Saturday, 17 February 2018

संस्कृत में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र। Sthanantaran Patra in Sanskrit

संस्कृत में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र। Sthanantaran Patra in Sanskrit

Sthanantaran Patra in Sanskrit
सेवायाम् 
श्रीमान् प्राचार्यः महोदयः
राजकीय विद्यालयः
जबलपुरम् मध्यप्रदेशम्

विषयः - स्थानान्तरण प्रमाणपत्रं प्राप्तुम् आवेदनपत्रम्। 

मान्यवर !
विनम्र निवेदनम् अस्ति यत् मम पिता मध्यप्रदेशस्य सर्वकारे एकः शिक्षकः अस्ति। तस्य स्थानान्तरणं जबलपुरात् शान्तिनगरमभवत्। तस्मात् अहमपि शांतिनगरं गत्वा अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि।

अतः अहम् भवन्तं निवेदयामि यत् मह्यं स्थानान्तरणं प्रमाणपत्रं प्रदाय कृपां करोतु।

दिनांक 05/02/2018
भवतः आज्ञाकारिणी शिष्या 
नाम - सुषमा स्वराज 
कक्षा - दशम 
राजकीय विद्यालय, जबलपुरम्

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

2 comments: