Sunday, 24 May 2020

Influence of Media Essay in Malayalam Language

Influence of Media Essay in Malayalam Language: In this article, we are providing നവമാധ്യമങ്ങളും ആധുനിക ലോകവും ഉപന്യാസം. Influence of Media Malayalam Essay.

Influence of Media Essay in Malayalam Language

സമകാലികജീവിതത്തിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. സിനിമ, ടെലിവിഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമ്മിൽ പുതിയ സംസ്കാരവും കാഴ്ചപ്പാടും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Influence of Media Essay in Malayalam Language
കല, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴിൽ എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വളരെയധികം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാകലകളുടെയും പരിപോഷണം ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വഴിനടക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു മാധ്യമങ്ങളേക്കാൾ ദൃശ്യമാധ്യ മ ങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയുള്ളത്. സാഹിത്യം, സംഗീതം തുടങ്ങിയവയ്ക്കൊക്കെ പുതിയൊരു മാനം നൽകുവാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു.
Read also : Malayalam Essay on Universal brotherhood
അറിവ് നേടാനും നേടിയ അറിവിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സാധിക്കും. കംപ്യൂട്ടറും ഇന്റർനെറ്റുംവഴി പ്രപഞ്ച ത്തിലെ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നിമിഷനേരംകൊണ്ട് നാം അറി യുന്നു. വിജ്ഞാനത്തോടൊപ്പം വിനിമയസാധ്യതകളും തൊഴിലവസര ങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വാഗ്ദാനംചെയ്യുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ദൃശ്യമാധ്യ മങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന സമീപനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏറെതൊഴിൽ സാധ്യ തകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത്. ഇന്ന് സർക്കാരിന്റെ വക ചാനലുകളേ ക്കാൾ സ്വകാര്യവ്യക്തികളുടെ ചാനലുകൾ എണ്ണത്തിലും ഗുണമേന്മ യിലും മികച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഈ ചാനലുകളിലൂടെ അനവധി പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നു. നല്ലകാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ ആശ്ര - യിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ചീത്തക്കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി നാം ഇവയെ ഒരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷംചെയ്യും.
Read also : Global warming / Climate change Essay in Malayalam
നിത്യജീവിതത്തെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കു ന്നുണ്ട്. അവയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പലടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും സിനിമകളും ജനപ്രിയമായത് അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവയായതുകൊണ്ടാണ്. സാമൂ ഹികവും, സാംസ്കാരികവുമായ ഇടപെടലിനുള്ള ഉപാധിയായിട്ടാണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാ ടുകളും രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ഈ മാധ്യമങ്ങൾ നിർണ്ണായകസ്ഥാനം വഹി ക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ സംഭവവും ജനങ്ങളെ ആദ്യം അറിയിക്കാൻ ചാനലുകൾ മത്സരിക്കുകയാണ്. ജോലിസമയംപോലും ക്രമീകരിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് ടെലിവിഷനുമുന്നിലെത്തുന്ന കാഴ്ചക്കാരായി നാം മാറിയിരിക്കുന്നു.
Read also : Essay on Mahatma Gandhi in Malayalam
ജനങ്ങളെ ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ദൃശ്യമാധ്യമമാണ് സിനിമ. മറ്റ് ഏതൊരു കലാകാരനും സാധ്യമാകാത്ത വിധത്തിൽ സമൂഹത്തോട് പ്രതികരിക്കാനും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനും സിനിമയ്ക്ക് കഴിയുന്നു. കലാസാംസ്കാരികരംഗങ്ങളെ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന മാധ്യമമെന്നനിലയിൽ സിനിമ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സമൂ ഹത്തിലുള്ള നന്മതിന്മകളെ വേർതിരിച്ചുകാണിച്ച് പുതിയ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സിനിമ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു.
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്വാധീനം ഇന്ന് സാർവ്വത്രികമായിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തും ആരോഗ്യമേഖലയിലും ടൂറിസം വ്യോമയാനം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും കംപ്യൂട്ടർ വൻകുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Read also : Malayalam Essay on Advantages and Disadvantages of Mobile Phone
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അദ്ധ്യാപകർക്കും വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തന ങ്ങൾ കംപ്യൂട്ടർ വന്നതോടുകൂടി ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിരൽ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കലവറതുറക്കുന്ന അത്ഭുത സിദ്ധികളാണ് കംപ്യൂട്ടർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. സ്വയം പഠിക്കാനും പഠി പ്പിക്കുവാനും കംപ്യൂട്ടറിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. ഇടുങ്ങിയ ക്ലാസ്സുമുറി കളിൽ കുട്ടികൾ ഞെങ്ങിഞെരുങ്ങിയിരുന്ന് അദ്ധ്യയനം നടത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മണിക്കൂറുകളോളം അദ്ധ്യാപകരുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിരിക്കുവാനും ദീർഘനേരം നോട്ടുകൾ എഴുതിതീർക്കു വാനും വിദ്യാർത്ഥിസമൂഹത്തിനു കഴിഞ്ഞെന്നുവരില്ല. ഏതെങ്കിലുമൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ച് റെഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതായിവരുന്നു. ഇതിനെല്ലാ മൊരു പരിഹാരമായി കംപ്യൂട്ടർ നമ്മോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു. ചരിത വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ഉത്തമസുഹൃ ത്തായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കംപ്യൂട്ടർ.
കംപ്യൂട്ടർ, ഇന്റർനെറ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രചാരം നമ്മുടെ ടൂറിസം മേഖ ലയെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗതാഗതരംഗത്തും, വൻമുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാ യിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ വ്യോമയാനപരീക്ഷണങ്ങൾക്കും നിരീക്ഷണങ്ങ ൾക്കും മുഖ്യപങ്കുവഹിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല.
Read also : Cyber Kuttakrithyangal Essay in Malayalam
വീട്ടുജോലിയായാലും കൃഷിപ്പണിയായാലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും യന്ത സാമഗ്രികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൃശ്യമാധ്യമ ങ്ങളുടെ സഹായംകൊണ്ടാണ്. ഇതുപോലെതന്നെ ആരോഗ്യരംഗത്തും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. രോഗ നിർണ്ണയത്തിനും, ചികിത്സയ്ക്കും ഇന്ന് നൂതനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടു പിടിത്തങ്ങളും ഈ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ നേട്ടം കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. തന്മൂലം മാരകമായ പലരോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാകുവാനും തടയുവാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാനവസമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാമേഖലകളിലും വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഇനിയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിത്തരുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയേ ണ്ടതാണ്.
Read also : Malayalam Essay on Plastic Ban
തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിലെ വിനോദോപാധിയായും ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം വീട്ടിലിരുന്ന് സൗകര്യം പോലെ പരിപാടികൾ കാണാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവയുടെ വർദ്ധിച്ചപ്രചാരത്തിന് കാരണം. ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങ ളി ല്ലാത്ത വീടുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനവും വിനോദവും പകരുന്നതോടൊപ്പം സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഒരുപുത്തൻതലമുറയെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ദൃശ്യമാധ്യമ ങ്ങൾക്കു കഴിയും.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: