Thursday, 18 October 2018

Vigyan ke Chamatkar in Sanskrit - विज्ञानस्य चमत्काराः संस्कृत निबंध

Vigyan ke Chamatkar in Sanskrit - विज्ञानस्य चमत्काराः संस्कृत निबंध

Vigyan ke Chamatkar in Sanskrit
‘विशिष्टरूपेण’ ज्ञानमिति विज्ञानम्। साम्प्रदिके युगे विज्ञानस्य महत्त्वं प्रतीयते। अधुना विज्ञानस्य सहायं विना किञ्चिदपि कार्य साधयितुं असम्भवम्। किंबहुना विज्ञानं विना मानवजीवन व्यर्थं खलु। विज्ञानस्य प्रभावेण असम्भवोऽपि सम्भवो जात:। सम्पति कोऽपि देश: नास्ति यत्र वैज्ञानिकैः आविष्काराः न कृताः। भारतवर्षे अपि अनेके वैज्ञानिकाः जाताः। प्राणिमात्राणाम् उन्नत्यर्थं विज्ञानस्य परमावश्यकता वर्तते। अस्य आविष्कारैः मानवानां हितमेव जातम्। तेषां यात्रा रेलयानेन, मोटरयानेन, वायुयानेन च सरलीकृता। वायुयानेन तु स्वल्पेनैव कालेन दूरदेशगमनमपि शक्यं भवति। दूरदर्शनस्य आविष्कारः अद्भुत एव। नभोवाणियंत्रं, टेलीविजनयंत्र मनोरंजनाय तथा समाचाराणा प्रसाराय कल्पते।
संगणकस्य आविष्कार: विज्ञानस्य अन्य चमत्कारः अस्ति। एतद्युगं संगणकस्य एव अस्ति। बालका: संगणकप्रभाविताः सन्ति।
शल्य चिकित्सा क्षेत्रे अपि चिकित्सकैः नवनवानि यन्त्राणि आविष्कृतानि। एतेषां सहाय्येन तै: निदाने अनेके लाभा: लब्धाः। मनोरंजन क्षेत्रे विज्ञानस्य प्रभावः अविस्मरणिय:। चलचित्रपटे वयं विज्ञानस्य चमत्कारान् पश्यामः।
परन्तु विज्ञानस्य लाभै: सह हानयः अपि जायन्ते। अण्वस्त्राणां आविष्कारः मानवानां संहाराय एव। भीषणैः संहारकप्रक्षेपास्त्रैः संपूर्ण देशमपि नाशयितुं शक्यते। अनेन प्राणहानिः भवति। एवं विज्ञानं वरदानं, अभिशापः अपि। यदि विज्ञानस्य आविष्कारः मानवजाते: कल्याणाय, तर्हि इदं वरदानम् अन्यथा अभिशाप एव। अस्य दुरुपयोग: विनाशाय संभवति। अतः अस्य प्रयोग: जनहिताय, जनकल्याणाय एव कर्तव्यः।

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: