Tuesday, 26 December 2017

फल पर संस्कृत निबंध। Essay on Fruits in Sanskrit

फल पर संस्कृत निबंध। Essay on Fruits in Sanskrit

Essay on Fruits in Sanskrit

फलानि भक्ष्यवस्तूनि सन्ति। इमानि वृक्षेभ्यः उत्पद्यन्ते। फलानाम् अनेका जातयः सन्ति। यथा - आम्रम्, जम्बूफलम्, पेरुकम् कर्कटी इत्यादयः। एकस्याम् अपि जातौ अनेके भेदाः भवन्ति। यथा आम्रस्य बीजु, कलमी, लंगड़ा प्रभृतयः भेदाः। रूपभेदेन फलानि बहुविधानि भवन्ति। आम्रम्, जम्बूफलम्, बदरीफल चेत्यादीनि किञ्चित लंबानि भवन्ति। फलानाम् गुणा अपि विभिन्ना भवन्ति। केचन हानिकरा भवन्ति केचन लाभकरा। फलानाम् औषधार्थे उपयोगः भवन्ति। इमानि फलानि विभिन्नकालेषु पच्यन्ते। कानिचित् फलानि ग्रीष्मे, कानिचित् फलानि वर्षासु, तथा कानिचित् अन्य-समयेषु पच्यन्ते।  

SHARE THIS

Author:

I am writing to express my concern over the Hindi Language. I have iven my views and thoughts about Hindi Language. Hindivyakran.com contains a large number of hindi litracy articles.

0 comments: