Tuesday, 12 June 2018

छुट्टी के लिए संस्कृत प्रार्थना पत्र। Leave Application in Sanskrit

छुट्टी के लिए संस्कृत प्रार्थना पत्र। Leave Application in Sanskrit

सेवायाम्,
श्रीमन्तः प्रधानाचार्यमहोदयाः 
राजकीयः आदर्श-उच्चमाध्यमिक-विद्यालयः 
कानपुरम्
विषयः - दिनद्वयस्य रूग्णतावकाशार्थं प्रार्थनापत्रम्।
Leave Application in Sanskrit
महोदयाः !
उपर्युक्तविषयान्तर्ग़ते निवेदनम् अस्ति यत् अहम् गतदिवसात् अतीव रूग्णोSस्मि। अतः अहं विद्यालयम् आगन्तुं नास्मि। 
प्रार्थना अस्ति यत् ११-०६-२०१८ तः १२-०६-२०१८ दिनांकपर्यन्तं दिनद्वयस्य अवकाशम् स्वीकृत्य माम् अनुग्रहीष्यन्ति। 
भवताम् आज्ञाकारी शिष्यः 
जितेन्द्रः 
कक्षा-दशमी 
दिनांक 
११-०६-२०१८


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

5 comments: