Friday, 22 December 2017

ग्रामीण जीवन संस्कृत निबंध। Essay on village in sanskrit

ग्रामीण जीवन संस्कृत निबंध। Essay on village in sanskrit

ग्रामीण जीवन संस्कृत निबंध। Essay on village in sanskrit

भारतवर्षः ग्रामप्रधानः देशः अस्ति। 
अधिकाः जनाः ग्रामे एव निवसन्ति। 
ग्राम्यजीवनं सुव्यवस्थितं भवति। 
ग्रामाणां जलवायुः स्वास्थ्यप्रदः भवति। 
ग्राम प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। 
ग्राम प्रायेण कृषीवलाः भवन्ति। 
ग्रामान् परितः शस्यश्यामला धरित्री राजते। 
परिश्रमशीलाः ग्रामीणाः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। 
ग्राम शुक-हंस-मयूर-कोकिलादय पक्षिणः कूजन्ति। 
हरिण-हो-महिष-मेषादयः पशवः च चरन्ति। 
ग्राम्य-जीवनं सदाचार सम्पन्नं धार्मिकं च भवति। 
ग्राम्य-जीवनं सुकरं सुखकरं च भवति। 

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: