Friday, 12 October 2018

महात्मा गांधी पर संस्कृत निबंध और जीवन परिचय

महात्मा गांधी पर संस्कृत निबंध और जीवन परिचय

mahatma gandhi sanskrit essay

कोsस्ति अस्मिन् भूतले यो भारतस्वातंत्र्यसंस्थापकस्य महात्मा गांधी महोदयस्य नाम न जानाति? महात्मा गाँधीनः सम्पूर्णं नाम ‘मोहनदास करमचंद गांधी’ गाँधी' इत्यासीत्। अयं पोरबन्दरनगरे अक्टूबर मासस्य द्वितीयतारिकायां 1866 तमे वर्षे जन्मालभत। अस्य माता 'पुतलीबाई' एका धर्मपरायणा महिला आसीत् पिता चास्य राजकोटनगरस्य प्रख्यातोधिवक्तासीत्। अस्य पत्न्याः नाम ‘कस्तूरबा आसीत् किन्तु सा ‘बा' इत्यमिधानेन विख्याता जाता। सा अतीव स्नेहशीला पतिपरायणा चासीत्। राजनीत्यामपि सा गान्धिमहोदयेन सह कार्यम करोत्। 

राजकोटात् मैट्रिकपरिक्षामुत्तीर्य वाक्कीलशिक्षार्थं गाँधीमहोदयः इंग्लैंड नामक देशमगच्छत्। किञ्चितकालानंतरम् विधिपरीक्षामुत्तीर्य सः स्वदेशं प्रत्यागच्छत्। मुम्बई नगर्दा वाक्कोलरूपेण काचितकालं कार्यमपि अकरोत्। अनन्तरं स: दक्षिणाफ्रिकादेशमगच्छत्। तत्र भारतीयानां दुर्दशां दृष्ट्वा अस्य मन: अतीवोदिन। जातम्। तेषामुद्धाराय सत्याग्रहमकरोत्। स्वदेशमागत्य अयं स्वाधीनताये दृठनिश्चयमकरोत। 1942 तमे वर्षे अनेन भारतं त्यजतु' इत्यांदोलन कृतमत: स; कारागारे निपातितः। अस्यैव प्रयत्नैः आन्दोलनैः, सत्याग्रहश्च 1947 तमे वर्ष अगस्तमासस्य पंचदशतारिकायामस्माकं देशः स्वतंत्रः जातः।

अयं महापुरुषः न केवल स्वतन्त्रतायाः योद्धाः आसीदपित सर्वोत्कृष्टऋ समाजसुधारकः अहिंसोपासकः श्रेष्ठविचारकः अपि आसीत्। अयम् स्वदेशीवस्तूनां प्रचाराय प्राणपणेन प्रायतत्। अनेनैव हिन्दूमुस्लिमयोरेक्यं सम्पादितम्। यद्यपि अयं महापुरुषः राष्ट्रपिता' इत्युच्यते तथापि लोके 'बापू' इति नाम्ना अतीव प्रसिद्ध आसीत्।

1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य त्रिशत्तमे दिनांके यदा ‘विरलाभवने’ प्रार्थनासभामगच्छत् तदा नाथूराम गोडसे नाम्ना नरेण अस्य हत्या कृता। अस्य निधनस्य समाचारं श्रुत्वा सकलं जगत् शोकाकुलं जातम्। एतादृशः महापुरुषः सदैव सर्वेषां वन्द्यः। श्री गाँधी महोदस्य चरणचिह्नानि जगद् बहुकालपर्यन्तमनुसरिष्यति।


SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: