Thursday, 14 December 2017

मम दिनचर्या संस्कृत निबंध। Mum Dincharya in Sanskrit

मम दिनचर्या संस्कृत निबंध। Mum Dincharya in Sanskrit

 Mum Dincharya in Sanskrit

प्रातः काले षड्वादनसमये अहम् शयनत्यागम् करोमि। ततः अहम् दन्तधावनम् मुखप्रक्षालनम् च करोमि। तत्पश्चात् स्नानम् कृत्वा अहम् ईशस्मरणम् करोमि। ततः प्रातराशम् कृत्वा अहम् द्विधटीपर्यन्तम् स्वाध्यायम् अनुतिष्ठामि। ततः भोजनानन्तरम् पाठशालाम् प्रतिष्ठे। पाठशालायाः प्रारम्भः मध्यान्हे द्वादशवादने भवति, संध्याकाले षड्वादनसमये च समापनम् भवति। विद्यालये विविधान् विषयान् पठामि। ततः अहम् गेहम् प्रतिनिवर्ते, किञ्चित भक्षयामि च। तदंतरम् धटिकापर्यन्तम् क्रीडाङ्गणे खेलामि। अष्टवादनसमये च अहम् रात्रि भोजनं करोमि। तत्पश्चात् अहम् स्वाध्यायम् कृत्वा दशवादनसमये निद्राधीनः भवामि। 
निबंध संख्या - 2 
 1. अहम् प्रतिदिनं षड्वादने उत्तिष्ठामि। 
 2. ततः अहम् दन्तधावनम् स्नानं च करोमि। 
 3. तदनंतरम् दुग्धं पिबामि अल्पाहारम् च करोमि। 
 4. मम माता गृहकार्यं करोति। 
 5. अहम् तां साहाय्यं करोमि। 
 6. नववादनतः दशवादनपर्यन्तं अध्ययनं करोमि। 
 7. तत्पश्चात् एकादशवादने भोजनं करोमि। 
 8. तत्पश्चात् अहम् विद्यालयं गच्छामि। 
 9. तत्र अहम् विविधान् विषयान् पठामि।   
 10. सायं षड्वादने अहम् गृहम् आगच्छामि। 
 11. सपादषड्वादनतः सपादसप्तवादन पर्यन्तम् अहम् क्रीडामि। 
 12. तदनंतरम् अहम् सायं प्रार्थना करोमि। 
 13. तत्पश्चात् अहम् पुस्तकं पठामि। 
 14. सार्ध अष्टवादने रात्रि भोजनं करोमि। 
 15. नववादनतः सार्धनववादनपर्यन्तम् दूरदर्शनं पश्यामि। 
 16. तत्पश्चात् दशवादने अहम् शयनं करोमि। 


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

1 comment: