Friday, 26 November 2021

त अक्षर वाले शब्द - Ta Akshar Wale Shabd

त अक्षर वाले शब्द - Ta Akshar Wale Shabd

त अक्षर वाले शब्द - Ta Akshar Wale Shabd
तक्षकतक्षशिलातपोभूमि
तबलातरलतराशना
तलवारतहलकातलाक
तबीयततबेलातबाह
तकदीरतकनीकतकनीकी
तकब्बुरतकरारतकरीबन
तकरीरतकलीफ़तकलीफ़देह
तकल्लुफ़तकसीरतकाई
तकाज़ातकानातकिया
तकिया कलामतख़तापलटतख़ती
तख़ल्लुसतख़सीरतख़सीस
तख़्ततख़्तगाहतख़्तपोश
तख़्तबंदीतख़्तीतगड़ा
तगड़ापनतगड़ीतगादा
तज़ुरबातज़ुरबेकारतटचर
तटबंधतटवर्तीतटस्थ
तटस्थतातटस्थीकरणतड़क
तड़कनातड़क भड़कतड़काना
तड़कीलातड़केतड़तड़ाना
तड़तड़ाहटतड़पतड़पन
तड़पनातड़पवानातड़पाना
तड़फड़तड़फड़ानातड़ाकतड़ी
तड़ाकातड़ागतड़ातड़
तड़िततड़ितझंझातड़ीपार
ततसारतताईतत्
तत्‍कालतत्कालीनतत्क्षण
तत्ताथेईतत्परतत्परता
तत्परायणतत्पश्चाततत्पुरुष
तत्रकतत्रत्यतत्व
तत्वज्ञतत्वज्ञतातत्वज्ञान
तत्वज्ञानीतत्वतःतत्वदर्शी
तत्वबोधतत्वमसितत्वविद्या
तत्ववेत्तातत्वशास्त्रतत्वहीन
तत्वांतरणतत्वात्मकतत्वान्वेषी
तत्वावधानतत्संबंधीतत्सम
तत्सामयिकतथातथाकथित
तथाकथ्यतथागततथापि
तथास्तुतथैवतथोक्त
तथ्यतथ्यकतथ्यपरक
तथ्ययुक्ततथ्यसंगततथ्यहीन
तथ्यात्मकतथ्यान्वेषणतथ्यान्वेषी
तदतदनंतरतदनुकूल
तदनुरूपतदनुवर्तीतदनुसार
तदपितदबीरतदरूपता
तदर्थतदर्थीयतदाकार
तदापितदुपरांततद्गत
तद्गुणतद्धिततद्भव
तद्भवतातद्रूपतद्वत्ता
तनतनकतनख़्वाह
तनज़ीलतनतनानातनना
तनयतनयातनवाना
तनसुखतनहातनहाई
तनातनातनीतनाना
तनावतनावग्रस्ततनावपूर्णतन्मय
तनावमुक्ततनिकतनी
तनुतनुकरणतनुज
तनुजातनुधारीतनुश्री
तन्मयतातन्मात्रतन्य
तन्यकतन्वीतप
तपनतपनातपनीय
तपमुद्रातपवानातपश्चरण
तपश्चर्यातपसतपसी
तपस्यातपस्विनीतपस्वी
तपाकतपानातपित
तपिशतपेदिकतपोधन
तपोनिष्ठतपोबलतपोमय
तपोवनतप्ततप्तकुंड
तफ़तीशतफ़रीहतफ़सीर
तफ़सीलतबतबका
तबदीलतबदीलीतबल
तबलचीतबलातबस्सुम
तबाहीतभीतम
तमंचातमकतमकना
तमगातमचरतमतमाना
तमतमाहटतमन्नातमराज
तमसतमाचातमाच्छन्न
तमाच्छादिततमामतमाशगीर
तमाशबीनतमाशातमाशाई
तमिलतमीज़तमीज़दार
तमोगुणतमोलीतय
तयशुदातरतरंग
तरंगवतीतरंगायिततरंगावलि
तरंगावलीतरंगिणीतरंगित
तरंगीतरकशतरका
तरकारीतरकीबतरक्की
तरजीहतरजुमातरजुमान
तरणतरणितरनतारन
तरनातरन्नुमतरफ़
तरफ़दारतरफ़दारीतरबतर
तरबूज़तरलतातरलावस्था
तरवरतरसतरसना
तरसानातरहतराई
तराज़ूतरानातरावट
तरीकातराशतरी
तरुतरुणतरुणिमा
तरुवरतरेरनातरोई
तरोताज़ातर्कतर्कपूर्ण
तर्कयुक्ततर्कयुक्तितर्कवाद
तर्क वितर्कतर्कविद्यातर्कश
तर्कशक्तितर्कशास्त्रतर्कशील
तर्कशीलतातर्कसंगततर्कसिद्ध
तर्कातीततर्काभासतर्की
तर्ज़तर्जनतर्जना
तर्जनीतर्पणतल
तलगृहतलघरतलछट
तलनातलपटतलपद
तलबतलबगारतलबी
तलबेलीतलमलानातलमार्ग
तलवातलवारतलवारधारी
तलवारबाज़तलवारियातलस्पर्शी
तलहटीतलातलाई
तलाकतलाकशुदातलातल
तलाशतलाशनातलाशी
तलीतलुआतलुवा
तलेतलेटीतलैया
तल्ख़तल्ख़ीतल्ला
तल्लीनतवज्जहतवर्ग
तवातवायफ़तवारीख़
तवारीख़ीतवालततशरीफ़
तश्तरीतश्तरीनुमातस
तसदीकतसलातसलीम
तसल्लीतसवीरतसव्वुर
तस्करतस्करीतह
तहकीकतहकीकाततहख़ाना
तहज़ीबत‍हततहबंद
तहरीतहरीरतहसीन
तहसीलतहसीलदारतहाँ
तहानातहियानातहेदिल
ताँगाताँतताँता
ताँबातांडवतांत्रिक
तांबूलताईताऊ
ताऊसताकताक झाँक
ताकतताकतवरताकना
ताकितागतागना
तागाताजताज़गी
ताजपोशीताजमहलताज़ा
ताज़ियाताज़ीताज़ीर
ताज़ीरीताज्जुबताड़
ताड़काताड़नताड़ना
ताड़पत्रताड़ितताड़ी
तात्कालिकतात्कालिकतात्क्षणिक
तात्पर्यतात्विकतादात्म्य
तादादतादृशतान
ताननातानपूराताना
तानाताना बानातानाशाह
तानाशाहीतानीतानूर
तापतापक्रमतापचालक
तापतीतापनतापना
तापमानतापमापीतापी
ताबताबड़तोड़ताबीज़
ताबूतताबेदारतामझाम
तामरसतामसतामसिक
तामसीतामीरतामील
ताम्रताम्रकारताम्रपट
ताम्रपत्रताम्रयुगताम्रलेख
ताम्रवृक्षतारतारक
तारकमयतारकेशतारकेश्वर
तारकोलतारघरतारण
तारणहारतारतम्यतारतम्यता
तारनातारपीनतारहीन
तारातारांकितताराधीश
तारापथतारामंडलतारिका
तारिणीतारीख़तारीफ़
तारुण्यतार्किकताल
तालपत्रतालमखानातालमेल
तालव्यतालातालाब
तालाबंदीतालाबनुमातालासाज़
तालिकातालिबानतालिबानी
तालीतालीमतालू
ताल्लुकताल्लुकातताव
तावीज़ताशतासीर
तिकड़मतिकड़मतिकड़मी
तिकड़ीतिक्कातिक्की
तिखूँटातिगुनातिजोरी
तितलीतितिक्षातितिक्षु
तितिरतिथितिथिपत्र
तिथिवारतिनतिनकना
तिनकातिपहियातिपाई
तिबारातिब्बततिब्बती
तिमंज़िलातिमाहीतिमिर
तिमिरतिमिरतिमुहानी
तिरंगातिरछातिरछाना
तिरछापनतिरपनतिरपाई
तिरपालतिरसठतिरस्कार
तिरस्कृततिरानवेतिरासी
तिराहातिरोभावतिरोहित
तिलतिलंगातिलक
तिलचट्टातिलमिलानातिलमिलाहट
तिलिस्मतिलिस्मी तिलहन
तिलांजलितिलोत्तमातिल्ली
तिवारीतिहत्तरतिहरा
तीक्ष्णतीक्ष्णतातीक्ष्णबुद्धि
तीक्ष्णातीक्ष्णाग्नितीखा
तीखापनतीजतीजा
तीतरतीतातीन
तीमारतीमारदारीतीर
तीरंदाज़तीरंदाज़ीतीर्थ
तीर्थंकरतीर्थयात्रातीर्थयात्री
तीर्थस्थानतीलीतीव्र
तीव्रतातीसतीसमार खाँ
तीसरातोतोंद
तोंदियलतोंदीतोड़
तोड़नातोड़फोड़तोड़मरोड़
तोड़ातोतलातोता
तोतापरीतोतारटंततोप
तोपख़ानातोपगाड़ीतोपची
तोपनातोपातोमर
तोयतोरईतोरण
तोलातोशकतोशदान
तोशातोशाख़ानातोष
तोषकतोषणतोहफ़ा
तोहमततौफ़ीकतौबा
तौरेततौलतौलना
तौलियातौहीनतबीयत

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 Comments: