Friday, 29 May 2020

Malayalam Essay on "forest conservation", "save forest", "വന സംരക്ഷണം ഉപന്യാസം"

Essay on forest Conservation in Malayalam: In this article, we are providing വന സംരക്ഷണം ഉപന്യാസം for students and teachers. Save forest Essay in Malayalam read below

Malayalam Essay on "forest conservation", "save forest", "വന സംരക്ഷണം ഉപന്യാസം"

വനസംരക്ഷണവും വനവത്ക്കരണവും പ്രകൃതിയുടെയും ജീവ ജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനു ആവശ്യമാണ്. വമ്പിച്ചതോതിലുള്ള വന നശീകരണം മനുഷ്യജീവിതത്തെ നാശത്തിലെത്തിക്കാം. മരം ഒരു വര മാണെന്ന വസ്തുത നമുക്കു മറക്കാതിരിക്കാം.
Essay on forest Conservation in Malayalam
പ്രകൃതിയും മനുഷ്യസമൂഹവും ഒത്തുചേർന്ന് സന്തുലിതഭാവത്തി ലെത്തുമ്പോഴാണ് ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. പണ്ട് സസ്യങ്ങളെ മാതാ വിന്റെ സ്ഥാനം നൽകി ജനങ്ങൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു. അന്ന് സസ്യസംര ക്ഷണം നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിരുന്നു. പത്തുപുത്ര ന്മാർക്കു സമം ഒരുവൃക്ഷം എന്ന ഭാരതീയ സങ്കല്പം ഇതിനു തെളി വാണ്.
Read also : Essay on rain water harvesting in Malayalam
നമുക്കുവേണ്ടി അമൂല്യഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ വിളനിലമാണ് വന ങ്ങൾ, വനങ്ങൾ വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവ നശിക്കാ തിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ അനവധി സസ്യങ്ങളും വനങ്ങളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട്. കറ, പശ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപക രിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളും, തടി, വിറക് എന്നിവയും വനങ്ങളിലൂടെ ലഭി ക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ സുഗന്ധവിളകൾ, മുള, ഈറ്റ, ചൂരൽ എന്നിവയും വനങ്ങളിൽനിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
Read also : Malayalam Essay on Child labour / Balavela
വനങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ പലജീവജാല ങ്ങൾക്കും നാശം സംഭവിക്കും. മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും വനങ്ങളെ ആശ്ര യിച്ചാണ് കഴിയുന്നത്. ഇവയെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ ഉപകാരങ്ങളാണ് ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം. ഇതുകൂടാതെ പരോക്ഷമായ അനവധിഉപകാരങ്ങളും വനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ട്.
Read also : Nature Conservation Essay in Malayalam
പ്രകൃതിയിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവുകുറയാതെ കാത്തുസൂക്ഷി ക്കുന്നത് വനങ്ങളാണ്. നാം പുറത്തേയ്ക്കു വിടുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വലിച്ചെടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേയ്ക്കുവിടുന്ന പ്രക്രിയ നിർബ്ബാധം നടക്കണമെങ്കിൽ വനങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറയാതെ നോക്കണം.
കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും മഴപെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതും വനങ്ങളാണ്. മനുഷ്യൻ വനഭൂമികയ്യേറുന്നതുകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥതന്നെ മാറി. മഴയുടെ അളവുകുറഞ്ഞു. ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വനസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
Read also : Malayalam Essay on Universal brotherhood
മണ്ണൊലിപ്പുണ്ടാകാതെ മണ്ണിന് ഉറപ്പുനൽകുന്നത് മരങ്ങളുടെ വേരുകളാണ്. വനനശീകരണംകൊണ്ടാണ് പലയിടത്തും മലയിടിച്ചിലും മറ്റുമുണ്ടാകുന്നത്. പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിക്കടിയിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങു ന്നതിന് വനങ്ങളാണ് സഹായിക്കുന്നത്. വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചിറങ്ങി ഭൂമിയിലെ നീരുറവവറ്റാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജലവിതരണം അടിക്കടിതാണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന വെള്ളം മുഴുവൻ പാഴായിപോകുകയുമാണ്. ഇതിനുള്ള ഏകപോംവഴി കൂടുതൽ മരങ്ങൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ്.
നമുക്കുവേണ്ട ജൈവവളംനല്കുന്നതും വനങ്ങളാണ്. വനമേഖല കൾ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രദേശമാണ്. നമുക്കു വിദേശനാണ്യം നേടിത്തരുന്ന ഏലം, കാപ്പി, തേയില, കുരുമുളക് എന്നിവയെല്ലാം വന മേഖലയിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
Read also : Malayalam Essay on Saving Money
പരിസരസന്തുലനവും സസ്യസംരക്ഷണവും മനുഷ്യജീവന്റെയും മനുഷ്യശേഷിയുടെയും ജൈവധർമ്മമായി കരുതണം. ഓരോരുത്തരും ഒരുമരമെങ്കിലും നട്ടുപിടിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന വനനശീകര ണത്തിന് കുറെയൊക്കെ പരിഹാരമാകും. നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്ന പഴയ സങ്കല്പം ഉത്തമമായ വനസംരക്ഷണമാർഗ്ഗമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ നാളിനും നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള മരം ഓരോ നക്ഷത്രക്കാരും വച്ചുപിടിപ്പി ക്കുക.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: