Friday, 19 October 2018

छत्रपति शिवाजी पर संस्कृत निबंध। Shivaji Essay in Sankrit

छत्रपति शिवाजी पर संस्कृत निबंध। Shivaji Essay in Sankrit

Shivaji Essay in Sankrit
शिवराजः एकः आदर्शः राजा आसीत्। हिन्दूनाम् इतिहासे स; अद्वितीयो राजा बभूव। तस्य पराक्रमस्य कथाः शौर्यस्य गाथा: अद्यापि गीयन्ते।  

शिवरायस्य जन्म शिवनेरी नाम दुर्गे अभवत्। अस्य पितुः नाम 'शहाजी, मातुः नाम 'जीजाबाई' आसीत्। जीजाबाई धर्मपरायाणा नारी आसीत्। सा स्वपुत्रं रामायण-महाभारतयोः गाथां श्रावयति स्म। शिवराजस्य पिता शहाजी बीजापुरराज्ञः सकाशात् कार्यं करोति स्म। शिवराजेन स्वगुरोः दादोजी कोंडदेव महोदयात् विद्या प्राप्ता। अल्पावस्थायाम् एव अश्वारोहणस्यापि शिक्षा प्राप्ता। तस्य सुहृद तानाजी, येसाजी प्रभृतयः वीरवन्तः आसन्। शिवराजेन् तेषां एका विशाला सेना एकत्रीकृता। तेषां साहाय्येन तेन अनेके दुर्गा: विजिताः। शिवराजस्य पराक्रम, तस्य बलं दृष्टवा मुघलनरेशः चिन्तितोऽभवत। तेन प्रेषितः अफजलखाँ शिवाजीं हन्तुम् आगच्छत्।। किन्तु शिवराजः तं व्याघ्रनखैः विदारितवान्।  

शिवराजेन मुघलसाम्राज्यस्य विरोधः कृतः। मुघलनरेश औरंगजेबेन शिवराजः दिल्लीमाहूय कपटेन बन्दीकृतः। किन्तु कतिपय दिवसानन्तरं शिवराजः मिष्ठान्नस्थ कण्डोले उपविश्य कारागृहात् निर्गतः।
अनन्तरं ‘रायगढ़' स्थाने शिवराज्याभिषेकः अभवत्। अस्मिन्नवसरे तेन बहुधनं व्ययीकृतम्। तस्य तिस्त्रः राज्ञः आसन्। सईबाई, सोयराबाई तथा पुतलीबाई। शिवराजस्य पुत्र: संभाजी अपि अतीव वीरः आसीत्। शिवराजस्य पश्चात् स एवं हिन्दूनां राजा बभूव।

शिवराजः सच्चरित्रः धार्मिकः च राजा आसीत्। एतादृशः महापुरुष भारतभूम्याः सुपुत्रः एतत् भाग्यं खलु।

SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 comments: