Wednesday, 18 September 2019

वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी - Essay on Tree in Marathi Language

Essay on Tree in Marathi Language : Today, we are providing वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी For class 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 12. Students can Use Essay on Tree in Marathi Language to complete their homework.

वृक्ष हेच सत्पुरुष निबंध मराठी - Essay on Tree in Marathi Language


छायाम् अन्यस्य कुर्वन्ति।
तिष्ठान्ति स्वयमा तपे।।
फलान्यापि परार्थाय।
वृक्षाः सत्पुरुषाः एव ।।

वृक्ष हे स्वत: उन्हात उभे राहून इतरांना सावली देतात. स्वत: जीवनरस ओतून तयार केलेली फळेही ते दुसऱ्यांना देतात म्हणून वृक्ष हे सत्पुरुषाप्रमाणे आहेत. Read also : Majhi Aaji Nibandh Marathi

जरी आपण झाडे तोडत असलो तरीही ती आपले कर्तव्य करत राहतात. आपण फळे पिकण्या आधीच तोडतो. झाडाचा पाला ओरबाडतो. परंतु वृक्ष आपले कर्तव्य सोडत नाहीत. भेदभाव मानत नाहीत. ज्याप्रमाणे सत्पुरुष फळाची अपेक्षा न धरता आपले कर्तव्य करतात, तसेच वृक्षांचे आहे. संत एकनाथ हे भेदभाव मानीत नसत. त्यांनी तापलेल्या वाळूत रडत असलेल्या एका हरिजन मुलाला त्याच्या वस्तीत नेऊन पोहोचवले. ते कधीही स्वत:ची काळजी करत नसत. दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी प्रयत्न करत असत. त्याचप्रमाणे नद्याही इतरांसाठीच वहात असतात. अशा प्रकारे वृक्ष हे सत्पुरुष आहेत. Read also : Essay on My House in Marathi

This Essay was Provided by Bookganga.com. Guys if you wanna buy marathi essay book, then do visit their website.

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: