Monday, 25 May 2020

Air Pollution Essay in Malayalam വായു മലിനീകരണം ഉപന്യാസം

Air Pollution Essay in Malayalam വായു മലിനീകരണം ഉപന്യാസം

Air Pollution essay in Malayalam Language: നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം വളരെയധികം മലിനമായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ജീവിക്കുന്നതിന് അവശ്യം വേണ്ടതായ വായു, ജലം, ഭക്ഷണം എന്നിവ പോലും മാലിന്യവിമുക്തമല്ല. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും ജനങ്ങ ളുടെ അജ്ഞതയും മലിനീകരണത്തിന് ഒരു കാരണമായിത്തീരുന്നു.
Air Pollution Essay in Malayalam
വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള കരിയും പുകയും അന്തരീക്ഷവായുവിനെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ മനുഷ്യൻ വലിച്ചെറിയുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയും മത്സ്യമാംസാദികളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദുർഗന്ധം പരത്തു ന്നു. ഇവ വായുമലിനീകരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല പല വിധ രോഗങ്ങൾ പരത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വാഹനങ്ങളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും പുറന്തള്ളുന്ന കരിയും പുകയും ശുദ്ധീകരിച്ച് വിടുന്ന തിനുവേണ്ട നിയമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടപ്പിലാക്കിയാൽ വായുമലിനീ കരണം ഒരുപരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാം.
Read also : Natural disasters in Kerala Essay in Malayalam
ജലമലിനീകരണമാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വെല്ലു വിളി. ജനങ്ങളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം കുടിവെള്ളത്തിന് ആശ്രയിക്കുന്നത് ജലാശയങ്ങളെയാണ്. ഫാക്ടറികളിൽനിന്നും വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങ ളിൽനിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന മലിനജലവും മാലിന്യവും നദികളിലെത്തി ച്ചേരുന്നു. നഗരപ്രദേശത്തെ അഴുക്കുചാലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന മലി നജലവും ജലാശയങ്ങളിലെത്തുന്നു. കൃഷിസ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള കീടനാ ശിനികളുടെ വിഷാംശവും ജലാശയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇതുകൂ ടാതെ ജലവാഹനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങളും ജലം മലിനമാക്കുന്നു.
ജലമലിനീകരണം ജലജീവികളുടെ നാശത്തിനും കാരണമാകുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപൊങ്ങുന്നതിനുകാരണം മറ്റൊന്നു മല്ല. നാൾക്കുനാൾ മത്സ്യസമ്പത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞുവരുന്നതിനു കാരണവും ഈ മലിനീകരണമാണ്.
നമ്മുടെ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങളിലും വർദ്ധിച്ചതോതിൽ മാലിന്യം കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നു. അമിതലാഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മായംചേർക്കു ന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. സാധനങ്ങൾ കേടുകൂടാതി രിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കീടനാശിനിപ്രയോഗം നടത്തുന്നതും ഭക്ഷ്യവസ്ത ക്കളെ മലിനപ്പെടുത്തുന്നു. മണ്ണിൽ ജൈവവളത്തിനുപകരം രാസവള പ്രയോഗം നടത്തുന്നതും മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് മലി നീകരണമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഉപകാരികളായ പല ജീവികളുടെ നാശത്തിനും ഉപദ്രവകാരികളായ ജീവികളുടെ വർദ്ധന വിനും കാരണമാകുന്നു.
Read also : Nature Conservation Essay in Malayalam
ഇവകൂടാതെ മനുഷ്യൻ മണ്ണിൽ നടത്തുന്ന മറ്റുപലപ്രവർത്തന ങ്ങളും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണത്തിനിടയാക്കുന്നു. വനനശീകരണമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. വനങ്ങൾ വെട്ടിനശിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ ത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവുകുറയുകയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈ ഡിന്റെ അളവുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. മണ്ണൊലിപ്പുമൂലം ഭൂമിയുടെ ഫല പുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. വന്യജീവികളുടെ വംശനാശത്തിനും ഇടയാ കുന്നു. പാറപൊട്ടിക്കുന്നതും കുന്നും മലയും ഇടിച്ചുനിരത്തുന്നതും അന്ത രീക്ഷഘടനയ്ക്കും മലിനീകരണത്തിനും ഇടവരുത്തുന്നു. പടുകൂറ്റൻ കോൺക്രീറ്റ് സൗധങ്ങളും പ്രകൃതിക്കു യോജിക്കാത്ത മറ്റു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്തരീക്ഷമലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നു. ചേരിപ്രദേ ശത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും അമിതമായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗവും മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.
Read also : Malayalam Essay on Child labour / Balavela
ശബ്ദമലിനീകരണമാണ് നാം നേരിടുന്ന മറ്റൊരു ഭീഷണി. വാഹ നങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഒച്ചയും ഉച്ചഭാഷിണികളും ശബ്ദമലിനീകരണത്തിനു കാരണമാവുന്നു. കരിമരുന്നുപയോഗം, അണുബോംബിന്റെ പ്രയോഗം, അണുപരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനപ്പെടു ത്തുന്നു.
സസ്യജാലങ്ങളെ തിന്നൊടുക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മരുന്നുതളി മാരകമായ മലിനീകരണമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ദുര ന്തങ്ങളനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്.
Read also : Malayalam Essay on Universal brotherhood
പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനും അനാരോഗ്യ രുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനും കാരണം അന്തരീക്ഷമലിനീകരണമാണ്. ഇതിനുകാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ്. ഇതൊഴിവാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മലിനീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിയമംമൂലം അതുനിരോധിക്കുന്നതിനുംവേണ്ട ശക്തമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാ യെങ്കിൽ മാത്രമേ മലിനീകരണം എന്ന ഈ വലിയ വിപത്തിൽനിന്നും നമുക്ക് രക്ഷനേടാനാവൂ.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

1 comment: