrai,1,Monuments,1,MOTHERS DAY POEM,22,Muhavare,138,Nagarjuna,1,Names,2,Narendra Sharma,1,Nasha Kahani,6,NCERT,27,Neeli Jheel,2,nibandh,740,nursery rhymes,10,odia essay,60,odia letters,86,Panch Parmeshwar,10,panchtantra,26,Parinde Kahani,1,Paryayvachi Shabd,229,patra,149,Physics,2,Poos ki Raat,9,Portuguese Essays,1,pratyay,186,Premchand,65,Punjab,28,Punjabi Essays,72,Punjabi Letters,13,Punjabi Poems,9,Raja Nirbansiya,4,Rajendra yadav,3,Rakh Kahani,2,Ramesh Bakshi,1,Ramvriksh Benipuri,1,Rani Ma ka Chabutra,1,ras,1,Roj Kahani,2,Russian Essays,1,Sadgati Kahani,1,samvad lekhan,163,Samvad yojna,1,Samvidhanvad,1,sangya,1,Sanjeev,2,sanskrit biography,4,Sanskrit Dialogue Writing,5,sanskrit essay,267,sanskrit grammar,157,sanskrit patra,28,Sanskrit Poem,3,sanskrit story,2,Sanskrit words,26,Sara Akash Upanyas,7,Saransh,61,sarvnam,1,Savitri Number 2,2,Shankar Puntambekar,1,Sharad Joshi,3,Sharandata,1,Shatranj Ke Khiladi,1,short essay,66,slogan,3,sociology,8,Solutions,3,spanish essays,1,speech,6,Striling-Pulling,25,Subhadra Kumari Chauhan,1,Subhan Khan,1,Sudarshan,2,Sudha Arora,1,Sukh Kahani,2,suktiparak nibandh,20,Suryakant Tripathi Nirala,1,Swarg aur Prithvi,3,tamil,16,Tasveer Kahani,1,telugu,66,Telugu Stories,65,uddeshya,14,upsarg,67,UPSC Essays,100,Usne Kaha Tha,2,Vinod Rastogi,1,Vipathga,2,visheshan,2,Wahi ki Wahi Baat,1,Wangchoo,2,words,44,Yahi Sach Hai kahani,2,Yashpal,5,Yoddha Kahani,2,Zaheer Qureshi,1,कहानी लेखन,17,कहानी सारांश,56,तेनालीराम,4,नाटक,51,मेरी माँ,7,लोककथा,15,शिकायती पत्र,1,हजारी प्रसाद द्विवेदी जी,9,हिंदी कहानी,110,
ltr
item
HindiVyakran: പര്യായപദങ്ങൾ Synonyms in Malayalam Language
പര്യായപദങ്ങൾ Synonyms in Malayalam Language
Synonyms in Malayalam Language : In this article, we are providing പര്യായപദങ്ങൾ for school students and teachers. പര്യായപദങ്ങൾ is part of മലയാള വ്യാകരണം. Below is a List of Synonym words in Malayalam Language. അകം - ഉള്ള്, ഉൾഭാഗം അക്ഷരം - വർണം, ലിപി അക്ഷി - കണ്ണ്, നേത്രം, നയനം അഗ്നി - തീ, വഹ്നി അംഗന - നാരി, വനിത, മഹിള അഗ്രജൻ - ജ്യേഷ്ഠൻ, പൂർവ്വജൻ ആഘം - പാപം, പങ്കം
HindiVyakran
https://www.hindivyakran.com/2020/05/malayalam-synonym-list.html
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/
https://www.hindivyakran.com/2020/05/malayalam-synonym-list.html
true
736603553334411621
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content