Sunday, 24 December 2017

मम जन्मदिवस संस्कृत निबंध। Birthday Essay in Sanskrit

मम जन्मदिवस संस्कृत निबंध। Birthday Essay in Sanskrit

Birthday Essay in Sanskrit

ऑगष्ट जन्माष्टमीदिनः मम जन्मदिवसः। मम गते जन्मदिवसे अहम् प्रातःकाले उदतिष्ठम्। नित्यकर्मानन्तरम् मया स्नानादिकम् कृतम्। ततः ईशप्रार्थनायाः पश्चात अहम् मम पितरौ प्राणमम् तयोः शुभाषिशः च प्राप्नवम्। सायंकाले अस्माकं गेहे जन्मदिननिमित्तम् संभोजनं आयोजितम् आसीत्। मया वयस्याः स्वजनाः च निमन्त्रिताः आसन्। पञ्चवादनसमये अहम् जन्मदिनापूपम् अकृन्तम्। सर्वैः माम् प्रति शुभकामनाः अभिवयक्ताः। अहम् तेभ्यः धन्यवादान् अकथयम्। तदनन्तरम् प्रीतिभोजनम् संपन्नम्। अहम् तस्मिन् दिने भृशम् नन्दितः अासम्।  


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

1 comment: