Wednesday, 4 September 2019

वीर कुंवर सिंह पर संस्कृत निबंध - Kunwar Singh Essay in Sanskrit

Kunwar Singh Essay in Sanskrit Language : Today, we are providing वीर कुंवर सिंह पर संस्कृत निबंध / जीवनी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Kunwar Singh Biography / Essay in Sanskrit Language to complete their homework.

वीर कुंवर सिंह पर संस्कृत निबंध - Kunwar Singh Essay in Sanskrit

शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वयरूपो वीर कुँवरसिंहः देशस्य स्वतन्त्रतार्थम् आन्दोलनस्य अनुपमः सेनानीः आसीत्। बिहारराज्यस्य भोजपुरमंडलस्य जगदीशपुरग्रामेऽस्य जन्माभवत्। जनकोऽस्य साहेबजादासिंह: अतीव प्रभावशाली पुरुषः। देवीभक्तः कुँवरसिंहः आखेटकुशलः आसीत्।

तारुण्ये एतस्य विवाहः गयाप्रमण्डले स्थितस्य सूर्यतीर्थस्य 'देव' नामकस्य भूस्वामिनः फतेहनारायणसिंहस्य कन्यया जातः। कुँवरसिंहे सिंहासनमारूढे सति जगदीशपुरे अनेके जनकल्याणस्य कार्यक्रमाः सञ्चालिताः। अनेन उदारहृदयेन न्यायव्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम्। सर्वत्र शान्तिः समृद्धिश्च संस्थापिते।

1845 तमे खीष्टवर्षे भारते प्रखररूपेण आंग्लशासनविरोधस्य ज्वाला प्रज्वलिता। तदानीम् आंग्लशासकेषु भयं व्याप्तम्। आंग्लानां विरोधे प्रचलितेषु आन्दोलनेषु कुँवरसिंहस्य सक्रिया भूमिका बभूव। 1857 तमे खीष्टवर्षे भारतस्य प्रथमः स्वतंत्रतासंग्रामोऽभवत्। कुँवरसिंहः स्वसेनायां वीरयुवकान् गृहीतवान्। आंग्लाधिकारिणः आन्दोलनं विफलीकर्तुं तथा आन्दोलनकारिणः अवरोधैं निग्रहीतुं, ताडयितुं च अनेकान् उपायान् अकुर्वन्। 1857 तमे खीष्टवर्षे जूनमासस्य 19 तमे दिनाङ्के. पाटलिपुत्रे स्वतंत्रतासेनानिनः त्रिरङ्गं ध्वजं समुत्तोलितवन्तः। तत्र टेलरस्य दमनचक्रेण अनेके वीरपुत्राः निगृहीताः मृत्युदण्डं च प्राप्ताः।

तद्वर्षे जुलाईमासस्य 26 तमे दिनांके दानापुर-शिबिरस्य विद्रोहिणः सैनिकाः आरां प्रति प्रस्थातुम् आरब्धवन्तः कुँवरसिंहस्य नेतृत्वे आत्मनः उत्सर्गाय प्रस्तुताः। जुलाईमासस्य 29/30 दिनाङ्के. 500 सेनिकैः सह डनवरनामकः आंग्लसैन्याधिकारी वीरकुँवरसिंहेन पराजितोऽभवत्। अनया घटनया क्रांतिकारिषु उत्साहः वर्धितः। तदा सम्पूर्णे प्राचीनशाहाबादमंडले कुँवरसिंहस्य अधिकारः सञ्जातः। कुँवरसिंहः क्षेत्रात् क्षेत्रान्तरं गत्वा विद्रोहम् उदघोषयत् जनान् च संघटितान् अकरोत्। अस्मिन् क्रमे तेन रामगढस्य, मिर्जापुरस्य, विजयगढस्य च यात्रा कृता। नवम्बरस्य सप्तमे दिनाङ्के. ग्वालियरस्य सेना कुँवरसिंहस्य सेनायां समाविष्टा। कुँवरसिंहस्य विजयाभियानम् आजमगढे, गाजीपुरे, सिकन्दरपुरे च सफलतया सम्पन्नम्।

1858 तमे खीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 तमे दिनाङ्के. वीरकुँवरसिंहस्य स्वसैनिकैः सह गङ्गापारं गच्छतः आंग्लानां भुशुण्डीगोलिकाप्रहारेण दक्षिणहस्तो विकृतो जातः। सः स्वयमेव हस्तं खड्गेन खण्डयित्वा गङ्गायै समर्पितवान्। ततो द्वितीये दिने 23 तमे दिनाङ्के. ‘ले ग्रैण्ड' नामकम् आंग्लसेनापतिं स पराजितवान्। अनेन सर्वत्र वीरकुँवरसिंहस्य जयघोषः समारब्धः। अप्रैलमासस्य अयमेव 23 तमो दिनाङ्क: विजयदिवसः इति समुद्घोषितः।

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: