Monday, 29 August 2022

10 lines on Rani Lakshmi bai in Sanskrit

10 lines on Rani Lakshmi bai in Sanskrit

1) झांसीराज्ञी लक्ष्मीवर्यायाः जन्म १८३५तमे संवत्सरे नवेम्बरमासस्य १९ तमे दिनाङ्के अभवत् । 

2) झांसीराज्ञी लक्ष्मीबाई भारतदेशे महिलाजातेः गौरवं कल्पितवती ।

3) अस्याः जनकः मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायामसीत् । 

4) अस्याः जननी 'भागीरथी बाई' साध्वी ईशभक्ता च नारी आसीत् । 

5) यदा सा चतुर्वर्षीया आसीत्, तदा तस्याः माता दिवङ्गता। 

6) ईशवीये १८४२वर्षे झान्सीराजेन गङ्गाधररावेण सह मणिकर्णिकायाः विवाहोऽभवत् । 

7) १८ वर्षप्राया यौवनवती लक्ष्मीबायी विधवा जाता ।

8) लक्ष्मीबायी- गङ्गाधररावस्य दत्तकपुत्रः नाम दामोदररावः आसीत् । 

9) १८५८ मार्च मासे २३ दिनाङ्के आङ्ग्लसेना झान्सीराज्यं प्रति युध्दं प्रकटितवती । 

10) लक्ष्मीबायी १८३५ तमे वर्षे जून् मासस्य १८ दिनाङ्के मरणं प्राप्नोत् ।


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: