Saturday, 23 May 2020

Malayalam Essay on Plastic Ban, "Plastic Nirodhanam", "സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉപന്യാസം"

Plastic Nirodhanam Essay in Malayalam : In this article, we are providing പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം ഉപന്യാസം. Malayalam Essay on Plastic Ban.

Malayalam Essay on Plastic Ban, "Plastic Nirodhanam", "സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉപന്യാസം"

നാം ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടാകെ മലിനീകരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരി ക്കുകയാണ്. വെള്ളം, വായു, മണ്ണ്, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവയിൽ എല്ലാം മലിനീകരണം ക്രമാതീതമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യനുമാത്രമാണ്. മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെത്തന്നെ കൊന്നുകൊണ്ടി രിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണിത്. ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചുറ്റുപാടു മൊന്നു കണ്ണോടിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.
Malayalam Essay on Plastic Ban, "Plastic Nirodhanam", "സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉപന്യാസം"
പ്രകൃതിമലിനീകരണത്തിന്റെ മുഖ്യഹേതുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കുപുറമേ ഭൂമിയുടെ നില നിൽപ്പിനെത്തന്നെയും ദോഷകരമാക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുകമാത്രമേ ഇതിനു പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൂ. പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ വെറുമൊരു സ്വപ്നമായി ത്തോന്നാം. അത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും.
Read also : Cyber Kuttakrithyangal Essay in Malayalam
നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വസ്ത വായി മാറിയിരിക്കുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക്ക്. ഒരുദിവസം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൂടെങ്കിലും ചെല്ലാത്ത വീടുകളില്ല. ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തെക്കരുതി സാധ നങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നൽകാനാണ് വ്യാപാരികളും നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പണ്ട് ഇതായിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. അന്ന് സാധന ങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടലാസ്, ഇല, ചണച്ചാക്ക്, തുണിസഞ്ചി മുതലായവയാ ണുപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പ്രകൃതിയ്ക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച് വസ്തുക്കളായിരുന്നു. മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞുചേരുന്നവ. അവ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തേയോ രോഗാണുക്കളെയോ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല.
Read also : Malayalam Essay on Advantages and Disadvantages of Mobile Phone
പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ ഗതിയാകെ മാറി. ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യമുള്ള വസ്ത എന്നനിലയിൽ അതിന്റെ ഉപഭോഗംകൂടി. സാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപാരികൾ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കൂടുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി പ്രകൃതിദത്തമായി നാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു. പകരം നാട്ടിലും വീട്ടിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൂമ്പാരമായി. ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പരിസരത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കാറ്റുമൂലവും പക്ഷി മൃഗാദികൾ മൂലവും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിക്കുന്നു.
Read also : Essay on Mahatma Gandhi in Malayalam
മത്സ്യമാംസാദികളുടെയും പഴം പച്ചക്കറികളുടെയും അവശിഷ്ട ങ്ങൾ പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചുറ്റുപാടും കിടന്ന് ദുർഗന്ധമുണ്ടാ ക്കുന്നു. അങ്ങനെ വായുമലിനപ്പെടുന്നു. തിരക്കേറിയ നഗരങ്ങളിൽ പ്പോലും ഉത്തരം മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.
മാലിന്യങ്ങളുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കവറുകൾ ധാരാളമായി ജലാശയങ്ങ ളിൽ എത്താറുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ബോധപൂർവ്വമൊഴുക്കുന്നതും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വലിച്ചുകൊണ്ടിടുന്നതും കാറ്റത്ത് പറന്നെത്തുന്നവയുമാണ് അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ജലത്തിൽ ചീഞ്ഞുനാറി ജലം മലിനമാക്കുന്നതിനുപുറമേ അനേകം രോഗാണുക്കളെ പരത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു.
Read also : Global warming / Climate change Essay in Malayalam
നമ്മുടെ വീടിനുചുറ്റും അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വെള്ളം കെട്ടിനിന്ന് കൊതുക് പെരുകാൻ ഇടയാക്കുന്നു. അടുത്ത കാലത്തായി പലപുതിയ രോഗങ്ങളും കൊതുക് പരത്തുന്നതായി കണ്ട ത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിൽ കൊതുക് പെരുകാൻ മുഖ്യ കാരണം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊതുകിനെ നശി പ്പിക്കുന്നതിന് മരുന്നുതളിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ. അവ പെരുകുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം.
ഭൂമിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്നതും കുഴിച്ചിടുന്നതുമായ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് എത കാലം കഴിഞ്ഞാലും മണ്ണിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയില്ല. ഇത് മണ്ണിന്റെ ഘടനയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. മണ്ണിലെ ജീവാണുക്കളുടെ നാശ ത്തിനും വായുസഞ്ചാരത്തിന്റെ തടസ്സത്തിനും ഇത്തരം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിക്ഷേപം ദോഷം ചെയ്യും. ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നുപോയാൽ നമ്മുടെ ജീവന്റെ നില നിൽപ്പിനുതന്നെ അത് ഭീഷണിയായിത്തീരും.
Read also : Malayalam Essay on Influence of Advertisement
ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം എവിടെയെങ്കിലും വാരി യിട്ട് തീ കത്തിച്ചുകളയുന്ന ഏർപ്പാട് നമുക്കുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്നതാണെങ്കിലും ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷംചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടാണിത്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വിഷ വാതകം ശ്വസിക്കുന്നതുമൂലം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വിഷവാതകം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ നടപടി നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനുചേർന്നതല്ല.
നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമെല്ലാം പൊതുജനസഹകരണത്തോടെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനയജ്ഞം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനർത്ഥം പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മിതമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിരോധിക്കണമെന്നല്ല. പ്രകൃതിയുമായി ലയിച്ചുചേരാത്ത 30 മൈക്രോണിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റി ക്കിന്റെ വിൽപനയും ഉപഭോഗവും ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ടു ദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുനഃക്രമീകരണം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ്.
Read also : Malayalam Essay on Road Accidents
നമ്മുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് ആഹാരവും ഔഷധവും പോലെതന്നെ പ്രകൃതിസംരക്ഷണത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതി നുള്ള മാർഗ്ഗമെന്നനിലയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് നാം ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിനുപകരം പ്രകൃതിദത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശീലിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും നാം തയ്യാറാകണം. അങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമ്മാർജ്ജനത്തിലൂടെ പ്രകൃതിസംരക്ഷണമെന്ന മഹത്ത ത്തായ ലക്ഷ്യം സാദ്ധ്യമാകും.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: