Sunday, 24 May 2020

Malayalam Essay on, "Universal brotherhood", "Vasudhaiva Kutumbakam", "സർവമത സാഹോദര്യം ഉപന്യാസം

Malayalam Essay on, "Universal brotherhood", "Vasudhaiva Kutumbakam", "സർവമത സാഹോദര്യം ഉപന്യാസം

"നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം' എന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ സാംസ്കാരികാ ദർശമാണ്. വിഭിന്നമതങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ എന്നിവ സമീകൃതഘടനയിൽ ഒന്നായിച്ചേരുന്ന മഹത്വം ഇൻഡ്യയുടെ തനതു സമ്പത്താണ്. മതസൗഹാർദ്ദത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഭാരതം പ്രസിദ്ധ മാണ്. അശോകനും അക്ബറും മനുഷ്യസ്നേഹ ത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ജീവിതവതമാക്കിയപ്പോൾ ഈ മതമൈത്രീ സന്ദേശം ഇവിടെ സഫല മായിരുന്നു.
Malayalam Essay on, "Universal brotherhood", "Vasudhaiva Kutumbakam"
'ലോകമേ തറവാട്', 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്നീ ചിന്തകൾ ലോകം അറിഞ്ഞത് ഭാരതത്തിൽനിന്നാണ്. ഹിന്ദുവും, ക്രിസ്ത്യാനിയും ഇസ്ലാമും ഒരമ്മപെറ്റമക്കളാണ് എന്ന ആശയത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ പോലും ഉപേക്ഷിച്ചതലമുറയുടെ ചരിത്രം നാം മറക്കരുത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാരതം കഴിഞ്ഞകാല സംസ്കാരത്തിൽനിന്ന് ബഹുദൂരം പിന്നോക്കം പോയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നാണെന്ന സമത്വ ബോധം ഇന്നില്ല. അതിനുപകരം അസഹിഷ്ണുതയാണിന്ന് എല്ലാവ രിലും കാണുന്നത്.
Read also : Malayalam Essay on Alcoholism
മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട്, നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപോലും മതത്തിന്റെ പരിവേഷം ചാർത്തി അതിന്റെ പേരിൽ രക്തപ്പുഴയൊഴുക്കു ന്നത് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമാണ്. ബാബറി മസ്ജിദും, ഖാലിസ്ഥാനും കാശ്മീർ പ്രശ്നവുമൊക്കെ അതിനുദാഹരണമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സകലവികസനപ്രവർത്തനത്തെയും താറുമാറാക്കുന്ന ഈ മതവൈര ത്തിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ മനുഷ്യരക്തം വാർന്നൊഴുകി. സ്നേഹം പ്രകാശം പരത്തേണ്ടിടത്ത് വിദ്വേഷം ഇരുട്ടുപരത്തുന്നു. ഇതൊരു രാജ്യ ത്തിനും ഒരിക്കലും നന്മ നൽകിയിട്ടില്ല, നൽകുകയുമില്ല.
Read also : Cyber Kuttakrithyangal Essay in Malayalam
അന്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തേയും, വിശ്വാസത്തേയുമാക്രമിച്ചു കീഴ്പ്പെ ടുത്താനൊരു മതവും അനുശാസിക്കുന്നില്ല. അതിലല്ല മതത്തിന്റെ മഹത്വം കുടികൊള്ളുന്നത്. 'മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി', 'ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം മനുഷ്യന്' എന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരു ഉപദേശിച്ചു. പലമതസാരവും ഏകത്വമാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. സ്വതന്ത രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരന്മാരായ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൗരാണിക സംസ്കാര
Read also : Malayalam Essay on Advantages and Disadvantages of Mobile Phone
ത്തെയും ആദർശത്തെയും സംരക്ഷിക്കുവാൻ സർവമത സാഹോദര്യം അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മതവും അനുഷ്ഠാനവും അതാണ് പഠിപ്പി ച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് മതവിശ്വാസങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം വളരെകുറഞ്ഞുവരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള അകമപ്രവർത്തനങ്ങളും നടമാടുന്നത്. ജനങ്ങളെ നേർവഴിക്കുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് മതവിശ്വാസം കൂടിയേ കഴിയു.
Read also : Essay on Mahatma Gandhi in Malayalam
നാം ചെയ്യുന്ന നന്മയ്ക്ക് നന്മയും തിന്മയ്ക്ക് തിന്മയും ലഭിക്കുമെന്നും ഈശ്വരനാണ് സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരങ്ങളുടെ അധിപനെന്നും ജന ങ്ങൾക്ക് ബോദ്ധ്യമുണ്ടാകണം. അതിനുവേണ്ടി വളർന്നുവരുന്ന തലമുറ യിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസം വളർത്തണം. അന്ധന്മാർ ആനയെ കണ്ടതു പോലെയാണ് ജനങ്ങൾ മതത്തെ കാണുന്നത്. പലസാഹചര്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾക്കനുഭവപ്പെട്ട രീതിയിൽ മതങ്ങളെപ്പറ്റി വികലമായധാരണകൾ വച്ചു പുലർത്തുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ.
മനസ്സിലെ സങ്കുചിതഭാവങ്ങളെ തടയാനും മനഃസംസ്കരണത്തിനും മതങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്ന വസ്തുത പലരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. മാത്ര മല്ല, മതാന്ധത മനുഷ്യമനസ്സുകളെ തമ്മിൽ അകറ്റുകയും ഭ്രാന്തമായ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയുംചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സങ്കുചിത ബുദ്ധി ഉപേക്ഷിച്ച് സമചിത്തതയോടുകൂടി മുന്നോട്ടുപോകാൻ മതസാഹോ ദര്യംകൊണ്ടേകഴിയൂ.
Read also : Global warming / Climate change Essay in Malayalam
എല്ലാമതങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. സൂക്ഷ്മാന്വേഷ ണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് മതങ്ങൾ. മതങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുതിയാൽ ഒന്നിന് മറ്റൊന്നിനെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. മതപ്പോരിന് അവസാനമുണ്ടാ കണമെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണം.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചുകിട്ടുന്നതിനോ, മറ്റുള്ളവരോ ടുള്ള വിരോധം തീർക്കുന്നതിനോ ദേവാലയങ്ങൾ തകർത്ത് പരസ്പര സ്പർദ്ധയുണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കും ഭൂഷണമല്ല. അത്തരം സാമൂഹ്യതിന്മ കളെ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ മതമൈത്രിയോടുകൂടി നമുക്കു ജീവിക്കാൻ കഴിയൂ. മതതത്വങ്ങളെല്ലാം മൂല്യാധിഷ്ഠിതമാണ്. അവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്നതാണ് ഓരോ പൗരന്റേയും കടമ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അതുലോകത്തിൽ ശാശ്വതശാന്തിയുണ്ടാക്കു മെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: