Tuesday, 26 May 2020

Malayalam Essay on "Child labour", "Balavela", ബാലവേല ഉപന്യാസം

Child labour Essay in Malayalam : In this article, we are providing ബാലവേല ഉപന്യാസം. Balavela Essay in Malayalam Language.

Malayalam Essay on "Child labour", "Balavela", ബാലവേല ഉപന്യാസം

കൊച്ചുകുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകരമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ നാടിന്റെ മിക്കയിടങ്ങളിലും ബാല വേല ഇന്നും തുടരുന്നു. ഈ സാമൂഹ്യതിന്മയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.
പതിന്നാലുവയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ജോലിചെയ്യി ക്കുന്നതിനാണ് ബാലവേല എന്നുപറയുന്നത്. ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും വളരേണ്ടവരാണ്. അതിനുപകരം കഠിനമായ ജോലി ചെയ്യാൻ അവർ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് ആശാസ്യമല്ല. കുട്ടികൾ സ്വമേധയാ ഈ രംഗത്തേക്കു കടന്നുവരുന്നതല്ല. അവർ അതിന് നിർബ ന്ധിതരാകുകയാണ്.
അനാഥരായ കുട്ടികളും ജീവിതസാഹചര്യവുമാണ് ബാലവേലയ്ക്ക് കാരണം. കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ച് തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം കൊടു ക്കുന്ന തൊഴിലുടമകൾ ഇത് ലാഭകരമായി കരുതുന്നു.
കുട്ടികളെ തട്ടിയെടുത്ത് ഭിക്ഷാടനം, മോഷണം എന്നിവ നടത്തു ന്നതിനുവേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്ന ചില സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുണ്ട്. ഇവരുടെ
കൈയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി പരമദയനീയമാണ്. ഏതൊ രുകുട്ടിക്കും ആരോഗ്യവും പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവും ലഭിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ നിയമങ്ങളിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവ പലപ്പോഴും ബാലവേലചെയ്യു ന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം.
ബാലവേലമൂലം കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹവും ലാളനയും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു. പകരം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നത് മോശമായ പെരു മാറ്റവും കഠിനമായഅദ്ധ്വാനവുമാണ്. ഇതിനുപുറമേ ചിലർക്ക് ക്രൂരമായ മർദ്ദനം അനുഭവിക്കേണ്ടതായും വരുന്നു. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കു കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. സാമൂഹികസംഘടന കൾക്ക് ഇത്തരം ബാലവേലകൾ കണ്ടെത്തി ഉചിതമായ നടപടി സ്വീക രിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും.
വീടുകളിൽ പലവിധജോലിചെയ്യുന്നതിന് കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കു ന്നവരുണ്ട്. നഗരത്തിലെ പലഹോട്ടലുകളിലും എച്ചിൽപാത്രമെടുക്കു ന്നതും തുടയ്ക്കുന്നതും കഴുകുന്നതുമെല്ലാം കുട്ടികളാണ്. വർക്ഷോ പ്പുകളിലും, ചെറുകിട ഫാക്ടറികളിലും വ്യവസായശാലകളിലും കുട്ടി കളെക്കൊണ്ട് അമിതമായി പണിയെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ പുറമേ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്ന മേഖലകളിലും കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് അമിതമായി പണിയെടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളെന്നോ നഗരങ്ങളെന്നോ ഭേദമില്ലാതെ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് കച്ചവടം നടത്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. തുച്ഛമായ പ്രതിഫലം കൊടുത്താൽ മതിയാകുമെ ന്നതാണ് കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് വേലയെടുപ്പിക്കുവാൻ തൊഴിലുടമകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിയായ ഭക്ഷണമോ വിശ്രമമോ ലഭിക്കാതെ കുട്ടി കൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സ്വന്തം ആരോഗ്യംപോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോകുന്ന ആ ബാല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിനൊരു കളങ്കമാണ്.
ഈ ദുഷ്പ്രവണതയെ നേരിടുന്നതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടമയുണ്ട്. ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുട്ടിക ളെക്കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയില്ലെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ദൃഢ നിശ്ചയംചെയ്യണം. എവിടെയെങ്കിലും ബാലവേലനടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധ യിൽപ്പെട്ടാൽ അതു നിരോധിക്കുന്നതിന് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെ ടുത്തേണ്ടതാണ്.
കുട്ടികളെക്കൊണ്ട് ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്ന മാതാ പിതാക്കളും ഏജന്റുമാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി കുട്ടി കളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാനും ഇടയുണ്ട്. ഉത്സവസ്ഥലങ്ങളിലും വഴി യോരങ്ങളിലും ഭിക്ഷയാചിച്ചുതളർന്നുകിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാണു മ്പോൾ കുറച്ചുനാണയത്തുട്ടുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നടന്നുപോകുന്നതു കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധത അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ എങ്കിലും ആ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിക്കുമെ ങ്കിൽ അത് വലിയ ഒരു രാജ്യസേവനം തന്നെയായിരിക്കും.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: