Monday, 15 October 2018

जवाहरलाल नेहरु पर संस्कृत निबंध। Essay on Jawaharlal Nehru in Sanskrit

जवाहरलाल नेहरु पर संस्कृत निबंध। Essay on Jawaharlal Nehru in Sanskrit

Essay on Jawaharlal Nehru in Sanskrit
भारतवर्षे अनेके महापुरुषाः जाताः। तेषु महापुरुषेषु श्रीजवाहर लाल नेहरू महाभागस्य नाम को न जानाति? स: स्वतंत्रभारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री आसीत्। अस्य जन्म इलाहाबाद नगरे आनन्दभवन नामके गृहे नवम्बरमासस्य चतुर्दशतारिकायात् भवन्। अस्य अयं जन्मदिवसः एव अद्यपि ‘बालदिवस' रूपेण सर्वे भारतीयाः मानयन्ति। अयं काश्मीर ब्राह्मणकुलोत्पन्नः आसीत्। अस्य पितुः नाम श्री मोती लाल नेहरू, तथा मातु: नाम श्रीमती स्वरूपरानी आसीत्। मातास्य अतीव शालीना, धार्मिका च आसीत्। पिता मोतीलाल महोदयः प्रयागस्थ प्रसिद्ध वाक्कील: आसीत्। श्रीमती कमला अस्याः धर्मपत्नी, इन्दिरा चैका पुत्री आसीत्। अस्य पञ्चदशवर्ष पर्यन्त शिक्षणं गृहे अभवत्। सः हिन्दी-उर्दू-आंग्लभाषा: पठितवान्। विदेशात् ‘बैरिस्टर' इत्युपाधिं प्राप्य स्वदेशं भारतं प्रत्यागच्छत्। अस्य सम्पूर्ण परिवार देशसेवातत्परः आसीत्।' राष्ट्रसेवा' अस्य परमो धर्मः आसीत्। कांग्रेससंस्थायाम्-प्रविश्य देशस्य स्वतंत्रतायै संघर्षमकरोत्। बहुवारं कारागृह यात्रामपि अकरोत्। अयं महान् वक्ता, महान लेखकः अपि आसीत्।  

स्वतंत्र भातस्य प्रथमप्रधानमंत्री अयं स्वराज्यस्थ रक्षकः आसीत्। अस्य विज्ञाने, साहित्ये, कलाक्षेत्रे रुचिः आसीत्। अस्य डिस्कवरी ऑफ इंडिया' इति पुस्तक अतीव लोकप्रियमस्ति।

1964 तमे वर्षे हदयगति अवरोधेन अस्य मृत्यु जातः। विश्व शान्तिदूत: अयं नेता सर्वाधिकलोकप्रियः आसीत्। अस्य हृदये भारतीयानां प्रति अपरिमित प्रेम आसीत्। प्रधानमंत्री पदे स्थितेन अनेन बहुविधा राष्ट्रसेवा कृता। अस्य चरितं सर्वे भारतीयैः आचरणीम्। अस्य व्यक्तित्वं सौम्यं प्रभावशाली, आकर्षकमासीत्। अतएव सः सर्वेषा भारतीयानां प्रिय नेता अभवत्।

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: